ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37726 5 8 1 นาย อภิสิทธิ์ จันทร Boon Board Games (BBG)
2 38591 5 8 2 นาย ธนิสร เอี่ยมสุข รักษาดินแดน
3 38627 5 8 3 นาย ช้างต้น จันทรโพธิ์ รักษาดินแดน
4 38663 5 8 4 นาย ตุลธร ราศรีรัตนะ รักษาดินแดน
5 38692 5 8 5 นาย กนกพันธุ์ มาพะเนา รักษาดินแดน
6 38693 5 8 6 นาย กฤตยชณ์ ย่านกลาง รักษาดินแดน
7 38696 5 8 7 นาย ชินดนัย สนพะเนา หมากฮอส
8 38698 5 8 8 นาย ธนพร โสภณจิตโต ดนตรีสากล
9 38699 5 8 9 นาย ธนภัทร ชาญวิชา รักษาดินแดน
10 38700 5 8 10 นาย ธนวัฒน์ คงกุล ดนตรีสากล
11 38702 5 8 11 นาย นภัสพงศ์ ปิดกระโทก รักษาดินแดน
12 38705 5 8 12 นาย ปุณณวิช ไตรวิทยากร ดนตรีสากล
13 38750 5 8 13 นาย พีรพัฒน์ แกงขุนทด รักษาดินแดน
14 38901 5 8 14 นาย สิรภพ ชูนินทร์ รักษาดินแดน
15 38975 5 8 15 นาย จักรธร พลจันทึก รักษาดินแดน
16 41999 5 8 16 นาย สนธยา แว่วดี รักษาดินแดน
17 38727 5 8 17 นางสาว ปนัดดา ทรัพย์สถิตถาวร ดนตรีสากล
18 38737 5 8 18 นางสาว อชิรญา บ่อยกระโทก ดนตรีสากล
19 38738 5 8 19 นางสาว อัญชรัตน์ เนตรทอง ดนตรีสากล
20 38759 5 8 20 นางสาว กุลนิดา รัตนรักษ์ เทียนหอม T708
21 38761 5 8 21 นางสาว ญณสรณ์ บุญเทียม เทียนหอม T708
22 38768 5 8 22 นางสาว พฤทธิ์พิสุทธิ์ จันผกา เทียนหอม T708
23 38832 5 8 23 นางสาว อัยยาวีร์ ตู้จำนงค์ ของที่ระลึก
24 38873 5 8 24 นางสาว วริษา ปุรา เทียนหอม T708
25 38923 5 8 25 นางสาว สาริสา จิรานนท์ วอลเลย์บอล
26 39049 5 8 26 นางสาว ฐิติมา ก้อนโทน สภานักเรียน
27 39096 5 8 27 นางสาว นภาทิพย์ อินทร์ภิรมย์ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
28 42000 5 8 28 นางสาว เกวลิน ยันพิมาย ดนตรีสากล
29 42001 5 8 29 นางสาว จิราพร จอมเกษม Boon Board Games (BBG)
30 42002 5 8 30 นางสาว จุฑาภา มารมย์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
31 42003 5 8 31 นางสาว ชญานันท์ ขึงโพธิ์ เทียนหอม T708
32 42004 5 8 32 นางสาว ญาณิศาน์ ธีระวัฒนา เทียนหอม T708
33 42005 5 8 33 นางสาว ปรียนันท์ แย้มกระโทก สภานักเรียน
34 42006 5 8 34 นางสาว มนัสนันท์ อุ่นที สภานักเรียน
35 42007 5 8 35 นางสาว เมขลา อุ่นทรัพย์ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
36 42008 5 8 36 นางสาว รัตนวรรณ ทองยา ขับขานประสานเสียง (Harmony)
37 42009 5 8 37 นางสาว ศศิกานต์ เพ็ชรกระโทก เทียนหอม T708
38 42010 5 8 38 นางสาว อรทัย ตรงกระโทก สภานักเรียน
39 42011 5 8 39 นางสาว พัชชา ใจอ่อน วอลเลย์บอล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)