ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41368 1 3 1 เด็กชาย ชัชพงศ์ จิตต์ประเสริฐ เกมคณิตศาสตร์
2 41369 1 3 2 เด็กชาย ณฐภูมินทร์ ศรีแก้ว สนุกกับวิทยาศาสตร์
3 41370 1 3 3 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ฟังสูงเนิน ซูโดกุ
4 41371 1 3 4 เด็กชาย ทีปกร สันติทวีชนะ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
5 41372 1 3 5 เด็กชาย ธนกฤต พานนอก วิทย์พาเพลิน
6 41373 1 3 6 เด็กชาย ธัฒปกร เจริญกลกิจ Basic English
7 41374 1 3 7 เด็กชาย บุญเกียรติ คล่องงูเหลือม Basic English
8 41375 1 3 8 เด็กชาย ประกาศิต ประทีปเมือง E-Sports
9 41376 1 3 9 เด็กชาย พรรฒรงค์ ตระกูลไชยพฤกษ์ Basic English
10 41377 1 3 10 เด็กชาย พันธวัช ฤทธิวัชร E-Sports
11 41378 1 3 11 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เตียงพลกรัง Basic English
12 41379 1 3 12 เด็กชาย ศตายุ สุขสูงเนิน Basic English
13 41380 1 3 13 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ศรีนามนต์ Basic English
14 41381 1 3 14 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ป้อมกลาง ธนาคารโรงเรียน
15 41382 1 3 15 เด็กชาย สิปปภัค แจ่มสุวรรณ นักบินน้อยบุญวัฒนา
16 41383 1 3 16 เด็กชาย แสงเทพศิริโชค พวงพอก เกมคณิตศาสตร์
17 41384 1 3 17 เด็กชาย อชิรวัตติ์ คุมพานนท์ Basic English
18 41385 1 3 18 เด็กชาย ไอศูรย์ ขอนอก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
19 41386 1 3 19 เด็กหญิง กีรติกา แก้วเพ็ชร ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
20 41387 1 3 20 เด็กหญิง ณัญฑ์ณาภัส คำบุญมี ดนตรีสากล
21 41388 1 3 21 เด็กหญิง ณิชมน ทิพมนต์ ประดิษฐ์ดอกไม้สด
22 41389 1 3 22 เด็กหญิง บุญญาพร อินทร์สุข พยาบาล
23 41390 1 3 23 เด็กหญิง บุณยาพร หมอดี Love myself
24 41391 1 3 24 เด็กหญิง ปาณชีวา มั่นยืน ดนตรีสากล
25 41392 1 3 25 เด็กหญิง พรรณวรท รอสูงเนิน Basic English
26 41393 1 3 26 เด็กหญิง พาขวัญ รักศิลป์ ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
27 41394 1 3 27 เด็กหญิง พิชชาพร ฉวยกระโทก สภานักเรียน
28 41395 1 3 28 เด็กหญิง พิชญาภัค ปลีกระโทก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
29 41396 1 3 29 เด็กหญิง มนทิพา อินพุทธา สภานักเรียน
30 41397 1 3 30 เด็กหญิง สุชาดา สระแก้ว ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
31 41398 1 3 31 เด็กหญิง สุพรรณี ประโลมรัมย์ นักบินน้อยบุญวัฒนา
32 41399 1 3 32 เด็กหญิง สุภัสสรา แต้มกระโทก ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
33 41400 1 3 33 เด็กหญิง อภิชญา บุญเฟรือง ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
34 41401 1 3 34 เด็กหญิง อาธิตยาพัณณ์ ด่านทองหลาง ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
35 41366 1 3 35 เด็กชาย กายาสิทธิ์ ศิริโพธิ์ตะ สนุกกับวิทยาศาสตร์
36 41367 1 3 36 เด็กชาย คุณธรรม ดวนขุนทด Basic English