ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40774 1 11 1 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ จันทร์ศิริสุข นักบินน้อยบุญวัฒนา
2 40775 1 11 2 เด็กชาย กิตติ สีเกาะ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
3 40776 1 11 3 เด็กชาย จีรศักดิ์ ปาสาจะ ซูโดกุ (sudoku)
4 40777 1 11 4 เด็กชาย ฉัตรดนัย เบียดนอก Science Community
5 40778 1 11 5 เด็กชาย ชนก หวังนากลาง คำคมอารมณ์ดี
6 40779 1 11 6 เด็กชาย โชติพิพัฒน์ กลักโพธิ์ ครอสเวิร์ดเกม
7 40780 1 11 7 เด็กชาย ณัฐกิจ เปรี้ยวกระโทก เกษตรกรรม
8 40781 1 11 8 เด็กชาย ณัฐชนน ศรีเมือง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 40782 1 11 9 เด็กชาย ธนพงศ์ เปลื้องกระโทก คลินิกภาษา
10 40783 1 11 10 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ กงเพชร คำคมอารมณ์ดี
11 40784 1 11 11 เด็กชาย นวภูมิ เชื้อสนิท ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
12 40785 1 11 12 เด็กชาย นาวิน เปลี่ยนกระโทก ฟุตบอล
13 40786 1 11 13 เด็กชาย พัดชกร ภู่พานิช ภาษาพาเพลิน
14 40787 1 11 14 เด็กชาย พีรวัฒน์ แดนไธสง วาดเส้นแสงเงา
15 40788 1 11 15 เด็กชาย ภูริชญา บัวสิงห์ วิทย์พาเพลิน
16 40789 1 11 16 เด็กชาย มงคลชัย มงคลชัยนาม นันทนาการ (กรีฑา)
17 40790 1 11 17 เด็กชาย ศักดิภัทร ดอกกลาง นันทนาการ (กรีฑา)
18 40791 1 11 18 เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองเกิด ครอสเวิร์ดเกม
19 40792 1 11 19 เด็กชาย สิรภพ วนสันเทียะ ดนตรีไทย
20 40793 1 11 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุขนาคินทร์ ครอสเวิร์ดเกม
21 40794 1 11 21 เด็กชาย อานนท์ อาศัยนา คิดเลขเร็ว
22 40795 1 11 22 เด็กชาย อาบูดาวุด อาลี นักบินน้อยบุญวัฒนา
23 40796 1 11 23 เด็กหญิง กนกกร บาตรโพธิ์ สภานักเรียน
24 40797 1 11 24 เด็กหญิง กาญจนสุดา กาญจนเกษม นาฏศิลป์
25 40798 1 11 25 เด็กหญิง ชนิดา อยู่อุ่นพะเนา นันทนาการ (กรีฑา)
26 40799 1 11 26 เด็กหญิง ชยากร เชาว์ดำรงสกุล Leader and cover dance
27 40800 1 11 27 เด็กหญิง ฎาริน หนุนพลกรัง สภานักเรียน
28 40801 1 11 28 เด็กหญิง ณภัทร ไผครบุรี นันทนาการ (กรีฑา)
29 40802 1 11 29 เด็กหญิง ณัฏ​ฐ​ธิดา​ ถัดกระโทก ดนตรีสากล
30 40803 1 11 30 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ยินขุนทด สภานักเรียน
31 40804 1 11 31 เด็กหญิง ทอฝัน โพธิบัติ เกษตร
32 40805 1 11 32 เด็กหญิง นริศรา ศรีกระโทก พยาบาล
33 40806 1 11 33 เด็กหญิง นันทพร ไขโพธิ์ พยาบาล
34 40807 1 11 34 เด็กหญิง ปันฑิตา ดีนวนพะเนา นันทนาการ
35 40808 1 11 35 เด็กหญิง พรนัชชา ไพศาล นันทนาการ (กรีฑา)
36 40809 1 11 36 เด็กหญิง พลอยไพลิน พานอิ่มมะเริ่ง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
37 40810 1 11 37 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ บุญแก้ว สภานักเรียน
38 40811 1 11 38 เด็กหญิง พินธุษร จันทร์ทอง วอลเลย์บอล
39 40812 1 11 39 เด็กหญิง มุกรวี กลิ่นละมุน ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
40 40813 1 11 40 เด็กหญิง ศรัณย์พร จันทะดวง วาดเส้นแสงเงา
41 40814 1 11 41 เด็กหญิง ศุภกานต์ ชมจอหอ ภาษาพาเพลิน
42 40815 1 11 42 เด็กหญิง ศุภสุตา จำนงชอบ ครอสเวิร์ดเกม
43 40816 1 11 43 เด็กหญิง โศจิรัตน์ ประภายสาธก ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
44 40817 1 11 44 เด็กหญิง สุธิดา นันขุนทด ยุวส่งเสริมการอ่าน
45 40818 1 11 45 เด็กหญิง อภิชญา สวนไผ่ เศษผ้าพาเพลิน
46 40819 1 11 46 เด็กหญิง อรกัญญา ณ บางช้าง EMBROIDERY
47 40820 1 11 47 เด็กหญิง อรอนงวรรณ ศิริโภคานนท์ ครอสเวิร์ดเกม