ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41432 1 5 1 เด็กชาย กิตติพันธ์ ปลอดกระโทก หนังสือเล่มเล็ก
2 41433 1 5 2 เด็กชาย คิรากร ชื้อทัศนประสิทธิ์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
3 41434 1 5 3 เด็กชาย จิรายุ แสนพล สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
4 41435 1 5 4 เด็กชาย ณัฐกานต์ กองประชุม เกมแสนสนุก
5 41436 1 5 5 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สืบม่วงไทย ดนตรีไทย-ขับร้อง
6 41437 1 5 6 เด็กชาย ณัฐภัทร โตม่วง สนุกกับวิทยาศาสตร์
7 41438 1 5 7 เด็กชาย เทวินทร์ นามศิริพงศ์พันธุ์ วิทย์พาเพลิน
8 41439 1 5 8 เด็กชาย ปภาวิน แบบบาง ดนตรีไทย-ขับร้อง
9 41440 1 5 9 เด็กชาย ปัณณธร เกตุดอน คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
10 41441 1 5 10 เด็กชาย ปุญญภัทร นามเกษม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
11 41442 1 5 11 เด็กชาย พชรดนัย เขียวโพธิ์ นาฏศิลป์
12 41443 1 5 12 เด็กชาย พัทธดนย์ สังเกตุ สนุกกับวิทยาศาสตร์
13 41444 1 5 13 เด็กชาย พิทวัส บุญเกษมชูโชติ สนุกกับวิทยาศาสตร์
14 41445 1 5 14 เด็กชาย ภัทรดลย์ ดบขุนทด ตะกร้อ
15 41446 1 5 15 เด็กชาย ภัทราวุธ บุญยืน คลินิกภาษา
16 41447 1 5 16 เด็กชาย ภูบดินทร์ แสนทวีสุข กรีฑา
17 41448 1 5 17 เด็กชาย อชิรวิทย์ ผาวงษ์หา GenZ Strong
18 41449 1 5 18 เด็กชาย อรรถโกวิท ปราบงูเหลือม วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
19 41450 1 5 19 เด็กชาย อลงกรณ์ กลั่นหมอ ตะกร้อ
20 41451 1 5 20 เด็กหญิง กัญญาพร เเนบสันเทียะ D.I.Y.
21 41452 1 5 21 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สำเร็จงาน วอลเลย์บอล
22 41453 1 5 22 เด็กหญิง กานต์ชนิต บุญจันทึก D.I.Y.
23 41454 1 5 23 เด็กหญิง จิรประภา อำพินธ์ D.I.Y.
24 41455 1 5 24 เด็กหญิง ฉัตรชนก ชอบจิตร การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
25 41456 1 5 25 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ชนะสิทธิ์ D.I.Y.
26 41457 1 5 26 เด็กหญิง ญานินท์ เฮิร์น สนุกกับวิทยาศาสตร์
27 41458 1 5 27 เด็กหญิง ณิชนันท์ จันทร นาฏศิลป์
28 41459 1 5 28 เด็กหญิง นภัสกร ทมกระโทก ประดิษฐ์ดอกไม้สด
29 41460 1 5 29 เด็กหญิง นลิน สุขทะเล ธนาคารโรงเรียน
30 41461 1 5 30 เด็กหญิง บัณฑิตา ศิลาวงษ์ ธนาคารโรงเรียน
31 41462 1 5 31 เด็กหญิง ไปรยา การปลูก วิทย์พาเพลิน
32 41463 1 5 32 เด็กหญิง พิมพ์รวี คันโททอง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
33 41464 1 5 33 เด็กหญิง วรรัตน์ สอนพรหม นาฏศิลป์
34 41465 1 5 34 เด็กหญิง วรัญญา ชิตบุตร์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
35 41466 1 5 35 เด็กหญิง วราปภา คลารัตน์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
36 41467 1 5 36 เด็กหญิง วราภรณ์ ขำอ่อน D.I.Y.
37 41468 1 5 37 เด็กหญิง ศุกันตา แก่นภักดี โครงงานคณิตศาสตร์
38 41469 1 5 38 เด็กหญิง สรัลรัตน์ รถเพ็ชร สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
39 41470 1 5 39 เด็กหญิง สุพัตรา ไชยสิทธิ์ เกมคณิตศาสตร์
40 41471 1 5 40 เด็กหญิง สุมินตรา สวยครบุรี Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)