ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41752 1 13 1 เด็กชาย กวินภพ เบี้ยกระโทก คลินิกภาษา
2 41753 1 13 2 เด็กชาย ชัยชนะ ธนะสิทธิ์ คำคมอารมณ์ดี
3 41754 1 13 3 เด็กชาย ณัฐนันท์ สวาสนอก กรีฑา
4 41755 1 13 4 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ทองสาย วิทย์พาเพลิน
5 41756 1 13 5 เด็กชาย โทมัสแอนดรูว์ โทเซอร์ กรีฑา
6 41757 1 13 6 เด็กชาย ธนกฤต สมานจิต Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
7 41758 1 13 7 เด็กชาย ธนิก อุดมนิมิตสิริกุล ลูกเสือกองพิเศษ
8 41759 1 13 8 เด็กชาย ธันวา เพ็ชรภูวงค์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
9 41760 1 13 9 เด็กชาย นภดล ขาวปาน ฟุตบอล
10 41761 1 13 10 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ทองกะเปาะ กรีฑา
11 41762 1 13 11 เด็กชาย ปรวีร์ เต็มผักแว่น คลินิกภาษา
12 41763 1 13 12 เด็กชาย ภคิน สุขอินพะเนา คลินิกภาษา
13 41764 1 13 13 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งน้อย เกมแสนสนุก
14 41765 1 13 14 เด็กชาย ฤทธิรงค์ ลาสุดตา คลินิกภาษา
15 41766 1 13 15 เด็กชาย วสุพล รัตนวงศ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
16 41767 1 13 16 เด็กชาย วุฒิชัย ชังจอหอ คลินิกภาษา
17 41768 1 13 17 เด็กชาย สิงหา วัฒนการุณวงค์ คลินิกภาษา
18 41769 1 13 18 เด็กชาย อาณกร จอมเกาะ สนุกกับวิทยาศาสตร์
19 41770 1 13 19 เด็กหญิง กชกร ชาญสูงเนิน วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
20 41771 1 13 20 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สิทธิไทย ธนาคารโรงเรียน
21 41772 1 13 21 เด็กหญิง เขมาพร ชุดมะเริง ธนาคารโรงเรียน
22 41773 1 13 22 เด็กหญิง เงินตรา อินภุชงค์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
23 41774 1 13 23 เด็กหญิง ญาดา พวงพลอย คำคมอารมณ์ดี
24 41775 1 13 24 เด็กหญิง ณิภาพร เยี่ยมไธสงค์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
25 41776 1 13 25 เด็กหญิง ทักษอร ทิศะนนท์ ธนาคารโรงเรียน
26 41777 1 13 26 เด็กหญิง ธนัญญา บัวแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 41778 1 13 27 เด็กหญิง ธนัสสรณ์ มนอยู่พะเนา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
28 41779 1 13 28 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เนตรพัตราดำรงค์ งานปั้น
29 41780 1 13 29 เด็กหญิง ธิติยา เลิศจันทึก งานปั้น
30 41781 1 13 30 เด็กหญิง นันทิยา ตอมพุดซา ตะกร้อ
31 41782 1 13 31 เด็กหญิง ปริยาภัทร รักมงคลตระกูล ช่างสารพัด
32 41783 1 13 32 เด็กหญิง พิชชาภา แนบกระโทก นาฏศิลป์
33 41784 1 13 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก นรักษ์มาก ธนาคารโรงเรียน
34 41785 1 13 34 เด็กหญิง ภัคจิรา แก้วสุโพธิ์ ธนาคารโรงเรียน
35 41786 1 13 35 เด็กหญิง วรกมล เอื้อสุรีย์ ปฏิบัติงานเกษตร
36 41787 1 13 36 เด็กหญิง วศินี เงินโพธิ์ ปฏิบัติงานเกษตร
37 41788 1 13 37 เด็กหญิง วิชญาดา เสือนิล วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
38 41789 1 13 38 เด็กหญิง ศิรินันท์ น้อมกระโทก ช่างสารพัด
39 41790 1 13 39 เด็กหญิง อชิรญาณ์ บุญชำนาญ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
40 41791 1 13 40 เด็กหญิง อังศุชวาล เปล้ากระโทก พยาบาล