ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36963 5 16 1 นาย ศิริทรัพย์ คำสาริรักษ์ วอลเลย์บอล
2 37094 5 16 2 นาย รัชชานนท์ กัลยาสนธิ์ HSK (แผนฯจีน)
3 37264 5 16 3 นาย กวีพงศ์ นุชพุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 37315 5 16 4 นาย ณธน พญาจามีกร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 37318 5 16 5 นาย ธนพงษ์ ภู่จินดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 37327 5 16 6 นาย ภาคิน แพทย์กระโทก นันทนาการ (กรีฑา)
7 37364 5 16 7 นาย บูรพา กองเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 40329 5 16 8 นาย อนุชา พลไธสง HSK (แผนฯจีน)
9 37069 5 16 9 นางสาว ปณัดดา พึ่งพุฒ HSK (แผนฯจีน)
10 37152 5 16 10 นางสาว จันทิมา สกุลประสิทธิ์ศิริ HSK (แผนฯจีน)
11 37157 5 16 11 นางสาว พัชรพร ศรีสงคราม HSK (แผนฯจีน)
12 37163 5 16 12 นางสาว วรรณพร แสงดี HSK (แผนฯจีน)
13 37200 5 16 13 นางสาว ณัฐสุดา พาสุข การจัดสวนถาด
14 37212 5 16 14 นางสาว สุจิตรา เนาวิรัตน์ การจัดสวนถาด
15 37244 5 16 15 นางสาว จันทร์ธิภา รอดท่าหอย รักแคคตัส
16 37250 5 16 16 นางสาว ณัฐสุดา จินดามรกฎ รักแคคตัส
17 37291 5 16 17 นางสาว ชนิกานต์ ไทยทัต เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
18 37298 5 16 18 นางสาว มลฤดี สดมะเริง การจัดสวนถาด
19 37303 5 16 19 นางสาว สุชัญญา แซ่ลี้ การจัดสวนถาด
20 37334 5 16 20 นางสาว กัญญาวีร์ วันเฟื่องฟู ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
21 37338 5 16 21 นางสาว นัดธิชา สุวรรณรัตน์ HSK (แผนฯจีน)
22 37341 5 16 22 นางสาว ปรารถนา คชช้าง HSK (แผนฯจีน)
23 37342 5 16 23 นางสาว ปรียา ซ้อนพุดซา HSK (แผนฯจีน)
24 37343 5 16 24 นางสาว ปิ่นทอง ศรีน้อย HSK (แผนฯจีน)
25 37350 5 16 25 นางสาว สตรีรัตน์ พงสะเดา HSK (แผนฯจีน)
26 37385 5 16 26 นางสาว บุษกร ขุนจิตรพัด รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
27 40331 5 16 28 นางสาว ชนิกานต์ กระจงกลาง ดนตรีไทย
28 40332 5 16 29 นางสาว ณัฎฐกานต์ บุตรยศ HSK (แผนฯจีน)
29 40333 5 16 30 นางสาว ณัฐรดา หอมบุปผา ของที่ระลึก
30 40334 5 16 31 นางสาว ปิยดา เเพทย์เกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 40335 5 16 32 นางสาว พัตสิตา จันทา เชียร์
32 40336 5 16 33 นางสาว แพรวา ชาญยุทธ HSK (แผนฯจีน)
33 40337 5 16 34 นางสาว มณปรียา เนื้อแตงเย็น HSK (แผนฯจีน)
34 40338 5 16 35 นางสาว โยษิตา ไพราม รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
35 40339 5 16 36 นางสาว ศิริขวัญ กุมรัมย์ ของที่ระลึก
36 40340 5 16 37 นางสาว สิริกร ประจิแพ เชียร์
37 40341 5 16 38 นางสาว สิริณัฐชา เอี่ยวเจริญ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
38 41295 5 16 39 นางสาว อรณิชา ระวังสำโรง ขับร้อง
39 40342 5 16 39 นางสาว สิวพร หารลำยอง เชียร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)