ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41472 1 6 1 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หนุนกระโทก เกมคณิตศาสตร์
2 41473 1 6 2 เด็กชาย เกรียงไกร สมหวัง วาดเส้นแสงเงา
3 41474 1 6 3 เด็กชาย คมกฤษณ์ ดีสวน ฟุตบอล
4 41475 1 6 4 เด็กชาย ธนวุฒิ ภาคสันเทียะ คลินิกภาษา
5 41476 1 6 5 เด็กชาย ธนาธิป ชวนโพธิ์ เกมคณิตศาสตร์
6 41477 1 6 6 เด็กชาย ธีราทร หอมจันทร์ ธนาคารโรงเรียน
7 41478 1 6 7 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ศรีบุญเพ็ง E-Sports
8 41479 1 6 8 เด็กชาย ประกาศิต บุญมีรัตน์ Basic English
9 41480 1 6 9 เด็กชาย ปราชญา จอมมะเริง สภานักเรียน
10 41481 1 6 10 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กำงา E-Sports
11 41482 1 6 11 เด็กชาย พงศกร ศรีปัดชา ฟุตบอล
12 41483 1 6 12 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ แก้วม่วง ช่างสารพัด
13 41484 1 6 13 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ กังวานวัฒนกุล หมากฮอสไทย
14 41485 1 6 14 เด็กชาย ภูณัฐกรณ์ นันตา Basic English
15 41486 1 6 15 เด็กชาย รัชพล ผ่องแผ้ว ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
16 41487 1 6 16 เด็กชาย วีรกิตติ์ สำกลาง E-Sports
17 41488 1 6 17 เด็กชาย วีรภพ ตระกูลคำ คลินิกภาษา
18 41489 1 6 18 เด็กชาย สรวิชญ์ พิบูลย์แสงรุ้ง ช่างสารพัด
19 41490 1 6 19 เด็กชาย อัครชา ยศจิตต์ คัดลายมือ
20 41491 1 6 20 เด็กหญิง จันทิมา คันกลาง เกมแสนสนุก
21 41492 1 6 21 เด็กหญิง จำนรรจา แน่นพะเนา สนุกกับวิทยาศาสตร์
22 41493 1 6 22 เด็กหญิง ชาลิสา ภัทรานุกูลรัตน์ ประชาสัมพันธ์
23 41494 1 6 23 เด็กหญิง ชุติยากรณ์ ขุดโพธิ์ Basic English
24 41495 1 6 24 เด็กหญิง ฐิติวิมล สมัครไทย ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
25 41496 1 6 25 เด็กหญิง ณฐมน ถาวรพงษ์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
26 41497 1 6 26 เด็กหญิง ณิชานันท์ เสาเวียง ธนาคารโรงเรียน
27 41498 1 6 27 เด็กหญิง ทิฆัมพร แก้วพวง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
28 41499 1 6 28 เด็กหญิง ธนภร ศิริถานนท์ วาดเส้นแสงเงา
29 41500 1 6 29 เด็กหญิง ธันวา ลอยกระโทก ประดิษฐ์ดอกไม้สด
30 41501 1 6 30 เด็กหญิง บุณยาพร ภูฉายา นาฏศิลป์
31 41502 1 6 31 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เวสา ธนาคารโรงเรียน
32 41503 1 6 32 เด็กหญิง พรชนก พราหมณ์ชื่น ธนาคารโรงเรียน
33 41504 1 6 33 เด็กหญิง ภัทรธิดา เคล้าพิมาย ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
34 41505 1 6 34 เด็กหญิง รัชนีกร อินกลิ่น สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
35 41506 1 6 35 เด็กหญิง วิรัญชนา สว่างสุข Basic English
36 41507 1 6 36 เด็กหญิง วิไลพร ภูมี คลินิกภาษา
37 41508 1 6 37 เด็กหญิง ศุภิสรา บางจันทึก D.I.Y.
38 41509 1 6 38 เด็กหญิง สุธิดา ศรีนอก โครงงานคณิตศาสตร์
39 41510 1 6 39 เด็กหญิง สุวรรณดา วงค์กาวี คัดเขียนไทย
40 41511 1 6 40 เด็กหญิง อมรรัตน์ ป้อกระโทก คัดเขียนไทย