ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37750 5 7 1 นาย ปรัตถกร ต้นรังกลาง สภานักเรียน T226
2 37787 5 7 2 นาย ภูมิรพี ชาติเหมาะ รักษาดินแดน (นศท.)
3 37790 5 7 3 นาย ศดิศ แสนวันดี หมากฮอสไทย
4 37866 5 7 4 นาย ธฤษษร คงวิริยะวิทยา รักษาดินแดน (นศท.)
5 38087 5 7 5 นาย ภาณุ แก้วประเสริฐ รักษาดินแดน (นศท.)
6 38214 5 7 6 นาย พัฒนากร ครากกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
7 38296 5 7 7 นาย ธนกฤต บุญญพิธยางกูร รักษาดินแดน (นศท.)
8 38301 5 7 8 นาย ปฐวี ธนัทโรจนกุล รักษาดินแดน (นศท.)
9 41116 5 7 9 นาย ทีภากร ชวดสลุง รักษาดินแดน (นศท.)
10 41117 5 7 10 นาย ธนเกียรติ ถนอมธรรม รักษาดินแดน (นศท.)
11 41118 5 7 11 นาย ธนวัฒน์ วังนาดี รักษาดินแดน (นศท.)
12 41119 5 7 12 นาย นิรพล แขกระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
13 41120 5 7 13 นาย พงศพัฒน์ รัตนนท์ หนังสือเล่มเล็ก T703
14 41121 5 7 14 นาย พสิษฐ์ นาคดิลก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
15 41122 5 7 15 นาย ภูมิกิจ รังคะวัต หนังสือเล่มเล็ก T703
16 41123 5 7 16 นาย วงศกร แก้วทะเล สร้างภาพ
17 41124 5 7 17 นาย วิศรุต เทียนหล่อ รักษาดินแดน (นศท.)
18 37882 5 7 18 นางสาว เจนจิรา เมืองแก้ว เกมคณิตศาสตร์
19 37887 5 7 19 นางสาว นันทิพร ใช้ฮั้วเจริญ เกมคณิตศาสตร์
20 37892 5 7 20 นางสาว พิมพ์งาม มาไทยทองหลาง I SEOUL U T812
21 37898 5 7 21 นางสาว สุภาวดี ท่อจะโปะ เพาะเมล็ดแคคตัส T733
22 37970 5 7 22 นางสาว ณัฏฐณิชา บุญศรี วอลเลย์บอล
23 37982 5 7 23 นางสาว ศศิกัญญา ดีทั่ว I SEOUL U T812
24 38027 5 7 24 นางสาว วันวิสา ชิดเมืองปัก สภานักเรียน T226
25 38062 5 7 25 นางสาว ธัญสินี ศรีสุพรรณ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
26 38104 5 7 26 นางสาว นพภัสสร สารบาญ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
27 38184 5 7 27 นางสาว กัญญานัฐ จันสูงเนิน วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
28 38190 5 7 28 นางสาว ณัฐศศิ สดดอน เกมคณิตศาสตร์
29 38197 5 7 29 นางสาว ศศินันท์ โอภาโส รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
30 38269 5 7 30 นางสาว กัญญาพัชร เส็งมะดัน ทักษะเกษตร
31 38274 5 7 31 นางสาว ชนัญชิดา ชมชื่นจิตร ทักษะเกษตร
32 38285 5 7 32 นางสาว สุธาสินี ยิ้มมะเริง ทักษะเกษตร
33 38323 5 7 33 นางสาว พิชญ์ศินี กรมโพธิ์ คัดเขียนไทย
34 41125 5 7 34 นางสาว ฑิฆัมพร สายสมคุณ รักษาดินแดน (นศท.)
35 41126 5 7 35 นางสาว ดรุณวรรณ ศรีสกุล รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
36 41127 5 7 36 นางสาว นันทกานต์ อยู่เจริญ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
37 41128 5 7 37 นางสาว บุษราภรณ์ กลิ่นพิมาย รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
38 41129 5 7 38 นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ชุ่ม สภานักเรียน T226
39 41130 5 7 39 นางสาว ปัณณพร อารยะพงศ์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
40 41131 5 7 40 นางสาว พรรัตน์ ขอพรกลาง เพาะเมล็ดแคคตัส T733
41 41132 5 7 41 นางสาว ภัทรภร โรจน์ทวีหิรัญ กรีฑา
42 41133 5 7 42 นางสาว วิลาสินี นนทะ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
43 41134 5 7 43 นางสาว วิลาสินี วรรณประเสริฐ ธนาคารโรงเรียน
44 41135 5 7 44 นางสาว ศรา บุรีนอก รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
45 41136 5 7 45 นางสาว สุมิตา ฉ่างกระโทก รักแคคตัส
46 41137 5 7 46 นางสาว อาทิติยา ศรีจันทร์พิทักษ์ รักษาดินแดน (นศท.)
47 41138 5 7 47 นางสาว อาภาพร เพ็งศรี คัดเขียนไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)