ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40651 1 11 1 เด็กชาย พชรพล วัลลิกุล ซูโดกุ
2 41672 1 11 2 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทองนาค E-Sports
3 41673 1 11 3 เด็กชาย กฤษกร นุชกระโทก คลินิกภาษา
4 41674 1 11 4 เด็กชาย กฤษกร แคะมะดัน วอลเลย์บอล
5 41675 1 11 5 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ตัณตินานนต์ คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
6 41676 1 11 6 เด็กชาย ธนกฤต วิสุทธิศิริ E-Sports
7 41677 1 11 7 เด็กชาย ธนพล หล่วงกระโทก คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
8 41678 1 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สลุงอยู่ นาฏศิลป์
9 41679 1 11 9 เด็กชาย ธาดา เฉ่งกระโทก ช่างสารพัด
10 41680 1 11 10 เด็กชาย ธีร์ธวัช ป้อมกระโทก ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
11 41681 1 11 11 เด็กชาย พิทยุตม์ ดวนขุนทด E-Sports
12 41682 1 11 12 เด็กชาย ภูเบศวร์ พิศเกาะ ฟุตบอล
13 41683 1 11 13 เด็กชาย รัฐพล เอี่ยมสว่าง ฟุตบอล
14 41684 1 11 14 เด็กชาย วงศ์ชนก แก้วกาฬ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
15 41685 1 11 15 เด็กชาย วรินทร พระเสมา เกมแสนสนุก
16 41686 1 11 16 เด็กชาย วีรภาพ หนูโคกสูง คลินิกภาษา
17 41687 1 11 17 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ชำนาญพุดซา คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
18 41688 1 11 18 เด็กชาย ศีลวสุตม์ ชมทวนไชย คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
19 41689 1 11 19 เด็กชาย ศุภกร​ ว่องวัยกุล วิทย์พาเพลิน
20 41690 1 11 20 เด็กชาย สมปราชญ์ ไม้เกตุ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
21 41691 1 11 21 เด็กหญิง กุลนิภา นาคเจือทอง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
22 41692 1 11 22 เด็กหญิง เขมจิรา จ่ายจันทร์ GenZ Strong
23 41693 1 11 23 เด็กหญิง จรรยาพร วงศ์กีรติจินดา Basic English
24 41695 1 11 24 เด็กหญิง ฉันท์สินี แช่มชู งานปั้น
25 41696 1 11 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สอนสุภาพ Love myself
26 41697 1 11 26 เด็กหญิง ณัฎฐา คลังไธสง นาฏศิลป์
27 41698 1 11 27 เด็กหญิง ดารากร เพิ่มพูล งานปั้น
28 41699 1 11 28 เด็กหญิง ธัญมน ดอกกระโทก คัดลายมือ
29 41700 1 11 29 เด็กหญิง นนทวร ยอดชาญ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
30 41701 1 11 30 เด็กหญิง นวพร เงาศรี ช่างสารพัด
31 41702 1 11 31 เด็กหญิง ปรางทิพย์​ โนนโพธิ์​ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
32 41703 1 11 32 เด็กหญิง พลอยชมพู ไทยธานี นาฏศิลป์
33 41704 1 11 33 เด็กหญิง พิมนภา เที่ยงกระโทก Science show
34 41705 1 11 34 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส คงประสุข วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
35 41706 1 11 35 เด็กหญิง ภัทรมน อภิรักษ์ Basic English
36 41707 1 11 36 เด็กหญิง มนต์นภา สุทธิศิลป์ คัดลายมือ
37 41708 1 11 37 เด็กหญิง เมธาพร กกทองหลาง GenZ Strong
38 41709 1 11 38 เด็กหญิง วรัญญา ถีสูงเนิน นาฏศิลป์
39 41710 1 11 39 เด็กหญิง ศุภิสรา พินศิริ นาฏศิลป์
40 41711 1 11 40 เด็กหญิง อินอร อินทสอน นาฏศิลป์