ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40636 1 8 1 เด็กชาย กล้าณรงค์ ฉวีวงษ์ ซูโดกุ (sudoku)
2 40637 1 8 2 เด็กชาย กิตติภพ ล้อจรัสศรีกุล คลินิกคณิตศาสตร์ ม.ต้น
3 40638 1 8 3 เด็กชาย จิรทีปต์ ศรีหาบัว คิดเลขเร็ว
4 40639 1 8 4 เด็กชาย จิรภัทร บุตรศรีภูมิ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
5 40640 1 8 5 เด็กชาย ชญตว์ ศรีนอก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6 40641 1 8 6 เด็กชาย ฐิตินันท์ แข็งขัน นักบินน้อยบุญวัฒนา
7 40642 1 8 7 เด็กชาย ณภัทร จันทร์ลิ้ม ครอสเวิร์ดเกม
8 40643 1 8 8 เด็กชาย ณัฐธนธร นาเรือทอง ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
9 40644 1 8 9 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เลิศธนันพงศ์ คัดลายมือ
10 40645 1 8 10 เด็กชาย ทีรวัฒน์ แก้วจังหาร วอลเลย์บอล
11 40646 1 8 11 เด็กชาย ธนภัทร แสงโทโพธิ์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
12 40647 1 8 12 เด็กชาย ธนาพัฒน์ สวมขุนทด ฟุตบอล
13 40648 1 8 13 เด็กชาย นพเก้า พลโต รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
14 40649 1 8 14 เด็กชาย ปิติภัทร ศรีสระน้อย เกษตร
15 40650 1 8 15 เด็กชาย ปิยะพล ดวงดี ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
16 40651 1 8 16 เด็กชาย พชรพล วัลลิกุล ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
17 40652 1 8 17 เด็กชาย พิชญุตม์ ยิ่งแก้ว ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
18 40653 1 8 18 เด็กชาย ภูมิภากร แก้ววิเชียร สนุกกับวิทยาศาสตร์
19 40654 1 8 19 เด็กชาย รชานนท์ กระจงกลาง นันทนาการ (กรีฑา)
20 40655 1 8 20 เด็กชาย ศรัณ ศุขกสิกร ครอสเวิร์ดเกม
21 40656 1 8 21 เด็กชาย สมิทธิพล นพสุวรรณ์ โครงงานคณิตศาสตร์
22 40657 1 8 22 เด็กชาย สิรภพ ก้อนชัยภูมิ วอลเลย์บอล
23 40658 1 8 23 เด็กชาย อดิเทพ จิตนุพงศ์ ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
24 40659 1 8 24 เด็กชาย อธิป จันทะนะ วอลเลย์บอล
25 40660 1 8 25 เด็กชาย อนุชา ทองทับ คิดเลขเร็ว
26 40661 1 8 26 เด็กชาย อุทัย โคมพุดซา คิดเลขเร็ว
27 40662 1 8 27 เด็กชาย เอกภพ ชื่นจิตร รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
28 40663 1 8 28 เด็กหญิง กวินทิพย์ คงสันเทียะ ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
29 40664 1 8 29 เด็กหญิง เกศรินทร์ บุตรพรม ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
30 40665 1 8 30 เด็กหญิง ญาณภัทร มณี นาฏศิลป์
31 40666 1 8 31 เด็กหญิง นลัทพร กุดนอก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
32 40667 1 8 32 เด็กหญิง ปัณณพร ทองคำสาร ของที่ระลึก
33 40668 1 8 33 เด็กหญิง ปาริชาติ หวังในธรรม ภาษาพาเพลิน
34 40669 1 8 34 เด็กหญิง ปิยธิดา วีระธารานนท์ คำคมอารมณ์ดี
35 40670 1 8 35 เด็กหญิง พรเพียงพอ อินทภูมิ พยาบาล
36 40671 1 8 36 เด็กหญิง พิรดา อาสากุล ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
37 40672 1 8 37 เด็กหญิง วรดา วงศ์มะเริง ลูกเสือกองพิเศษ
38 40673 1 8 38 เด็กหญิง วราลี พิงขุนทด พยาบาล
39 40674 1 8 39 เด็กหญิง วรินทร สงนอก ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
40 40675 1 8 40 เด็กหญิง วริศรา กอหญ้ากลาง ขับร้อง
41 40676 1 8 41 เด็กหญิง วิยดา มาระทัด ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
42 40677 1 8 42 เด็กหญิง ศิริกัญญา จันทร์ดำ Leader and cover dance
43 40678 1 8 43 เด็กหญิง สิริยากร ราชการกลาง ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
44 40679 1 8 44 เด็กหญิง สุชญา นาเจริญ ญี่ปุ่นแสนสนุก
45 40680 1 8 45 เด็กหญิง อภิญญา วงเวียน ภาษาพาเพลิน
46 40681 1 8 46 เด็กหญิง อริสรา จันทร ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล