ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41339 1 2 1 เด็กชาย ธีรสิทธิ แสงหิ่งห้อย วิทย์พาเพลิน
2 41342 1 2 2 เด็กชาย พัฒนพีร์ เผือกผะกา A-MATH
3 41343 1 2 3 เด็กชาย พัสกร ครากกระโทก Basic English
4 41344 1 2 4 เด็กชาย ภัทรพล ไชยกุล A-MATH
5 41345 1 2 5 เด็กชาย ภาสกร ปวีณพัฒน์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
6 41346 1 2 6 เด็กชาย รพีพงศ์ หมื่นสวัสดิกูร ดนตรีสากล
7 41347 1 2 7 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ระวันประโคน สนุกกับวิทยาศาสตร์
8 41348 1 2 8 เด็กชาย อติกันต์ มูลจังหรีด ดนตรีไทย-ขับร้อง
9 41349 1 2 9 เด็กชาย เอกประภู เคี่ยมนอก Basic English
10 41350 1 2 10 เด็กหญิง กนกรัตน์ ชูฟัก วิทย์พาเพลิน
11 41351 1 2 11 เด็กหญิง เขมจิรา ภาสุกใส Spelling Bee
12 41352 1 2 12 เด็กหญิง เขมจิรา ศรีนวล Spelling Bee
13 41353 1 2 13 เด็กหญิง เบญญาภา ชั้นกลาง GenZ Strong
14 41354 1 2 14 เด็กหญิง ปณิสรา เย็นใจ Love myself
15 41355 1 2 15 เด็กหญิง ปรีญาลักษณ์ มีหาญเสมอ วิทย์พาเพลิน
16 41356 1 2 16 เด็กหญิง พชรมน เพ็ชรจีนพะเนา สนุกกับวิทยาศาสตร์
17 41357 1 2 17 เด็กหญิง พัชริดา คูณย่าอุปถัมภ์ Basic English
18 41358 1 2 18 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ถินสูงเนิน ซูโดกุ
19 41359 1 2 19 เด็กหญิง ภคพร ตาลชัย GenZ Strong
20 41360 1 2 20 เด็กหญิง ศุภิศรา ใสแสง Basic English
21 41361 1 2 21 เด็กหญิง สรญา บุญเพ็ง Social for Fun
22 41362 1 2 22 เด็กหญิง อติพร หมอดี Spelling Bee
23 41363 1 2 23 เด็กหญิง อนันชญา สาลีสุข ดนตรีไทย-ขับร้อง
24 41364 1 2 24 เด็กหญิง อรนลิน ศรีเพชร Basic English
25 41365 1 2 25 เด็กหญิง อริสษา ประสมทรัพย์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
26 41330 1 2 26 เด็กชาย กฤษณกัณฑ์ จงเจิมกลาง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
27 41331 1 2 27 เด็กชาย กิตติพันธ์ บัณฑิตพุฒ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
28 41332 1 2 28 เด็กชาย ชวัลวิทย์ กันโพธิ์ กรีฑา
29 41333 1 2 29 เด็กชาย ณภัทร พชรเกตานนท์ E-Sports
30 41334 1 2 30 เด็กชาย ต้นแถว คนชาญ D.I.Y.
31 41335 1 2 31 เด็กชาย ธนพัฒน์ คิดการ Basic English
32 41336 1 2 32 เด็กชาย ธนภูมิ พรหมนพวงศ์ A-MATH
33 41337 1 2 33 เด็กชาย ธรรศ ดำนิล Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
34 41338 1 2 34 เด็กชาย ธราเทพ หลาบภา เปตอง
35 41340 1 2 35 เด็กชาย นิติพันธุ์ ศิลปชัย สนุกกับวิทยาศาสตร์
36 41341 1 2 36 เด็กชาย ปารมี สันติชูวงศ์ Basic English