ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 42099 1 1 1 เด็กชาย กรภัทร์ กอคูณกลาง E-sports
2 42100 1 1 2 เด็กชาย ฉัตรตรี หลายวัชระกุล วิทย์พาเพลิน
3 42101 1 1 3 เด็กชาย ณคุณ ชยะสฤษดิ์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
4 42102 1 1 4 เด็กชาย เตชินท์ ฉัตรกิตติคุณ A-math
5 42103 1 1 5 เด็กชาย ธนวินท์ สุดใจ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6 42104 1 1 6 เด็กชาย ธิติวุฒิ โชคประจักษ์ชัด การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 42105 1 1 7 เด็กชาย นที วงศ์ชาติมังกร โซดูกุ
8 42106 1 1 8 เด็กชาย นราวิชญ์ ชิดกระโทก E-sports
9 42107 1 1 9 เด็กชาย นันทพัทธ์ วัดอิ่ม เกมคณิตศาสตร์
10 42108 1 1 10 เด็กชาย ปภังกร ประสพธรรม E-sports
11 42110 1 1 11 เด็กชาย ปวเรศ โพธิ์งาม A-math
12 42111 1 1 12 เด็กชาย ปิติพัฒน์ แก้วอมตวงศ์ หมากฮอส
13 42112 1 1 13 เด็กชาย ฝนหลวง อัครธนวรารัตน์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
14 42113 1 1 14 เด็กชาย พชร สุวรรณ์ E-sports
15 42114 1 1 15 เด็กชาย พชรพล พินสิริ E-sports
16 42115 1 1 16 เด็กชาย พัทธนันท์ บุตรวิเศษ วิทย์พาเพลิน
17 42116 1 1 17 เด็กชาย โรจนัสถ์ ศรีน้อย A-math
18 42117 1 1 18 เด็กชาย ศุภกิจ เจริญศิริ E-sports
19 42118 1 1 19 เด็กชาย สงกรานต์ ธรรมสุธน นักบินน้อย
20 42119 1 1 20 เด็กชาย สิปปกร สถิรวิวัฒน์ วิทย์พาเพลิน
21 42120 1 1 21 เด็กชาย สุทิวัส ลี้สุวัฒนกุล E-sports
22 42121 1 1 22 เด็กชาย อรรถพล บัวลา วิทย์พาเพลิน
23 42682 1 1 23 เด็กชาย พบธรรม แก้วสูงเนิน E-sports
24 42122 1 1 24 เด็กหญิง นิชาภา หอยมุกข์ A-math
25 42123 1 1 25 เด็กหญิง ภัสสร พาดกลาง ญี่ปุ่นแสนสนุก
26 42124 1 1 26 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ย่อยกระโทก A-math
27 42125 1 1 27 เด็กหญิง วรัชยาภรณ์ เบี้ยกระโทก A-math
28 42126 1 1 28 เด็กหญิง วีรยา คงขุนทด จีนน่ารู้
29 42127 1 1 29 เด็กหญิง อภิชญา พาดกลาง รักอ่าน เล่มเล็ก
30 42128 1 1 30 เด็กหญิง อุษามณี ย่อยกระโทก A-math