ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 42671 1 16 1 เด็กชาย กิตติธัช คำทอง E-sports
2 42672 1 16 2 เด็กชาย ชัยภัทร ถาวร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 42673 1 16 3 เด็กชาย ณัฏฐชัย กลิ่นสุพรรณ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
4 42674 1 16 4 เด็กชาย ณัฐธัญพงศ์ ธนาวุฒิพรกุล วิทย์พาเพลิน
5 42675 1 16 5 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ อ่อนสกุล เกษตรกรรม
6 42676 1 16 6 เด็กชาย ธนธรณ์ ครูเกษตร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 42677 1 16 7 เด็กชาย ธนภัทร ติยะไทธาดา วิทย์พาเพลิน
8 42678 1 16 8 เด็กชาย ธนาโชค ชัยชุมพร วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
9 42679 1 16 9 เด็กชาย ธัณณวัฒน์ คร่ำสุข ตะกร้อ
10 42680 1 16 10 เด็กชาย ธาวิน เปลื้องสันเทียะ ตะกร้อ
11 42681 1 16 11 เด็กชาย พงศพัศ สุวรรณคำ English Quiz
12 42683 1 16 12 เด็กชาย พรตชงกร ศรอินทร์ E-sports
13 42684 1 16 13 เด็กชาย พีรวัส เพ็งพะเนา เกษตรกรรม
14 42685 1 16 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ น้อยบัว E-sports
15 42686 1 16 15 เด็กชาย ภูเบศ หิรัญชาติ ตะกร้อ
16 42687 1 16 16 เด็กชาย สิรภพ ชัยนคร E-sports
17 42688 1 16 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ รุ่งเรือง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
18 42689 1 16 18 เด็กชาย อภิวิชญ์ ฉลองคุณ วิทย์พาเพลิน
19 42690 1 16 19 เด็กชาย อลงกร ปราบมนตรี ภาษาพาเพลิน
20 47387 1 16 20 เด็กชาย ณัฐรักษ์ เทพโภชน์ อนุรักษ์ลายไทย
21 42691 1 16 21 เด็กหญิง กัลยา สิมงาม นาฏศิลป์
22 42692 1 16 22 เด็กหญิง ชลิตา ขุมพลกรัง ญี่ปุ่นแสนสนุก
23 42693 1 16 23 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมเจตนา ดนตรีไทย-ขับร้อง
24 42694 1 16 24 เด็กหญิง ณัฐศิกานต์ เเสงเทียน ญี่ปุ่นแสนสนุก
25 42696 1 16 25 เด็กหญิง ปลายฟ้า ขอผึ้งกลาง ญี่ปุ่นแสนสนุก
26 42697 1 16 26 เด็กหญิง ปิยะธิดา กลิ่นบัวทอง E-sports
27 42698 1 16 27 เด็กหญิง ปุณยนุช แจ่มสุวรรณ ญี่ปุ่นแสนสนุก
28 42699 1 16 28 เด็กหญิง พิมพ์ภรณ์ สุขเนตร ญี่ปุ่นแสนสนุก
29 42700 1 16 29 เด็กหญิง มณีรัตน์ สอนจิตต์ English for fun
30 42701 1 16 30 เด็กหญิง มุทิตา อรรถกสิกิจ ญี่ปุ่นแสนสนุก
31 42702 1 16 31 เด็กหญิง วิภวานี สงชาติ ดนตรีไทย-ขับร้อง
32 42703 1 16 32 เด็กหญิง ศตพร สระแก้ว โซดูกุ
33 42704 1 16 33 เด็กหญิง ศรัณย์พร เด็นเก ญี่ปุ่นแสนสนุก
34 42705 1 16 34 เด็กหญิง ศิรภัสสร ปิยะพุทธานนท์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
35 42706 1 16 35 เด็กหญิง ศิลป์พิสุทธิ์ ทิศกระโทก ญี่ปุ่นแสนสนุก
36 42707 1 16 36 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ศรีพลกรัง นาฏศิลป์
37 42708 1 16 37 เด็กหญิง สุกฤตา จันทร์พรม พยาบาล
38 42709 1 16 38 เด็กหญิง อภิสรา ลาดกระโทก EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
39 42710 1 16 39 เด็กหญิง อัจฉราพร มณี ตะกร้อ
40 47388 1 16 40 เด็กหญิง ภัทรภร ก้อนเงิน ดนตรีไทย-ขับร้อง