ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41712 1 12 1 เด็กชาย จิรายุส กระเบากลาง A-MATH
2 41713 1 12 2 เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ ชิดมณีรุ่งโรจน์ ฟุตบอล
3 41714 1 12 3 เด็กชาย ณเรศนัครา แสวงหา คลินิกภาษา
4 41715 1 12 4 เด็กชาย เตชิต เมธีธัญญลักษณ์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
5 41716 1 12 5 เด็กชาย ทัตเทพ งามสีทา A-MATH
6 41717 1 12 6 เด็กชาย ธนวันต์ ภูยาดาว A-MATH
7 41718 1 12 7 เด็กชาย ธเนศพล ธิษณ์ธนชิต คลินิกภาษา
8 41719 1 12 8 เด็กชาย ธาดา แสงจันทร์ คลินิกภาษา
9 41720 1 12 9 เด็กชาย นนทมงคล แสงศุภวรรธน์ คลินิกภาษา
10 41721 1 12 10 เด็กชาย ปัณฑ์วรทย์ น้อยหมื่นไวย A-MATH
11 41722 1 12 11 เด็กชาย ภัทร พวงมณี Science show
12 41723 1 12 12 เด็กชาย ภูริภัทร บุตรภาชี ช่างสารพัด
13 41724 1 12 13 เด็กชาย ฤชายุส์ หอยสังข์ E-Sports
14 41725 1 12 14 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เกษมสุข ตะกร้อ
15 41726 1 12 15 เด็กชาย วสุพล วงษ์โพนทอง A-MATH
16 41727 1 12 16 เด็กชาย วันชนะ ต่วนกระโทก คลินิกภาษา
17 41728 1 12 17 เด็กชาย ศิวากร ไม้พลวง A-MATH
18 41729 1 12 18 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญค้า E-Sports
19 41730 1 12 19 เด็กชาย สุพัฒน์พงศ์ ธงตะขบ ฟุตบอล
20 41731 1 12 20 เด็กหญิง ครองขวัญ วงค์พะเนา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
21 41732 1 12 21 เด็กหญิง ญาณิศา ฉ่อกระโทก Science show
22 41733 1 12 22 เด็กหญิง ณัฐณิชา ริดจะโป๊ะ Science show
23 41734 1 12 23 เด็กหญิง ณัฐริดา ยศปัญญา​ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
24 41735 1 12 24 เด็กหญิง ธนฤทัย นพธัญญะ Science show
25 41736 1 12 25 เด็กหญิง ธันภัคน์ แจ่มงามวลัญช์โชค ประชาสัมพันธ์
26 41737 1 12 26 เด็กหญิง นลินทิพย์ โพธิ ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
27 41738 1 12 27 เด็กหญิง นัชธมล ทองสาย ดอกไม้จากเศษวัสดุ
28 41739 1 12 28 เด็กหญิง นัฐชา สิงห์สม ประชาสัมพันธ์
29 41740 1 12 29 เด็กหญิง นันทัชพร เดิมกะฮาด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
30 41741 1 12 30 เด็กหญิง เบญญาภา ประเสริฐสงคราม คัดลายมือ
31 41742 1 12 31 เด็กหญิง ปิยะดา สัตบุตร ขับขานประสานเสียง
32 41743 1 12 32 เด็กหญิง แพรวา เกษสีแก้ว D.I.Y.
33 41744 1 12 33 เด็กหญิง ไพรินทร์ ชุนเกาะ พยาบาล
34 41745 1 12 34 เด็กหญิง ภัทรลภา บุนนาค วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
35 41746 1 12 35 เด็กหญิง ภิรัญญา ขาวขำ ประชาสัมพันธ์
36 41747 1 12 36 เด็กหญิง มัญฑิตา เสขะมะดัน ประชาสัมพันธ์
37 41748 1 12 37 เด็กหญิง วิลาสินี โพนทอง Science show
38 41749 1 12 38 เด็กหญิง ศิรภัสสร แสวงศรี Science show
39 41750 1 12 39 เด็กหญิง ศิศิรา เสนา Science show
40 41751 1 12 40 เด็กหญิง สุพิชญา คุณารูป D.I.Y.