ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40728 1 10 1 เด็กชาย กิตติกวิน เดือนเพ็ง วิทย์พาเพลิน
2 40729 1 10 2 เด็กชาย คุณานนต์ เปรมโคกสูง โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
3 40730 1 10 3 เด็กชาย จักรินทร์ สงนางรอง ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
4 40731 1 10 4 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ส้มสาย IQ-Word Up
5 40732 1 10 5 เด็กชาย จิรภัทร รานอก คิดเลขเร็ว
6 40733 1 10 6 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บุญพิทักษ์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
7 40734 1 10 7 เด็กชาย เจนวิทย์ วงษ์ด่านเจริญ คัดลายมือ
8 40735 1 10 8 เด็กชาย ณัชชนม์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
9 40736 1 10 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จงพึ่งกลาง โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
10 40737 1 10 10 เด็กชาย ธนกร ดอกสันเทียะ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
11 40738 1 10 11 เด็กชาย ธนบดี เฝ้ากระโทก โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
12 40739 1 10 12 เด็กชาย ธนวัฒน์ เนียมอ่อน ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
13 40740 1 10 13 เด็กชาย ธนาภัทร แผนกระโทก ฟุตบอล
14 40741 1 10 14 เด็กชาย ธารวิสุทธิ์ ด้วงกระโทก ลูกเสือกองพิเศษ
15 40742 1 10 15 เด็กชาย ธาวิน ดีด้วยชาติ ซูโดกุ (sudoku)
16 40743 1 10 16 เด็กชาย นทมงคล แสงศุภวรรธน์ คลินิกภาษา
17 40744 1 10 17 เด็กชาย ปณชัย หนูทิพย์ ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
18 40745 1 10 18 เด็กชาย ปรัชญา กันพวง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
19 40746 1 10 19 เด็กชาย ภาสุ คุ้มทองหลาง เกษตรกรรม
20 40747 1 10 20 เด็กชาย มงคล พิมพ์แพทย์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
21 40748 1 10 21 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ผันกระโทก ซูโดกุ (sudoku)
22 40749 1 10 22 เด็กหญิง กัญญพร พรมโคกสูง ลูกเสือกองพิเศษ
23 40750 1 10 23 เด็กหญิง กัลยา ดงกระโทก ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
24 40751 1 10 24 เด็กหญิง กิตญาดา อองเจียรี รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
25 40752 1 10 25 เด็กหญิง ขวัญข้าว เพ็ชรพล ญี่ปุ่นแสนสนุก
26 40753 1 10 26 เด็กหญิง จิรัชญา กุลี ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
27 40754 1 10 27 เด็กหญิง ชนาภา ดูเรืองรัมย์ คลินิกคณิตศาสตร์ ม.ต้น
28 40755 1 10 28 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีม่วงกลาง โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
29 40756 1 10 29 เด็กหญิง ฐิติชญาพร กลับผินไผ่ คัดเขียนไทย
30 40757 1 10 30 เด็กหญิง ทิพวรรณ วิทยา คัดลายมือ
31 40758 1 10 31 เด็กหญิง นภัสสร จารึกกลาง น้ำสุขกาย สุขใจ
32 40759 1 10 32 เด็กหญิง น้ำทิพย์ โพธิ์ปลัด โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
33 40760 1 10 33 เด็กหญิง ปรีชญา ยงศักดิ์ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
34 40761 1 10 34 เด็กหญิง ปิ่นพลอย ปั้งกระโทก โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
35 40762 1 10 35 เด็กหญิง พรไพลิน ยิ้มนิรัญ คัดเขียนไทย
36 40763 1 10 36 เด็กหญิง พิจิตรา อาจศึก ญี่ปุ่นแสนสนุก
37 40764 1 10 37 เด็กหญิง พิมพ์ดาว เสนา D.I.Y.
38 40765 1 10 38 เด็กหญิง ภัชราภา คำพิรานนท์ วอลเลย์บอล
39 40766 1 10 39 เด็กหญิง ภูริชญา ขุนมธุรส ญี่ปุ่นแสนสนุก
40 40767 1 10 40 เด็กหญิง ระพีภรณ์ พันธุ์จันทึก นาฏศิลป์
41 40768 1 10 41 เด็กหญิง วรัญญา แสงอุทัย คัดลายมือ
42 40769 1 10 42 เด็กหญิง วริศรา บุญทวี โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
43 40770 1 10 43 เด็กหญิง วรุณยุพา นาคใหญ่ พยาบาล
44 40771 1 10 44 เด็กหญิง สิริรัตน์ ไม้กระโทก คัดลายมือ
45 40772 1 10 45 เด็กหญิง สุวรางคณา แป้นสันเทียะ D.I.Y.
46 40773 1 10 46 เด็กหญิง อัญชลิกา จีนแฉ่ง ภาษาพาเพลิน