ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40962 1 15 1 เด็กชาย กิตติภพ กร่ำกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
2 40963 1 15 2 เด็กชาย จตุรภัทร บุญยะพานะพงศ์ คลินิกภาษา
3 40964 1 15 3 เด็กชาย จิรภัทร เยาว์เหมือน ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
4 40965 1 15 4 เด็กชาย ชญานน เจียมใจ วิทย์พาเพลิน
5 40966 1 15 5 เด็กชาย ชยพร ปลักกระโทก คลินิกภาษา
6 40967 1 15 6 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ เม็นดอร์ฟ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
7 40968 1 15 7 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ทองจอก ฟุตบอล
8 40969 1 15 8 เด็กชาย ณัฐภัทร ปลื้มสูงเนิน บาสเก็ตบอล
9 40970 1 15 9 เด็กชาย ธนานันท์ แพทย์กระโทก คลินิกภาษา
10 40971 1 15 10 เด็กชาย ธาวิน ครเกษม ลูกเสือกองพิเศษ
11 40972 1 15 11 เด็กชาย ธีระเดช ช่วยชุ่ม Science Show
12 40973 1 15 12 เด็กชาย บุญภัทร สีดำ เวทคณิต
13 40974 1 15 13 เด็กชาย ปฐมพงศ์ กวงขุนทด ฟุตบอล
14 40975 1 15 14 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สวนแก้ว ดนตรีไทย
15 40976 1 15 15 เด็กชาย พัชรพล วามะเกต ครอสเวิร์ดเกม
16 40977 1 15 16 เด็กชาย ภูริพัฒร์ เจ็กแตงพะเนา คลินิกภาษา
17 40978 1 15 17 เด็กชาย วรโชติ นิลบัวลา คลินิกภาษา
18 40979 1 15 18 เด็กชาย วรปรัชญ์ พัฒนวิบูลย์ ลูกเสือกองพิเศษ
19 40980 1 15 19 เด็กชาย ศศกร ศรีทับทิม พยาบาล
20 40981 1 15 20 เด็กชาย ศุภกร แป้นวงค์ ตะกร้อ ม.1
21 40982 1 15 21 เด็กชาย อรรถนนท์ อ้วนแก้ว ฟุตบอล
22 40983 1 15 22 เด็กชาย เอกภวินท์ ไขทะเล น้ำสุขกาย สุขใจ
23 40984 1 15 23 เด็กหญิง กนกวรรณ พืชทองหลาง คิดเลขเร็ว
24 40985 1 15 24 เด็กหญิง กรชนก แป้นทะเล พยาบาล
25 40986 1 15 25 เด็กหญิง กรณพรรณ ไสยเรือง ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
26 40987 1 15 26 เด็กหญิง กิตติญา กกสันเทียะ ดนตรีไทย
27 40988 1 15 27 เด็กหญิง จิรัชญา ราษฏร์กลาง ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
28 40989 1 15 28 เด็กหญิง ฐาณัชชา ดำพรมพะเนา ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
29 40990 1 15 29 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สาระคำ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
30 40991 1 15 30 เด็กหญิง แทนธันว์ ด่านกระโทก ดนตรีไทย
31 40992 1 15 31 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ พะเนาว์ศรี เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
32 40993 1 15 32 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จงภักดี พยาบาล
33 40994 1 15 33 เด็กหญิง ธัญนันทน์ ตัวอย่าง ลูกเสือกองพิเศษ
34 40995 1 15 34 เด็กหญิง ปิญาดา ลือนาม ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
35 40996 1 15 35 เด็กหญิง ปิยารัตน์ หวังยงกลาง Science Community
36 40997 1 15 36 เด็กหญิง ปุญญิศา ต้นเจริญ ลูกเสือกองพิเศษ
37 40998 1 15 37 เด็กหญิง พรพักตร์ โอภาโส ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
38 40999 1 15 38 เด็กหญิง พักตร์กมล ปุ๊กถนน ดนตรีไทย
39 41000 1 15 39 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ประยงค์รักษ์ วอลเลย์บอล
40 41001 1 15 40 เด็กหญิง ภัทรพร ว่องปรัชญา น้ำสุขกาย สุขใจ
41 41002 1 15 41 เด็กหญิง ร้อยขวัญ วัชรเมธีกุล A-math
42 41003 1 15 42 เด็กหญิง รุ่งทิวา เกตมณี ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
43 41004 1 15 43 เด็กหญิง วรรณสินี หักทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 41005 1 15 44 เด็กหญิง วรันธร บุตรสุ้ย พยาบาล
45 41006 1 15 45 เด็กหญิง ศิรประภา ผลทวี ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
46 41007 1 15 46 เด็กหญิง สุขภิญญา ลาภาพันธุ์ น้ำสุขกาย สุขใจ
47 41008 1 15 47 เด็กหญิง อัญมณี ชุมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน