ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40433 1 3 1 เด็กชาย กันต์กวี จันทร์ดำ ครอสเวิร์ดเกม
2 40434 1 3 2 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เชาว์มะเริง คัดเขียนไทย
3 40435 1 3 3 เด็กชาย จักรภัทร ทันวงศ์ คำคมอารมณ์ดี
4 40436 1 3 4 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ปร๋อกระโทก ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
5 40437 1 3 5 เด็กชาย จิรโชติ สุวรรณาโค ซูโดกุ (sudoku)
6 40438 1 3 6 เด็กชาย จิรัฏฐ์ มานิตย์นาค ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
7 40439 1 3 7 เด็กชาย เจย์มี่ สเปียร์ส การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8 40440 1 3 8 เด็กชาย ชิน น้อยวิเศษ หมากรุกไทย
9 40441 1 3 9 เด็กชาย ณัฐธนา นาเรือทอง ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
10 40442 1 3 10 เด็กชาย ณัฐนันท์ เดชา ครอสเวิร์ดเกม
11 40443 1 3 11 เด็กชาย ปริญญา เกษสระน้อย ครอสเวิร์ดเกม
12 40444 1 3 12 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จำปาโพธิ์ ครอสเวิร์ดเกม
13 40445 1 3 13 เด็กชาย ปิยะฉัตร ศรีโคกกรวด ครอสเวิร์ดเกม
14 40446 1 3 14 เด็กชาย พิชยะ ไชยบุตร บาสเก็ตบอล
15 40447 1 3 15 เด็กชาย ภูมิรพี พูลสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์
16 40448 1 3 16 เด็กชาย วรรณพงษ พงษ์แก้วดก วาดเส้นแสงเงา
17 40449 1 3 17 เด็กชาย วายุ กาญจนพงษ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
18 40450 1 3 18 เด็กชาย วิชยุตม์ แสงศรี ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
19 40451 1 3 19 เด็กชาย สิทธิกร ตันสุวรรณ พยาบาล
20 40452 1 3 20 เด็กชาย สิรภพ จตุพรชัยศรี คำคมอารมณ์ดี
21 40453 1 3 21 เด็กชาย สุวิจักขณ์ พลีพัฒนากร ครอสเวิร์ดเกม
22 40454 1 3 22 เด็กชาย อชิรวัตติ์ เจริญชัยวณิช คำคมอารมณ์ดี
23 40455 1 3 23 เด็กชาย อธิภัทร ภูอาจดั้น ครอสเวิร์ดเกม
24 40456 1 3 24 เด็กชาย อัณเณกษ์ ถิ่นจันดา นักบินน้อยบุญวัฒนา
25 40457 1 3 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แก้วเพชร ญี่ปุ่นแสนสนุก
26 40458 1 3 26 เด็กหญิง กัลยกร สมบูรณ์ Leader and cover dance
27 40459 1 3 27 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เกลียบกลาง ครอสเวิร์ดเกม
28 40460 1 3 28 เด็กหญิง ชนิดาภา พรมมาบูรณ์ คัดลายมือ
29 40461 1 3 29 เด็กหญิง ชมณภัทร คานมะเริง พยาบาล
30 40462 1 3 30 เด็กหญิง ชัญญาณ์ภัช สมานพันธ์สกุล วอลเลย์บอล
31 40463 1 3 31 เด็กหญิง ณัฏฐิกา โสดกระโทก A-math
32 40464 1 3 32 เด็กหญิง ธัญรัตน์ เจิมขุนทด ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
33 40465 1 3 33 เด็กหญิง ธัญวลัย จำลองมุข ครอสเวิร์ดเกม
34 40466 1 3 34 เด็กหญิง ธันยพร รัตนสุภา A-math
35 40467 1 3 35 เด็กหญิง ปุญญิสา มาลาจันทร์ ครอสเวิร์ดเกม
36 40468 1 3 36 เด็กหญิง พิชญาภา เปรื่องกระโทก ยุวส่งเสริมการอ่าน
37 40469 1 3 37 เด็กหญิง ศตพร ศิลาลาย คิดเลขเร็ว
38 40470 1 3 38 เด็กหญิง สุภัสสร นากุดนอก ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1