ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37710 5 6 1 นาย ณันทพงศ์ พยัคมะเริง รักษาดินแดน (นศท.)
2 37718 5 6 2 นาย พสธร อัตตวิริยะสุวร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
3 37760 5 6 3 นาย อานนท์ สำกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
4 37814 5 6 4 นาย ฐกฤต ขุนโพธิ์ หมากฮอสไทย
5 37815 5 6 5 นาย ณัฐนันทน์ ยางนอก หมากฮอสไทย
6 37819 5 6 6 นาย ธนดล ยุพากิ่ง หมากฮอสไทย
7 37833 5 6 7 นาย สิรดนัย แก้วประทุม อาหารไทยในวรรณคดี
8 37856 5 6 8 นาย กมลวัฒน์ รัตนวิชัย เกมคณิตศาสตร์
9 37858 5 6 9 นาย จิรภัทร ทีปกรกุล ดนตรีสากล T612
10 37869 5 6 10 นาย ปาณัสม์ คำโสภา รักษาดินแดน (นศท.)
11 37901 5 6 11 นาย จิรายุ ชมภูศรี รักษาดินแดน (นศท.)
12 37910 5 6 12 นาย ภัทรวงศ์ ครุฑธานุชาติ รักษาดินแดน (นศท.)
13 37916 5 6 13 นาย ศุภสิทธิ์ ล้วนศรี รักษาดินแดน (นศท.)
14 37960 5 6 14 นาย ภานุวัฒน์ เทพวงศ์ สภานักเรียน T226
15 37989 5 6 15 นาย กิตติภูมิ ขุมเกาะ หมากรุกไทย
16 37995 5 6 16 นาย ณัฐวิชช์ เลิศธนันพงศ์ รักษาดินแดน (นศท.)
17 38003 5 6 17 นาย ภูติพงศ์ ปาสาจะ หมากรุกไทย
18 38124 5 6 18 นาย ธนชาติ ประภาสะโนบล รักษาดินแดน (นศท.)
19 38171 5 6 19 นาย ปกสกนธ์ อัดสูงเนิน ทักษะเกษตร
20 38180 5 6 20 นาย วีรมาศ งามสมทรัพย์ รักษาดินแดน (นศท.)
21 38265 5 6 21 นาย วฤทธิณัท จิตรเกาะ รักษาดินแดน (นศท.)
22 41106 5 6 22 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แสไพศาล สภานักเรียน T226
23 41107 5 6 23 นาย ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
24 41108 5 6 24 นาย ภครเมฆินทร์ เปรื่องกระโทก หมากรุกไทย
25 41109 5 6 25 นาย วัชรากร รุ่งพานทอง ดนตรีสากล T612
26 37700 5 6 26 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แซ่ลิ้ม สภานักเรียน T226
27 37701 5 6 27 นางสาว ศศิธร พวงร้อย ซูโดกุ
28 37766 5 6 28 นางสาว ณัฐวิภา ศรีดี สภานักเรียน T226
29 37793 5 6 29 นางสาว กชพรรณ จิตฐรักษา สภานักเรียน T226
30 37850 5 6 30 นางสาว สุพิชชา นิตใหม่ ดนตรีสากล T612
31 37851 5 6 31 นางสาว สุภชา วิชาชัย ดนตรีสากล T612
32 37854 5 6 32 นางสาว อรัญญา ฆ้องลา รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
33 37890 5 6 33 นางสาว พัชราภา ภูจันทึก ซูโดกุ
34 37895 5 6 34 นางสาว ศิริภัทร พินเกาะ สภานักเรียน T226
35 37899 5 6 35 นางสาว ไอริน ชาภักดี ซูโดกุ
36 37921 5 6 36 นางสาว จุฑามาศ นาคา Presentation
37 37925 5 6 37 นางสาว ธันวาภรณ์ นิลคูหา ทักษะเกษตร
38 37929 5 6 38 นางสาว ปรีย์วรา แก้วพะไล สภานักเรียน T226
39 38149 5 6 39 นางสาว พรรำภา หนึ่งกระโทก I SEOUL U T812
40 38326 5 6 40 นางสาว มณีทิพย์ เทพญวน รักภาษาจีน
41 41110 5 6 41 นางสาว ณัฐนิชา ศรีจำนงค์ I SEOUL U T812
42 41111 5 6 42 นางสาว นภกมล ต้นทับไทย สภานักเรียน T226
43 41112 5 6 43 นางสาว ไพริน ศิริเมืองจันทร์ สภานักเรียน T226
44 41113 5 6 44 นางสาว มินตรา แสนสวัสดิ์ สภานักเรียน T226
45 41114 5 6 45 นางสาว วิชญาดา คำโรย สภานักเรียน T226
46 41115 5 6 46 นางสาว สุจิตรา โถชัย สภานักเรียน T226
47 42089 5 6 47 นางสาว ธิญาดา ตันโทน ทักษะเกษตร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)