ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36943 5 17 1 นาย เขมชาติ ชุ่มมะเริง ครอสเวิร์ดเกม T
2 37004 5 17 2 นาย ภูริช มะลิอ่อง สภานักเรียน
3 37008 5 17 3 นาย อดิเทพ ตันวรรณรักษ์ คัดเขียนไทย
4 37046 5 17 4 นาย ปณิธาน ประทุมมา ครอสเวิร์ดเกม T
5 37085 5 17 5 นาย ชาญนรินทร์ ชัยชนะ ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
6 37188 5 17 6 นาย วีระเดช พฤกษาการ คัดเขียนไทย
7 37221 5 17 7 นาย ธนพ สุขสนธิสมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 37222 5 17 8 นาย ธนาดล แสงโทโพธิ์ ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
9 37233 5 17 9 นาย วรเชษฐ์ พันธุระ ขับร้อง
10 37271 5 17 10 นาย ตุลธรรม ศรีฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 37355 5 17 11 นาย กรวุฒิ สุรนีรนาถ ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
12 40344 5 17 13 นาย คุณธรรม เมฆวัฒนสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 40345 5 17 14 นาย เจษฎา เจริญพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 40346 5 17 15 นาย นภสวัต เกิดทะเล ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
15 40347 5 17 16 นาย ปรเมษฐ์ ไทยงูเหลือม คัดเขียนไทย
16 40348 5 17 17 นาย ภัคพล ประภาพิทยาพงษ์ ครอสเวิร์ดเกม T
17 40349 5 17 18 นาย โภคิน ดอกกระโทก ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
18 36969 5 17 20 นางสาว จิตตภรณ์ คล่องแคล่ว Basic Psychology
19 37059 5 17 21 นางสาว กรวรรณ โพธิ์กลาง Basic Psychology
20 37156 5 17 22 นางสาว ปัณฑารีย์ วัฒนานนท์ สภานักเรียน
21 37254 5 17 23 นางสาว นันทกานต์ วงค์บุตรดี ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
22 37294 5 17 24 นางสาว เธียรญาดา อุ่นคำ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
23 37304 5 17 25 นางสาว สุธิมา ศิริบูรณ์ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
24 37382 5 17 26 นางสาว ฐิติยาภรณ์ บุญชุม วาดเส้นแสงเงา T
25 37383 5 17 27 นางสาว ธนัชชา กองสุข หมากฮอสไทย
26 37386 5 17 28 นางสาว ปณาลี อินทรพาณิชย์ วาดเส้นแสงเงา T
27 39487 5 17 29 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทะโคตร์ Strong Together : พลังใจวัยทีน
28 40351 5 17 30 นางสาว จารุพร ศรีเนตรกูล ดนตรีสากล T
29 40352 5 17 31 นางสาว ชนม์นิภา ศรีโพธิ์ ขับร้อง
30 40353 5 17 32 นางสาว ชนากานต์ สุทธิสา Strong Together : พลังใจวัยทีน
31 40354 5 17 33 นางสาว ทัตราพร ชินวงค์ ดนตรีสากล T
32 40355 5 17 34 นางสาว นันทิตา เมสูงเนิน ดนตรีสากล T
33 40357 5 17 35 นางสาว พุทธะวาท คงมงคล สภานักเรียน
34 40359 5 17 36 นางสาว วรรณษา เนียมสำโรง ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
35 40360 5 17 37 นางสาว อริศรา ศาลกลาง Basic Psychology
36 41296 5 17 38 นางสาว สรัญญา สรารักษ์วงษ์ Strong Together : พลังใจวัยทีน
37 40361 5 17 38 นางสาว กิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า Basic Psychology

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)