ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40590 1 7 1 เด็กชาย กรธวัฒน์ เกิดกลาง เวทคณิต
2 40591 1 7 2 เด็กชาย กรวิชญ์ สินปรุ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
3 40592 1 7 3 เด็กชาย กิตติพงศ์ ไผทสันติ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 40593 1 7 4 เด็กชาย ฉัตรมงคล เสริมรัมย์ วิทย์พาเพลิน
5 40594 1 7 5 เด็กชาย ณฐกฤต ชอบพิมาย วิทย์พาเพลิน
6 40595 1 7 6 เด็กชาย ณัฐชนน นิลเพชร ขับร้อง
7 40596 1 7 7 เด็กชาย ณัฐภัทร โสกำปัง ญี่ปุ่นแสนสนุก
8 40597 1 7 8 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คล่องงูเหลือม ซูโดกุ (sudoku)
9 40598 1 7 9 เด็กชาย ดนัยณัฐฐ จารุวงศ์วิทยา นันทนาการ (กรีฑา)
10 40599 1 7 10 เด็กชาย ธนกร จินดาอินทร์ วาดเส้นแสงเงา
11 40600 1 7 11 เด็กชาย ธนเดช เพ็ชรจีน ซูโดกุ (sudoku)
12 40601 1 7 12 เด็กชาย ธีรพัฒน์ นาคสุทธิ์ ครอสเวิร์ดเกม
13 40602 1 7 13 เด็กชาย นวกฤต หวังประสพกลาง IQ-Word Up
14 40603 1 7 14 เด็กชาย นิติธร ปะโมนะตา การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15 40604 1 7 15 เด็กชาย ปัณณทัต ชลภักดี คิดเลขเร็ว
16 40605 1 7 16 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ สุขสมัย ฟุตบอล
17 40606 1 7 17 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บัวขจร นันทนาการ (กรีฑา)
18 40607 1 7 18 เด็กชาย พสธร จันทวงศ์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
19 40608 1 7 19 เด็กชาย พันธวัชร์ วัชรพันธ์ ขับร้อง
20 40609 1 7 20 เด็กชาย พุทธิภูมิ เพ็ชรจีนพะเนา อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
21 40610 1 7 21 เด็กชาย ภูรินาท นิใจ ฟุตบอล
22 40611 1 7 22 เด็กชาย รติกร นาคกระโทก เปตอง
23 40612 1 7 23 เด็กชาย วงศพัทธ์ พิไชยแพทย์ ตะกร้อ ม.1
24 40613 1 7 24 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ไทยทะเล อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
25 40614 1 7 25 เด็กชาย ศรีปุณณวิชญ์ ถัดภูเขียว สนุกกับวิทยาศาสตร์
26 40615 1 7 26 เด็กชาย สุทธิวัฒน์ องอาจ D.I.Y.
27 40616 1 7 27 เด็กชาย อภิวิชญ์ เย้ยกระโทก นักประชาสัมพันธ์
28 40617 1 7 28 เด็กหญิง กฤติยา ดารุณฉิม เปตอง
29 40618 1 7 29 เด็กหญิง กุสุมา อริเดช เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
30 40619 1 7 30 เด็กหญิง ขวัญสิริ อมฤก วิทย์พาเพลิน
31 40620 1 7 31 เด็กหญิง จิราภา ภักดีพุดซา พยาบาล
32 40621 1 7 32 เด็กหญิง ชาลิสา พูลทรัพย์ รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
33 40622 1 7 33 เด็กหญิง ชุติสรา แก่นกระโทก ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
34 40623 1 7 34 เด็กหญิง ณัฐณิชา กิจบำรุง รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
35 40624 1 7 35 เด็กหญิง ธัญชนก เตียงพลกรัง ซูโดกุ (sudoku)
36 40625 1 7 36 เด็กหญิง ธัญพิชชา ขอเชื้อกลาง ซูโดกุ (sudoku)
37 40626 1 7 37 เด็กหญิง ธัญยธรณ์ ปริกกระโทก คำคมอารมณ์ดี
38 40627 1 7 38 เด็กหญิง ธันยชนก ป่าเกลือ พยาบาล
39 40628 1 7 39 เด็กหญิง นาถินี สุขทะเล เกษตร
40 40629 1 7 40 เด็กหญิง เนทินี สมนึก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
41 40630 1 7 41 เด็กหญิง พรฐิวา ศรีเกาะ Love myself
42 40631 1 7 42 เด็กหญิง พิพรรณพร ชูคำ ซูโดกุ (sudoku)
43 40632 1 7 43 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ปัญญาสาร ขับร้อง
44 40633 1 7 44 เด็กหญิง ภัทรานันท์ แต้มกระโทก ญี่ปุ่นแสนสนุก
45 40634 1 7 45 เด็กหญิง สุทธิตา ลือพงศ์พัฒนะ ยุวส่งเสริมการอ่าน
46 40635 1 7 46 เด็กหญิง อมราลักษณ์ เเจกเกาะ Leader and cover dance