ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37817 5 8 1 นาย ไตรกิตติ ลีพลงาม หมากฮอสไทย
2 37867 5 8 2 นาย นทีธร กู้พิมาย รักษาดินแดน (นศท.)
3 37957 5 8 3 นาย พศิน หงษานุภรักษ์ รักษาดินแดน (นศท.)
4 38053 5 8 4 นาย อนุมาส อ่อนมะลัง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
5 38074 5 8 5 นาย กฤติน จ้อยอินทร์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
6 38182 5 8 6 นาย สุเมธา พวงทอง รักษาดินแดน (นศท.)
7 41139 5 8 7 นาย จิรภัทร ขวัญมา รักษาดินแดน (นศท.)
8 41140 5 8 8 นาย ชนาธิป สิทธิสุธี ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
9 41141 5 8 9 นาย ธัญเทพ รู้การนา ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
10 41142 5 8 10 นาย พิสิษฐ กล่อมปัญญา สภานักเรียน T226
11 41143 5 8 11 นาย พีรพัฒน์ เอการัมย์ หมากฮอสไทย
12 41144 5 8 12 นาย ภาสกร บึงใส หมากฮอสไทย
13 41145 5 8 13 นาย มังกร เเตะกระโทก หมากรุกไทย
14 41146 5 8 14 นาย ศรราม พูนนิลรัตน์ รักษาดินแดน (นศท.)
15 41147 5 8 15 นาย สวิตต์ รุ่งสว่าง รักษาดินแดน (นศท.)
16 37883 5 8 16 นางสาว ชมพูนุท พันธ์เลิศ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
17 37889 5 8 17 นางสาว พัชรวดี คร่อมกระโทก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
18 37894 5 8 18 นางสาว รัตนาภรณ์ ณีระจันทร์ I SEOUL U T812
19 37923 5 8 19 นางสาว ชนาพร ชลภักดี สภานักเรียน T226
20 37931 5 8 20 นางสาว ปาฏลี เตียงพลกรัง สภานักเรียน T226
21 37932 5 8 21 นางสาว ปิยประภา ขำพะเนาว์ สภานักเรียน T226
22 38020 5 8 22 นางสาว นิรามัย แสงฉายศุภกุล ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
23 38029 5 8 23 นางสาว สิริวิมลรัตน์ จันทร์เจริญ ทักษะเกษตร
24 38071 5 8 24 นางสาว สุดารัตน์ สวนเจริญ Psyche
25 38113 5 8 25 นางสาว สุฑามณี นุชกระโทก วอลเลย์บอล
26 38245 5 8 26 นางสาว สุชัญญา ชิดโคกสูง ธนาคารโรงเรียน
27 38276 5 8 27 นางสาว ธัญทิพ ดอกไม้ สภานักเรียน T226
28 38319 5 8 28 นางสาว นิธีวดี วงศ์ศรีชา วาดภาพระบายสี T
29 38324 5 8 29 นางสาว พิมพ์ชนก เปลกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
30 41149 5 8 30 นางสาว จีระวรรณ เรียงจอหอ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
31 41150 5 8 31 นางสาว ชมพูนุช ดีมา ธนาคารโรงเรียน
32 41151 5 8 32 นางสาว ชัชฎาพร ในกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
33 41152 5 8 33 นางสาว นภัสสร หม่อนกระโทก นาฏศิลป์
34 41153 5 8 34 นางสาว นลพรรณ นิลสมนึก สภานักเรียน T226
35 41154 5 8 35 นางสาว ปวีณ์นุช แสงชัยภูมิ รักแคคตัส
36 41155 5 8 36 นางสาว ปามิตา ขวัญถาวร สภานักเรียน T226
37 41156 5 8 37 นางสาว ปิยาภา ถ้ำกลาง สภานักเรียน T226
38 41157 5 8 38 นางสาว พัชรากร คงสุข ธนาคารโรงเรียน
39 41158 5 8 39 นางสาว พิชญ์สินี ลีสม A-MATH T209
40 41159 5 8 40 นางสาว วิลาสินี ชายทวีป สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
41 41160 5 8 41 นางสาว อภัชญา แจ่นประโคน นาฏศิลป์
42 41161 5 8 42 นางสาว อรปรียา ดบขุนทด ฟุตบอล T509
43 41162 5 8 43 นางสาว แองจิรา คำกลิ่น Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
44 41298 5 8 44 นางสาว กัญญเนตร นาประจักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
45 41299 5 8 45 นางสาว พิชญ์สินี กระจ่างโพธิ์ รักแคคตัส
46 42090 5 8 46 นางสาว ธันยธรณ์ โกษาแสง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
47 42091 5 8 47 นางสาว ปุณยนุช ดีสุด ดนตรีไทย-ขับร้อง T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)