ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 42551 1 13 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ระหาญนอก นันทนาการ (กรีฑา)
2 42552 1 13 2 เด็กชาย ณัฐปธาน ชาลีรินทร์ นันทนาการ (กรีฑา)
3 42553 1 13 3 เด็กชาย ธนกฤต ราชบัณฑิต นันทนาการ (กรีฑา)
4 42554 1 13 4 เด็กชาย ธนวินท์ เสือโสมง วิทย์พาเพลิน
5 42555 1 13 5 เด็กชาย ธนะเทพ สุขสม Science Show
6 42556 1 13 6 เด็กชาย ธีรภัทร์ โสวภาค สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
7 42557 1 13 7 เด็กชาย นนทพัทธ์ ฟันไร่ นันทนาการ (กรีฑา)
8 42558 1 13 8 เด็กชาย บวรวิทย์ คงทะเล ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
9 42559 1 13 9 เด็กชาย ปภังกร อึ๊งเจริญ นันทนาการ (กรีฑา)
10 42560 1 13 10 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ เพ็ชรจะบก เริงร่าภาษาไทย
11 42561 1 13 11 เด็กชาย ปัณณธร สวัสดี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12 42562 1 13 12 เด็กชาย ผดล เลาสูงเนิน ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
13 42563 1 13 13 เด็กชาย พันธวัฒน์ แนบกระโทก นักบินน้อย
14 42564 1 13 14 เด็กชาย พิสิษฐ์ ชำนาญกิจ นันทนาการ (กรีฑา)
15 42565 1 13 15 เด็กชาย ภพภารุจ หักทะเล คลินิกภาษา
16 42566 1 13 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เกลี้ยงกลางดอน วาดเส้นแสงเงา
17 42567 1 13 17 เด็กชาย วชิรวิทย์ พรั่งขุนทด คลินิกคณิตศาสตร์
18 42568 1 13 18 เด็กชาย ศิวกร เลิกนอก English Quiz
19 42569 1 13 19 เด็กชาย สิรภัทร ปลิงกระโทก เกมคณิตศาสตร์
20 42570 1 13 20 เด็กชาย สุรสิทธิ์ ริมสันเทียะ วิทยาศาสตร์หรรษา
21 42571 1 13 21 เด็กชาย อัครวินท์ เกยจอหอ นันทนาการ (กรีฑา)
22 42572 1 13 22 เด็กหญิง เกวลี เพ็ชรกลั่น คลินิกคณิตศาสตร์
23 42573 1 13 23 เด็กหญิง จิดาภา ศรีมันตะ เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
24 42574 1 13 24 เด็กหญิง ชนัญชิดา ศรีโพธิ์ เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
25 42575 1 13 25 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ หนูธรรมพะเนา คัดลายมือ ม.ต้น
26 42576 1 13 26 เด็กหญิง ณัฐธิชานันท์ สุนนท์ เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
27 42578 1 13 28 เด็กหญิง ตรียาภรณ์ เปล้ากระโทก ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
28 42579 1 13 29 เด็กหญิง นภัสวรรณ หนาจัตุรัส นาฏศิลป์
29 42580 1 13 30 เด็กหญิง นิชาพร แสวงหา เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
30 42581 1 13 31 เด็กหญิง บัวชมพู อุดมธนะธีระ ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
31 42582 1 13 32 เด็กหญิง ปุณยาพร มาลาจันทร์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
32 42583 1 13 33 เด็กหญิง พราวรวี ศรีเฉลิม ญี่ปุ่นแสนสนุก
33 42584 1 13 34 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา แก้วตะพาน เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
34 42585 1 13 35 เด็กหญิง ภคพร ดอกพิกุล โซดูกุ
35 42586 1 13 36 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ อุดมแก้ว ดนตรีไทย-ขับร้อง
36 42587 1 13 37 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
37 42588 1 13 38 เด็กหญิง สุกัญญา ชุ่มชื่น วิทยาศาสตร์หรรษา
38 42589 1 13 39 เด็กหญิง สุมณฑา สินใหม่ ดนตรีไทย-ขับร้อง
39 42590 1 13 40 เด็กหญิง เอมมิกา เปลื้องกระโทก วิทย์พาเพลิน