ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37861 5 4 1 นาย ฐาปกรณ์พล กริดกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
2 37864 5 4 2 นาย ธนกฤต บุนยงค์ รักษาดินแดน (นศท.)
3 37915 5 4 3 นาย ศุภชัย เชิดเกาะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
4 37998 5 4 4 นาย บูรณภัส มนอยู่พะเนาว์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
5 38008 5 4 5 นาย สนธยา ดำกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
6 38120 5 4 6 นาย ฐิติชญากร วงศ์วิชยาภรณ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
7 38166 5 4 7 นาย ณัฐพงษ์ แซ่โค้ว รักษาดินแดน (นศท.)
8 39485 5 4 8 นาย ณัฏฐชัย สิทธิเมา รักษาดินแดน (นศท.)
9 41078 5 4 9 นาย กชพงษ์ คงเมือง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
10 41079 5 4 10 นาย จิรัฏฐ์ ทวีสิงห์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
11 41080 5 4 11 นาย ติณณภพ โดคตรคันทา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
12 41081 5 4 12 นาย นวพล บาถฐวิจิตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
13 41082 5 4 13 นาย ปธานิน ชินสุข สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
14 41083 5 4 14 นาย ปุญญพัฒน์ โพธิ์โต สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
15 41084 5 4 15 นาย ปุณญพัฒน์ จันสุรินทร์ รักษาดินแดน (นศท.)
16 41085 5 4 16 นาย สุรวุฒิ สุทธิชล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
17 41086 5 4 17 นาย อภิรักษ์ โสดผักแว่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
18 37802 5 4 18 นางสาว ดวงฤทัย แดงอิทธิภัค สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
19 37805 5 4 19 นางสาว ธัญยธรณ์ แบ้กระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
20 37855 5 4 20 นางสาว อาทิตยา วงค์ชาชม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
21 37881 5 4 21 นางสาว กัญญ์วรา กุฎโพธิ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
22 37885 5 4 22 นางสาว ณัฏฐณิชา เจริญพจน์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
23 37920 5 4 23 นางสาว ขวัญหทัย จริงประโคน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
24 37927 5 4 24 นางสาว ประวีณมัย แก้วคำ รักษาดินแดน (นศท.)
25 37928 5 4 25 นางสาว ปรางค์ทอง ปุรา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
26 37930 5 4 26 นางสาว ปรียาภรณ์ เพชรราม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
27 37934 5 4 27 นางสาว เพ็ญญารัตน์ มหิศยา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
28 37939 5 4 28 นางสาว สิรินดา สีลาจันทร์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
29 37942 5 4 29 นางสาว สุภาภรณ์ บกกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
30 37976 5 4 30 นางสาว ปาณิศา รัตนสังวร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
31 38021 5 4 31 นางสาว พนิตนันท์ เถี่ยวสูงเนิน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
32 38072 5 4 32 นางสาว อภิญญา จันทร์งูเหลือม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
33 38150 5 4 33 นางสาว วริศรา หวังเลียบกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
34 38186 5 4 34 นางสาว คีตราภัทร ชอบมาก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
35 38239 5 4 35 นางสาว พัชราภา นกสันเทียะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
36 38288 5 4 36 นางสาว อัญชสา บุญผ่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
37 41087 5 4 37 นางสาว เกศินี ศักดิ์จิรรัตน์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
38 41088 5 4 38 นางสาว จันทร์งาม รักษาสุวรรณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
39 41090 5 4 39 นางสาว นภัสกร คงกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
40 41091 5 4 40 นางสาว พิมพ์มาดา ไทยธานี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
41 41092 5 4 41 นางสาว วาสนา รัตนวิภาสชัย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
42 41093 5 4 42 นางสาว วิลาสินี กลิ่นทับ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
43 41094 5 4 43 นางสาว สาธิกา ไทยจันอัด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
44 41095 5 4 44 นางสาว อรอุมา เกิดมงคล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
45 41096 5 4 45 นางสาว อริสรา มะสีผา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
46 41097 5 4 46 นางสาว อาทิตยาภรณ์ จรสายออ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)