ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37689 5 15 1 นาย สุรเกียรติ หวานกระโทก Econ for life
2 37829 5 15 2 นาย วาณิชย์ เงินบริสุทธิ์ หมากฮอสไทย
3 37832 5 15 3 นาย วีระศักดิ์ ถาปินตา IQ-Word Up
4 37902 5 15 4 นาย ณัฐวัฒน์ แฉกพิมาย ทักษะเกษตร
5 37909 5 15 5 นาย พีรพัฒน์ เลิศจะบก รักษาดินแดน (นศท.)
6 37992 5 15 6 นาย ณัฏชนน พงษ์โพธิ์ IQ-Word Up
7 38076 5 15 7 นาย กิตติพัฒน์ นาคเจือทอง ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
8 38172 5 15 8 นาย ปวินท์รัตน์ อินตางาม รักษาดินแดน (นศท.)
9 38181 5 15 9 นาย ศาสตร์ศิลป์ มดแสง รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
10 38264 5 15 10 นาย พิพัฒน์ ไทยงูเหลือม ทักษะเกษตร
11 41249 5 15 11 นาย ณภัทร วอกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
12 41250 5 15 12 นาย เบนจามิน หน่วงกระโทก เยาวชนนักพูด
13 41251 5 15 13 นาย พชร ณรงค์นอก เยาวชนนักพูด
14 41252 5 15 14 นาย ภูพิรัฐ เชิงกระโทก สภานักเรียน T226
15 37837 5 15 15 นางสาว ชรินทร์รัตน์ กลิ่นเจริญ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
16 37879 5 15 16 นางสาว กมนนัทร์ กลักโพธิ์ รักภาษาจีน
17 37884 5 15 17 นางสาว ชลัญญา สมจิตต์ IQ-Word Up
18 37933 5 15 18 นางสาว พรรณษา มุสิกา รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
19 37973 5 15 19 นางสาว ทักษพร ลาดกระโทก สร้างภาพ
20 37984 5 15 20 นางสาว สุปราณี นามบุญเรือง Portfolio T907
21 37986 5 15 21 นางสาว อนัญลักษณ์ วิชัยโย Portfolio T907
22 38011 5 15 22 นางสาว กัญญ์วรา ท้ายเมือง จีนน่ารู้
23 38061 5 15 23 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์มะเริง Psyche
24 38114 5 15 24 นางสาว สุประวีณ์ รัตนโชติมณี Psyche
25 38140 5 15 25 นางสาว เกศรินทร์ ทวีชาติ รักษาดินแดน (นศท.)
26 38147 5 15 26 นางสาว ปริยาภรณ์ พรศิริรัตน์ เกมคณิตศาสตร์
27 38185 5 15 27 นางสาว ขัตติยาภรณ์ หาญทองหลาง รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
28 38237 5 15 28 นางสาว ปิยะดา คงประศุกร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 38242 5 15 29 นางสาว พิรัชญา รดจันทร์พะเนา เพาะเมล็ดแคคตัส T733
30 38244 5 15 30 นางสาว ศศิวรรณ พัดโพธิ์ รักแคคตัส
31 38272 5 15 31 นางสาว จิดาภา ทองมาก วาดเส้นแสงเงา T
32 38273 5 15 32 นางสาว จิราภรณ์ วรมากุล ทักษะเกษตร
33 38275 5 15 33 นางสาว ณัฐธิดา สุนทร ทักษะเกษตร
34 38321 5 15 34 นางสาว ปิยะภรณ์ ไม้พลวง รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
35 41253 5 15 35 นางสาว พรนภา ละมุลครบุรี หมากรุกไทย
36 41254 5 15 36 นางสาว ภัทรวดี ศรีสุข Portfolio T907
37 41255 5 15 37 นางสาว ลลิภัทร ไขทะเล คัดเขียนไทย
38 41256 5 15 38 นางสาว วชิรญา วชิระอังกูร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
39 41257 5 15 39 นางสาว สริตา บัวคอม Portfolio T907

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)