ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37676 5 5 1 นาย ธนพัฒน์ สิงโห รักษาดินแดน (นศท.)
2 37677 5 5 2 นาย ธนัท หิรัญชาติ รักษาดินแดน (นศท.)
3 37703 5 5 3 นาย กฤติน ศิริบุญนภา รักษาดินแดน (นศท.)
4 37708 5 5 4 นาย ฐิติวุฒน์ โสวภาค รักษาดินแดน (นศท.)
5 37722 5 5 5 นาย วชิรวิทย์ จันทร์อินทร์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
6 37725 5 5 6 นาย ศุภวิชญ์ แสงทอง รักษาดินแดน (นศท.)
7 37745 5 5 7 นาย โชติพนธ์ จันทร์ปัญญา รักษาดินแดน (นศท.)
8 37753 5 5 8 นาย รัชต์พงษ์ ธัญญสุธาพงศ์ รักษาดินแดน (นศท.)
9 37783 5 5 9 นาย ณฐพล แตะกระโทก หมากฮอสไทย
10 37813 5 5 10 นาย คณิน ริสุขุมาล หมากฮอสไทย
11 37820 5 5 11 นาย ธนพัฒน์ ประคองกลาง สภานักเรียน T226
12 37830 5 5 12 นาย วิชชากร เฉียบกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
13 37857 5 5 13 นาย จารุวัฒน์ รัตนวงค์ รักษาดินแดน (นศท.)
14 37862 5 5 14 นาย ณัฐกรณ์ จันทรเสนา ดนตรีสากล T612
15 37863 5 5 15 นาย เตวิช ปาทะกาญจน์ ซูโดกุ
16 37870 5 5 16 นาย ปุณณภพ แก้วพะไล รักษาดินแดน (นศท.)
17 37872 5 5 17 นาย ภีรภัทร อัศวรัตนาวิกูล รักษาดินแดน (นศท.)
18 37905 5 5 18 นาย ปวริศร์ บุญมามอญ ดนตรีสากล T612
19 37906 5 5 19 นาย ปิยพงษ์ อาจศึก ดนตรีสากล T612
20 37914 5 5 20 นาย รัฐธรรมนูญ หมายชื่นกลาง ดนตรีสากล T612
21 38032 5 5 21 นาย จิรภัทร พูนทอง Portfolio T907
22 38119 5 5 22 นาย ชิษณุพงศ์ ลีลาไพบูลย์ รักษาดินแดน (นศท.)
23 38170 5 5 23 นาย นราวิชญ์ วัฒนกุล รักษาดินแดน (นศท.)
24 38291 5 5 24 นาย กิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สภานักเรียน T226
25 41098 5 5 25 นาย คณาธิป โลมเมือง รักษาดินแดน (นศท.)
26 41099 5 5 26 นาย ญาณพัฒน์ ผองสูงเนิน รักษาดินแดน (นศท.)
27 41101 5 5 27 นาย นนทกร พลีดี สภานักเรียน T226
28 41102 5 5 28 นาย พิภพ สุนทรปาน ดนตรีสากล T612
29 37736 5 5 29 นางสาว พิมพ์ชญา ปอกระโทก Portfolio T907
30 37741 5 5 30 นางสาว อภิชยา ชมกระโทก Portfolio T907
31 37774 5 5 31 นางสาว พัชริดา ภู่ประเสริฐ Portfolio T907
32 37776 5 5 32 นางสาว รุ่งรัตน์ สุมาลี Portfolio T907
33 37796 5 5 33 นางสาว โชติกา รัตนติสร้อย หมากฮอสไทย
34 37810 5 5 34 นางสาว รัตน์ติกาญจน์ แถวเพชร สภานักเรียน T226
35 37840 5 5 35 นางสาว ธนิษฐา ศรีทรัพย์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
36 37841 5 5 36 นางสาว ธวัลหทัย ไชยเหง้า รักษาดินแดน (นศท.)
37 37845 5 5 37 นางสาว วัชราภรณ์ คำสาริรักษ์ สภานักเรียน T226
38 37848 5 5 38 นางสาว สิริกร อ่อนศรี ดนตรีสากล T612
39 37849 5 5 39 นางสาว สุตาภัทร ปิ่นสุวรรณ กรีฑา
40 37852 5 5 40 นางสาว สุภาวิดา แจ้งจบ สภานักเรียน T226
41 37886 5 5 41 นางสาว ดุษณียา ศรีวิลัย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
42 37891 5 5 42 นางสาว พิชชาพร บุญภิโย เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
43 37896 5 5 43 นางสาว ศุภิสรา สุกเสริม เกมคณิตศาสตร์
44 41103 5 5 44 นางสาว ปาณิสรา อินทร์ทิพย์ สภานักเรียน T226
45 41104 5 5 45 นางสาว ศศิธร รากพุดซา Portfolio T907
46 41105 5 5 46 นางสาว อรปรียา ศกาญจน์กิจ สภานักเรียน T226

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)