ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41552 1 8 1 เด็กชาย จักรพงษ์ ขอสูงเนิน วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
2 41553 1 8 2 เด็กชาย จิรายุ ทับเปีย เกมคณิตศาสตร์
3 41554 1 8 3 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทิพย์อักษร คำคมอารมณ์ดี
4 41555 1 8 4 เด็กชาย ณฉัตร ไตรยวงค์ วอลเลย์บอล
5 41556 1 8 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดีการนา Basic English
6 41557 1 8 6 เด็กชาย เทพพิพัฒน์ จันทรสุริย์ Basic English
7 41558 1 8 7 เด็กชาย ธรรมยศ ดาบขุนทด สนุกกับวิทยาศาสตร์
8 41559 1 8 8 เด็กชาย ธัญธร สรรพประเสริฐ งานปั้น
9 41560 1 8 9 เด็กชาย ธาวิน ชาญชนะโยธิน Basic English
10 41561 1 8 10 เด็กชาย ธีรภัทร กิตติธรรมโอภาส วอลเลย์บอล
11 41562 1 8 11 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเชิด เวทคณิต
12 41563 1 8 12 เด็กชาย บัณทัต ทองอนันต์ เวทคณิต
13 41564 1 8 13 เด็กชาย ปรวรรตน์ ดวงพิมาย เกมคณิตศาสตร์
14 41565 1 8 14 เด็กชาย ปวริศ วงษ์บัวงาม คลินิกภาษา
15 41566 1 8 15 เด็กชาย พชร สุขใจ เวทคณิต
16 41567 1 8 16 เด็กชาย พิชญะ เรียงแก้ว งานปั้น
17 41568 1 8 17 เด็กชาย ภัทรกร พลยางนอก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
18 41569 1 8 18 เด็กชาย ภูริณัฐ ปรังประโคนชัย E-Sports
19 41570 1 8 19 เด็กชาย วุฒิกร ถึงอินทร์ วอลเลย์บอล
20 41571 1 8 20 เด็กชาย สันหณัฐ ชังจอหอ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
21 41572 1 8 21 เด็กชาย สิงหา รอบรู้ หมากรุกไทย
22 41573 1 8 22 เด็กชาย อชิระ สิทธิภัทราศรี E-Sports
23 41574 1 8 23 เด็กชาย อินทุกานต์ แก้วใส หมากฮอสไทย
24 41575 1 8 24 เด็กหญิง กัญญาภัทร แก่นพรม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
25 41576 1 8 25 เด็กหญิง จินตนา รัตนพันธ์ D.I.Y.
26 41577 1 8 26 เด็กหญิง จีราพร มิ่งขวัญ เกมคณิตศาสตร์
27 41578 1 8 27 เด็กหญิง เจนจิรา เผือกสีแก้ว นาฏศิลป์
28 41579 1 8 28 เด็กหญิง ชณัฐปภา เมืองสันเทียะ Love myself
29 41580 1 8 29 เด็กหญิง ชนิสรา ฤทธิ์ด่านกลาง ช่างสารพัด
30 41581 1 8 30 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จบกลาง สนุกกับวิทยาศาสตร์
31 41582 1 8 31 เด็กหญิง ณัฐณี พุ่มเกาะ กรีฑา
32 41583 1 8 32 เด็กหญิง ดลธร รุ่งศิริกุล GenZ Strong
33 41584 1 8 33 เด็กหญิง นภกมลวรรณ จุ้ยวงษา GenZ Strong
34 41585 1 8 34 เด็กหญิง นันทพัทธ์ คนทน GenZ Strong
35 41586 1 8 35 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ คุ้มวงศ์ Love myself
36 41587 1 8 36 เด็กหญิง เปมิกา บูชาดี Basic English
37 41588 1 8 37 เด็กหญิง พิมพ์มาดา มีพูล Basic English
38 41589 1 8 38 เด็กหญิง มนัญชยา แจ้งจบ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
39 41590 1 8 39 เด็กหญิง สุพัฐติกาญจน์ เหลาธนู GenZ Strong
40 41591 1 8 40 เด็กหญิง อมลมณี บุญประกอบ ประดิษฐ์ดอกไม้สด