ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36713 5 8 1 นาย โกวิท ภูอ่าง A-math
2 36717 5 8 2 นาย ธนวัฒน์ ปลั่งกลาง A-math
3 36728 5 8 3 นาย อภิรักษ์ กับกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 36830 5 8 4 นาย วิษณุ เปลี่ยวกระโทก วิทย์พาเพลิน
5 36850 5 8 5 นาย กรวิชญ์ เรืองศิริ สภานักเรียน
6 36852 5 8 6 นาย กายสิทธิ์ ปัญญาณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 36862 5 8 7 นาย พนา ณ วันทุ บาสเก็ตบอล T
8 36864 5 8 8 นาย ภูมิรพี ศรีพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 36866 5 8 9 นาย รังสิมันต์ โสมสูงเนิน สภานักเรียน
10 36868 5 8 10 นาย วงศธร อินคง GenZ B.W.N.
11 36870 5 8 11 นาย สุประวีณ์ บอนขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 36872 5 8 12 นาย โสภณวิชญ์ แพทย์มด สวดมนต์สุขใจ T
13 36873 5 8 13 นาย อนุศิษย์ ปลอดกระโทก EMBROIDERY
14 36909 5 8 14 นาย พนัสศักดิ์ กลิ่นศรีสุข A-math
15 36911 5 8 15 นาย พุฒิเมธ บุตรเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 36913 5 8 16 นาย ภูผา บุญเทียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 36958 5 8 17 นาย รัฐธรรมนูญ มณีรัตน์ A-math
18 36988 5 8 18 นาย กฤษฏิ์พงษ์ ณรงค์ฤทธิ์ สวดมนต์สุขใจ T
19 36994 5 8 19 นาย ณัฐวุฒิ ชอบสวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 37050 5 8 20 นาย ลิขิต มุ่งเบียดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 37178 5 8 21 นาย ณัฏฐกิตติ์ แน่นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 40261 5 8 22 นาย ชัชวาล ตั้งยืนยงสกุล ครอสเวิร์ดเกม T
23 40262 5 8 23 นาย ธนกร น้ำเที่ยง วิทย์พาเพลิน
24 40263 5 8 24 นาย ภูมิไชย สะเทือนไพร วิทย์พาเพลิน
25 36772 5 8 25 นางสาว รินลดา ยอดพุดซา วิทย์พาเพลิน
26 36779 5 8 26 นางสาว อนัญญา ดีงูเหลือม วิทย์พาเพลิน
27 36836 5 8 27 นางสาว กมลวรรณ สุขสถิตย์ วิทย์พาเพลิน
28 36845 5 8 28 นางสาว มัคณีญากรณ์ หวังกรุงกลาง วิทย์พาเพลิน
29 36874 5 8 29 นางสาว กันตา พันธ์ถวิล ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
30 36881 5 8 30 นางสาว ณัชชา พันธ์ถวิล Basic Psychology
31 36884 5 8 31 นางสาว ปนัดดา จ้อยหว่าง EMBROIDERY
32 36887 5 8 32 นางสาว ปุสสะมาส เปล่งทองหลาง EMBROIDERY
33 36888 5 8 33 นางสาว พัชราพร ชิดกระโทก รักแคคตัส
34 36893 5 8 34 นางสาว อพิยดา พินิจวงค์ วิถีไทย ม.ปลาย
35 36894 5 8 35 นางสาว อารยา กกทองหลาง เยาวชนนักพูด
36 36930 5 8 36 นางสาว ภัคธีมา ตั้งสกุลศักดิ์ สภานักเรียน
37 36971 5 8 37 นางสาว ชญาณพัฒน์ ชัยผ่องอนันต์ ครอสเวิร์ดเกม T
38 37026 5 8 38 นางสาว วรพิชชา สีสรรพ์ วิถีไทย ม.ปลาย
39 37033 5 8 39 นางสาว สุภา คุ้มทองหลาง วิถีไทย ม.ปลาย
40 37070 5 8 40 นางสาว พรนิภา เพ็ชรงาม Basic Psychology
41 37292 5 8 41 นางสาว ชุติมา พุ่มเกาะ รักแคคตัส
42 40264 5 8 42 นางสาว จิรวรรณี การะศรี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
43 40265 5 8 43 นางสาว ธัญชนก กรวดสระน้อย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
44 40266 5 8 44 นางสาว ธัญวรัตน์ ชนะค้า วิทย์พาเพลิน
45 40267 5 8 45 นางสาว ภูสุดา จินดาบริสุทธิ์ วิถีไทย ม.ปลาย
46 40268 5 8 46 นางสาว ศศิกานต์ แววสูงเนิน ครอสเวิร์ดเกม T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)