ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41872 1 16 1 เด็กชาย กิตติกวินท์ พิลาชัยมงคล การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2 41873 1 16 2 เด็กชาย กิตติธัช หงวนกระโทก ช่างสารพัด
3 41874 1 16 3 เด็กชาย คุณนิติ เมืองอินทร์ ช่างสารพัด
4 41875 1 16 4 เด็กชาย จิรายุ ชาติวิเศษ ช่างสารพัด
5 41876 1 16 5 เด็กชาย ณพอนันต์ ศุพาสีห์ คลินิกภาษา
6 41877 1 16 6 เด็กชาย ณัฐดนัย กลอนโคกสูง สนุกกับวิทยาศาสตร์
7 41878 1 16 7 เด็กชาย ธนกฤต เรืองกระโทก คลินิกภาษา
8 41879 1 16 8 เด็กชาย ธนกฤต ศรีมาศ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
9 41880 1 16 9 เด็กชาย ธนโชติ นัดกระโทก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
10 41881 1 16 10 เด็กชาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง คลินิกภาษา
11 41882 1 16 11 เด็กชาย ธลาดล มิ่มกระโทก คลินิกภาษา
12 41883 1 16 12 เด็กชาย นัทกร คะแนนสิน ตะกร้อ
13 41884 1 16 13 เด็กชาย บุญส่ง ผินโพธิ์ ตะกร้อ
14 41885 1 16 14 เด็กชาย พงศกร แก้วภักดี ตะกร้อ
15 41886 1 16 15 เด็กชาย พลแสน ปราบมะเริง ช่างสารพัด
16 41887 1 16 16 เด็กชาย วรายุส องค์สวัสดิ์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
17 41888 1 16 17 เด็กชาย ศรวัส สีมา คลินิกภาษา
18 41889 1 16 18 เด็กชาย ศรันยพฤกษ์ ทินโนรส งานปั้น
19 41890 1 16 19 เด็กชาย อิทธิกร แสงจันทร์ พยาบาล
20 41891 1 16 20 เด็กหญิง เกวรา ตุงคะเสน Love myself
21 41892 1 16 21 เด็กหญิง ณัชชา ยอดมณี พยาบาล
22 41893 1 16 22 เด็กหญิง ทรัพย์ปวรรณ กลิ่นศรีสุข พยาบาล
23 41894 1 16 23 เด็กหญิง ทิพย์รดา รื่นจำปี D.I.Y.
24 41895 1 16 24 เด็กหญิง ธัญจิรา ปีกกระโทก D.I.Y.
25 41896 1 16 25 เด็กหญิง นภัสสร สรสิทธิ์ Basic English
26 41897 1 16 26 เด็กหญิง เนตรนภา ศิลารักษ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
27 41898 1 16 27 เด็กหญิง บุณยานุช รับรอง วาดเส้นแสงเงา
28 41899 1 16 28 เด็กหญิง ปาณิสรา อนุเสถียร D.I.Y.
29 41900 1 16 29 เด็กหญิง ปาริฉัตร นาควัชรกุล การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
30 41901 1 16 30 เด็กหญิง ปุญญิศา ฤทธิ์มหา นาฏศิลป์
31 41902 1 16 31 เด็กหญิง ภัทราพร ชวนโพธิ์ พยาบาล
32 41903 1 16 32 เด็กหญิง รัชวินต์ ปล่องกระโทก ประชาสัมพันธ์
33 41904 1 16 33 เด็กหญิง ราชาวดี มูลเทพ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
34 41905 1 16 34 เด็กหญิง วรรจชนก ป้างทอง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
35 41906 1 16 35 เด็กหญิง วรรณดี ซอมกระโทก วอลเลย์บอล
36 41907 1 16 36 เด็กหญิง วินิธา ปลั่งกลาง ประชาสัมพันธ์
37 41908 1 16 37 เด็กหญิง ศกาวรัตน์ วัดวิลัย โครงงานคณิตศาสตร์
38 41909 1 16 38 เด็กหญิง สลิลทิพย์ บุญกระโทก ประชาสัมพันธ์
39 41910 1 16 39 เด็กหญิง สลิลทิพย์ รูปขันธ์ พยาบาล
40 41911 1 16 40 เด็กหญิง เอมมิกา วงษ์เดือน โครงงานคณิตศาสตร์