ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37962 5 17 1 นาย สิรภัทร ศรีสุข ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
2 38716 5 17 2 นาย สุรชัย เสียนขุนทด รักแคคตัส
3 38746 5 17 3 นาย ณัฐวัชต์ ลับโกษา Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
4 38747 5 17 4 นาย ทีปกร หลักฐาน หมากฮอส
5 38748 5 17 5 นาย ธัญยพัฒน์ ชัยศิวฤทธิ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
6 38787 5 17 6 นาย จามิกร เเขสระน้อย รักษาดินแดน
7 38793 5 17 7 นาย นนทกร ปลอดโคกสูง รักแคคตัส
8 38796 5 17 8 นาย ปภังกร ทันนา หมากฮอส
9 38801 5 17 9 นาย จิตติพัฒน์ สุนทราศรี รักษาดินแดน
10 39021 5 17 10 นาย กฤต หริ่งกระโทก รักแคคตัส
11 39025 5 17 11 นาย โชติวัฒน์ เดชารัก รักษาดินแดน
12 39086 5 17 12 นาย วรพล แก้วหานาม รักแคคตัส
13 39087 5 17 13 นาย วรากร สีลุน Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
14 39164 5 17 14 นาย ธนพัฒน์ อินต๊ะสาร นันทนาการ (กรีฑา)
15 39169 5 17 15 นาย พรเทวา ปราบจะบก นันทนาการ (กรีฑา)
16 39173 5 17 16 นาย ภานุพงศ์ มหาเสนา นาฏศิลป์
17 39209 5 17 17 นาย ชยพล ชัยราช รักแคคตัส
18 42072 5 17 18 นาย ธีรภัทร ผูกพันธ์ นันทนาการ (กรีฑา)
19 42073 5 17 19 นาย ปิยะภัทร เพ็ชรไสย์ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
20 42075 5 17 20 นาย รติทศกิจ จันทร์วิเศษ Boon Board Games (BBG)
21 42076 5 17 21 นาย ศักดิ์ติยา ไวสติ รักแคคตัส
22 38646 5 17 22 นางสาว ธนันดา เต็มกระโทก สภานักเรียน
23 38682 5 17 23 นางสาว นพัตณิชา น้าปรีดากุล สภานักเรียน
24 38736 5 17 24 นางสาว หทัยทิพย์ สิงกันยา Depression group
25 38757 5 17 25 นางสาว กมลชนก ยิ่งสิทธิ์สิริ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
26 38760 5 17 26 นางสาว ชนัญชิดา ธนากิติชัย หมากฮอส
27 38764 5 17 27 นางสาว ธวัลพร เรืองมะเริง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
28 38782 5 17 28 นางสาว อภิญญา เปรมศรี นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
29 38821 5 17 29 นางสาว พัชรินทร์ นรินทร์นอก หมากฮอส
30 39199 5 17 30 นางสาว พรไพลิน นาคกระโทก หมากฮอส
31 39235 5 17 31 นางสาว ญาณิษา เกษมจิต Depression group
32 39250 5 17 32 นางสาว สุทัตตา ตุ่นวงศ์ษา หมากฮอส
33 42077 5 17 33 นางสาว ธัญธิตา เลื่อนสันเทียะ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
34 42078 5 17 34 นางสาว นัชนันท์ ปานิเสน หมากฮอส
35 42079 5 17 35 นางสาว บุณยานุช ยื่นกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
36 42080 5 17 36 นางสาว พรรษชล ครองยุติ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
37 42082 5 17 37 นางสาว ภูริชญา นามเริง รักแคคตัส

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)