ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36712 5 9 1 นาย กิตติภูมิ หนูแหยม A-math
2 36715 5 9 2 นาย ณภัทร เยื่องกลาง A-math
3 36752 5 9 3 นาย วิกรม มั่นพิริยะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 36825 5 9 4 นาย ทยากร ไชยสิทธิ์ เปตอง
5 36828 5 9 5 นาย ปิยภัทร รัตนรักษ์ A-math
6 36832 5 9 6 นาย อธิพัชร์ รุ่งศิริธนวัฒน์ เปตอง
7 36854 5 9 7 นาย จิระพงษ์ พรหมจรรย์ นันทนาการ
8 36897 5 9 8 นาย กิตติชัย นารีนุช เปตอง
9 36900 5 9 9 นาย จิรวัฒน์ ดำรงอัครกุล เปตอง
10 36902 5 9 10 นาย ณัฐวุฒิ แก้วดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 36904 5 9 11 นาย ธีรพงษ์ ดีจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 36915 5 9 12 นาย ภูศิษฐ์ ธนาศิริเดชานันท์ หมากฮอสไทย
13 36995 5 9 13 นาย ทินภัทร จันทรา บาสเก็ตบอล T
14 36996 5 9 14 นาย ธนกฤต รังจะโปะ IQ-Word Up
15 37005 5 9 15 นาย ยศสวิน ฤทธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 37057 5 9 16 นาย อิศวะ แนบกิ่ง IQ-Word Up
17 40269 5 9 17 นาย ภัทรดนัย จันทรังษี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 40270 5 9 18 นาย ยศภัทร แก้วจันทร์ IQ-Word Up
19 36773 5 9 19 นางสาว วริศรา พรหมวิจารณ์ เชียร์
20 36808 5 9 20 นางสาว ธันยารัตน์ กว้างไธสง เปตอง
21 36875 5 9 21 นางสาว กิตยาติกรณ์ ยกบัตร GenZ B.W.N.
22 36876 5 9 22 นางสาว จันทรกานต์ ก้อนทอง เปตอง
23 36878 5 9 23 นางสาว ชนิดาภา ภักดีมาก GenZ B.W.N.
24 36883 5 9 24 นางสาว ปทิตตา กิตติเวทยานุสรณ์ เปตอง
25 36891 5 9 25 นางสาว วิมลศิริ เบื้องกลาง เชียร์
26 36924 5 9 26 นางสาว ชยาภรณ์ สุภลักษณ์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
27 36929 5 9 27 นางสาว พิชชาพร ศรีนอเนตร เปตอง
28 36931 5 9 28 นางสาว ภัทรธิดา ปัตถะมา เปตอง
29 36933 5 9 29 นางสาว ภารดี ธีระวัฒนศิริ หมากฮอสไทย
30 36934 5 9 30 นางสาว รวิวรรณ นาควิจิตร หมากฮอสไทย
31 36935 5 9 31 นางสาว รุ่งนภา ลาคำสี หมากฮอสไทย
32 36936 5 9 32 นางสาว วราภรณ์ บุตรเงิน Leader and cover dance T
33 36940 5 9 33 นางสาว สุเมธินี มาหนองโดน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
34 37014 5 9 34 นางสาว ชลธิชา แสงสว่าง วิถีไทย ม.ปลาย
35 37015 5 9 35 นางสาว ชวัลรัตน์ ด้วงนิล หมากฮอสไทย
36 37022 5 9 36 นางสาว ปิยพร ศรีแสง วอลเลย์บอล
37 37031 5 9 37 นางสาว สุธีกานต์ ผันผักแว่น วิถีไทย ม.ปลาย
38 37065 5 9 38 นางสาว ณัฐธิวรรณ เต็มเมืองปัก รักแคคตัส
39 37071 5 9 39 นางสาว พิชชาพร ธุระกิจ รักษ์โรงเรียน
40 37290 5 9 40 นางสาว กิตติญากรณ์ ธนาวัฒนกุล รักแคคตัส
41 40271 5 9 41 นางสาว เจนนภา เข็มแก้ว Leader and cover dance T
42 40272 5 9 42 นางสาว ทิพวัลย์ กรุยกระโทก วอลเลย์บอล
43 40273 5 9 43 นางสาว ประภัสรา จันดาเรือง วอลเลย์บอล
44 40274 5 9 44 นางสาว วรวลัญช์ ศุภกรแพ หมากฮอสไทย
45 40275 5 9 45 นางสาว ศศิวิมล โนสูงเนิน หมากฮอสไทย
46 40276 5 9 46 นางสาว อาภัสรา ดาสูงเนิน รักษ์โรงเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)