ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 42165 1 3 1 เด็กชาย คณพศ มุ่งจองกลางกุล A-math
2 42166 1 3 2 เด็กชาย คุณกฤต จรัสเสนา A-math
3 42167 1 3 3 เด็กชาย ชลธี เร็วจันทึก ญี่ปุ่นแสนสนุก
4 42168 1 3 4 เด็กชาย ซีม่อน ปวีร์ เจนเซ่น Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
5 42169 1 3 5 เด็กชาย ณฐภัทร มีศรี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6 42170 1 3 6 เด็กชาย ณัฏฐ์ จันทร์ป๋า Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
7 42171 1 3 7 เด็กชาย ธนกฤต วัชร์กุลธร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
8 42172 1 3 8 เด็กชาย ธรรมณัฐ แซ่ตัง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 42173 1 3 9 เด็กชาย ธีธัช พินิจจอหอ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
10 42174 1 3 10 เด็กชาย ธีรพงศ์ จันทร์ชู A-math
11 42175 1 3 11 เด็กชาย นนทพันธ์ เสาวะภา A-math
12 42176 1 3 12 เด็กชาย นิธิศ พันการุ่ง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
13 42177 1 3 13 เด็กชาย ปราบดา ปราโสรักษ์ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
14 42178 1 3 14 เด็กชาย ปิยพัทธ์ รัตนพงษ์ภูวดล การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15 42179 1 3 15 เด็กชาย พชรกร ดอกอุบล Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
16 42180 1 3 16 เด็กชาย พันธุระ บวบกระโทก พยาบาล
17 42181 1 3 17 เด็กชาย ภัทรดนัย วอนสุข A-math
18 42182 1 3 18 เด็กชาย รติวัชร์ ปันตา ญี่ปุ่นแสนสนุก
19 42183 1 3 19 เด็กชาย ลำธาร วิขัมภประหาร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
20 42184 1 3 20 เด็กชาย วรากร ภูมิโคกรักษ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
21 42185 1 3 21 เด็กชาย วิศรุจน์ ทาดี Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
22 42186 1 3 22 เด็กชาย สิทธิกร ชิดทองหลาง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 42187 1 3 23 เด็กชาย อดิวิชญ์ วราพุฒ Basic English
24 42188 1 3 24 เด็กชาย อภิวิชญ์ สาลีวรรณ ลูกเสือกองพิเศษ
25 42189 1 3 25 เด็กหญิง กัญญาภัค กมลรัมย์ เวทคณิต
26 42190 1 3 26 เด็กหญิง จิรภิญญา ชวนะนรเศรษฐ Basic English
27 42191 1 3 27 เด็กหญิง ญาณิศา อินทะวัน เวทคณิต
28 42192 1 3 28 เด็กหญิง ธมลวรรณ ศอกจะบก จีนน่ารู้
29 42194 1 3 29 เด็กหญิง พอเพียง จริยธนาวัฒน์ เยาวชนนักพูด
30 42195 1 3 30 เด็กหญิง ภัทรชนก บุทธิจักร์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
31 42196 1 3 31 เด็กหญิง มิณฑิตา ทองประดิษฐ วาดเส้นแสงเงา
32 42197 1 3 32 เด็กหญิง ศรันย์พร กรีครบุรี เยาวชนนักพูด
33 42198 1 3 33 เด็กหญิง สวรินทร์ พงษ์ประดิษฐ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
34 42199 1 3 34 เด็กหญิง สุพิชญา ก่ำสระน้อย Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
35 42200 1 3 35 เด็กหญิง อรปรียา ทรัพย์สถิตถาวร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
36 42695 1 3 36 เด็กหญิง เบญญาภา บุญเจริญ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)