ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37834 5 16 1 นาย อชิตพล กุลรภัสอิษฎา หมากฮอสไทย
2 38035 5 16 2 นาย ฐิรวัฒน์ ไทยพันธ์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
3 38164 5 16 3 นาย ชนะศึก บุญอยู่ กรีฑา
4 38208 5 16 4 นาย เจตนิพัทธ์ หอยสังข์ รักษาดินแดน (นศท.)
5 38215 5 16 5 นาย ภรภัทร เงินโพธิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
6 38220 5 16 6 นาย วัฒนพงษ์ ขอวรกลาง รักษ์โรงเรียน
7 38267 5 16 7 นาย หัสดิน น้อยทรง รักษ์โรงเรียน
8 41258 5 16 8 นาย จิรวัฒน์ สุบงกฎ กรีฑา
9 41260 5 16 9 นาย วีรภัทร พันธุรัตน์ ดนตรีสากล T612
10 41261 5 16 10 นาย สหรัฐ เยาวพันธ์ กรีฑา
11 41262 5 16 11 นาย อดิศร เทากระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
12 38019 5 16 12 นางสาว นันท์นภัส พิพัฒน์ธนวงค์ ลูกเสือกองพิเศษ
13 38059 5 16 13 นางสาว จุฑาทิพย์ วีระวนิชกุล ของที่ระลึก
14 38069 5 16 14 นางสาว โศภิต เชิดสูงเนิน รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
15 38070 5 16 15 นางสาว สิตาวรรณ์ ทองจันทร์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
16 38103 5 16 16 นางสาว ธิดารัตน์ จงดี วาดภาพระบายสี T
17 38116 5 16 17 นางสาว อินทิตา ศรีไกรเพ็ชร กรีฑา
18 38144 5 16 18 นางสาว ณฐิกา เดชา ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
19 38153 5 16 19 นางสาว สิรชญา ศรีมะเริง ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
20 38191 5 16 20 นางสาว ธนาวดี จ่างโพธิ์ ดนตรีสากล T612
21 38195 5 16 21 นางสาว ลลิตา คชาไพร ดนตรีสากล T612
22 38196 5 16 22 นางสาว วิธิตา แสนจังหรีด ของที่ระลึก
23 38198 5 16 23 นางสาว สิริวรรณ เพ็งลี ของที่ระลึก
24 38199 5 16 24 นางสาว สุนันทา ชำนาญกลาง ดนตรีสากล T612
25 38241 5 16 25 นางสาว พิมพ์นิภา ปิยเฉลิมชัย ของที่ระลึก
26 38271 5 16 26 นางสาว จิดาภา แสนกิจ ดนตรีสากล T612
27 38283 5 16 27 นางสาว วนารีย์ รุนใหม่ ดนตรีสากล T612
28 38284 5 16 28 นางสาว ศิรภัสสร สุขสุพืช ดนตรีสากล T612
29 38327 5 16 29 นางสาว มัชฌิมา ดับกระโทก ดนตรีไทย-ขับร้อง T
30 38331 5 16 30 นางสาว อชิรญา สังข์สอน วาดภาพระบายสี T
31 41263 5 16 31 นางสาว กนกอร ชัยกล้าหาญ วาดภาพระบายสี T
32 41264 5 16 32 นางสาว กาญจน์กล้า วู รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
33 41265 5 16 33 นางสาว จิณณพัตร บุตรศรี ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
34 41266 5 16 34 นางสาว จิรนันท์ จันณรงค์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
35 41267 5 16 35 นางสาว ชญาณ์นันท์ ฉายสุริยพันธุ์ ดนตรีสากล T612
36 41268 5 16 36 นางสาว ชรินฎา มาลา รักแคคตัส
37 41269 5 16 37 นางสาว ภัทรภร พรโสภิณ รักแคคตัส
38 41270 5 16 38 นางสาว วชิราภรณ์ พรวราพงศ์ไท วาดภาพระบายสี T
39 41271 5 16 39 นางสาว อัจฉราพรรณ ช้อยกิ่ง รักแคคตัส

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)