ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 10006 1 2 1 เด็กชาย ณัฐธีร์ ฤทธิเดชเกรียงไกร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 40394 1 2 1 เด็กชาย จรินพงศ์ ไตรยงวานิช ครอสเวิร์ดเกม
3 10007 1 2 2 เด็กชาย ตุลภัทร รัตตสุพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 40395 1 2 2 เด็กชาย จอห์นนี่ คูริคส์ ฟุตบอล
5 10008 1 2 3 เด็กชาย ธนพล แนวเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 40396 1 2 3 เด็กชาย จักรพัฒน์ พิมพ์ศรี ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
7 10009 1 2 4 เด็กชาย ธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 40397 1 2 4 เด็กชาย ณฐกร พันธุฟัก บาสเก็ตบอล
9 10010 1 2 5 เด็กชาย นิติพัฒน์ เรืองธนานุรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 40398 1 2 5 เด็กชาย ณภัทร เพ็ชรเเก้ว บาสเก็ตบอล
11 40399 1 2 6 เด็กชาย เตชธรรม ตู้พิมาย คำคมอารมณ์ดี
12 40400 1 2 7 เด็กชาย เต็มบุญณ์ เกตุกระทุ่ม โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
13 40401 1 2 8 เด็กชาย ทรงกร ไสวชัยศรี บาสเก็ตบอล
14 40402 1 2 9 เด็กชาย ทรงกฤต ไสวชัยศรี บาสเก็ตบอล
15 40403 1 2 10 เด็กชาย แทนคุณ เตียประสิทธิ์ ครอสเวิร์ดเกม
16 40404 1 2 11 เด็กชาย ธนกฤต ทองศรีมะดัน รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
17 40405 1 2 12 เด็กชาย ธนภัทร ตอบสันเทียะ ครอสเวิร์ดเกม
18 40406 1 2 13 เด็กชาย ธวัชพงศ์ สุกใส การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
19 40407 1 2 14 เด็กชาย บุณวัตร ดัดถุยาวัตร์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
20 40408 1 2 15 เด็กชาย พงศภัค เชื่อดี ครอสเวิร์ดเกม
21 40409 1 2 16 เด็กชาย พันภู คำมูลใจ ครอสเวิร์ดเกม
22 40410 1 2 17 เด็กชาย พาคุณ พันธ์สำโรง ดนตรีสากล
23 40411 1 2 18 เด็กชาย พิชญะ กองษา ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
24 40412 1 2 19 เด็กชาย พีรพัฒน์ นวลละออง สนุกกับวิทยาศาสตร์
25 40413 1 2 20 เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทรัพย์สุริยะกุล ครอสเวิร์ดเกม
26 40414 1 2 21 เด็กชาย ราเมศวร์ ไตรยวงค์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
27 40415 1 2 22 เด็กชาย อชิตะ สายเพ็ชร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
28 40416 1 2 23 เด็กหญิง ชญาดา กรีจังหรีด ญี่ปุ่นแสนสนุก
29 40417 1 2 24 เด็กหญิง ชนม์ณานันท์ สินชัยศรี ครอสเวิร์ดเกม
30 40418 1 2 25 เด็กหญิง ชลธิชา การัณยวงศ์ Leader and cover dance
31 40419 1 2 26 เด็กหญิง ชาลิสา รื่นธณาพินันท์ Leader and cover dance
32 40420 1 2 27 เด็กหญิง ณัฐนรินท์ ปุญญเดชตระกูล Leader and cover dance
33 40421 1 2 28 เด็กหญิง ทิตานัน อยู่ทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 40422 1 2 29 เด็กหญิง ธนวรรณ บัวสระ IQ-Word Up
35 40423 1 2 30 เด็กหญิง ธนัญชนก กัลยา D.I.Y.
36 40424 1 2 31 เด็กหญิง ธัญสิริ โทธรรม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
37 40425 1 2 32 เด็กหญิง บุญรักษา สิงหวรวงศ์ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
38 40426 1 2 33 เด็กหญิง ปัณฑิตา แฟสวัสดิ์ พยาบาล
39 40427 1 2 34 เด็กหญิง ปัณณพร ป้อมวัดแค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 40428 1 2 35 เด็กหญิง พัชรกันย์ ด้วงมุขพะเนา ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
41 40429 1 2 36 เด็กหญิง วิชญาดา ลาวดีพะเนา ญี่ปุ่นแสนสนุก
42 40430 1 2 37 เด็กหญิง หฤทชญา สุขทั่ว ญี่ปุ่นแสนสนุก
43 40431 1 2 38 เด็กหญิง อริสรา พรมจันทร์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
44 40432 1 2 39 เด็กหญิง อัญชิสา เพิ่มพิบูลย์ วอลเลย์บอล