ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 42351 1 8 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ยังสุข ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
2 42352 1 8 2 เด็กชาย กฤษณพน จิตพร้อมพันธ์ ตะกร้อ
3 42353 1 8 3 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ นรสิงห์ คลินิกภาษา
4 42354 1 8 4 เด็กชาย กิตติภพ จันจุลเจิม ตะกร้อ
5 42355 1 8 5 เด็กชาย จักรดุลย์ อุดมพัทธ์ ฟุตซอล
6 42356 1 8 6 เด็กชาย ชัยพงษ์ มวยกระโทก การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมอารมณ์ดี)
7 42357 1 8 7 เด็กชาย ธนกฤต นิลด่านกลาง ตะกร้อ
8 42358 1 8 8 เด็กชาย ธีรภัทร เชื้อพงษ์ สวดมนต์สุขใจ
9 42359 1 8 9 เด็กชาย นรเชษฐ์ บูรณ์เจริญ อัจฉริยภาพทางสังคม
10 42360 1 8 10 เด็กชาย ปัณณาวิชญ์ ทอนชัย E-sports
11 42361 1 8 11 เด็กชาย ภูมินิธิศ เชิดรัมย์ ตะกร้อ
12 42362 1 8 12 เด็กชาย ภูริณัฐ เสารยะวิเศษ ตะกร้อ
13 42363 1 8 13 เด็กชาย วีรวัชญ์ สาระลัย คลินิกภาษา
14 42365 1 8 14 เด็กชาย ศิรัณ ศรีทับทิม คลินิกภาษา
15 42366 1 8 15 เด็กชาย ศิวกร คำมูล คลินิกภาษา
16 42367 1 8 16 เด็กชาย อธิกร ช่วยค้ำชู คลินิกภาษา
17 42368 1 8 17 เด็กชาย อัครเดช ศรีสำราญ วอลเลย์บอล
18 42369 1 8 18 เด็กชาย อาทิวราห์ สนนอก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
19 42370 1 8 19 เด็กชาย ไอศูรย์ ทอมสันน์ ตะกร้อ
20 47386 1 8 20 เด็กชาย กฤษณกันท์ ธรรมากาศ English for fun
21 42371 1 8 21 เด็กหญิง กฤตยาณี ทองวิไล คลินิกภาษา
22 42372 1 8 22 เด็กหญิง กัญญาณี เป้าตะลุมปุ๊ก Basic English
23 42373 1 8 23 เด็กหญิง กัญญาภัค เพชรน้ำค้าง Basic English
24 42374 1 8 24 เด็กหญิง เกวลี งาหอม เทียนหอม
25 42375 1 8 25 เด็กหญิง จันจิรา ศรีน้อย สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
26 42376 1 8 26 เด็กหญิง ณัฐฐา น้อยนิวรณ์ วาดเส้นแสงเงา
27 42377 1 8 27 เด็กหญิง ณัฐณิชา ซีกพุดซา วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
28 42378 1 8 28 เด็กหญิง ธนัชพร เจ๊กมะดัน Basic English
29 42379 1 8 29 เด็กหญิง ธัญพร ตะโก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
30 42380 1 8 30 เด็กหญิง นฤมล คุ้มครอง Basic English
31 42381 1 8 31 เด็กหญิง นันทิชา กองเมืองปัก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
32 42382 1 8 32 เด็กหญิง พิชญภัค วิเชียรรัตน์ Basic English
33 42383 1 8 33 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ แก้วกระโทก ประชาสัมพันธ์
34 42384 1 8 34 เด็กหญิง ภรณ์ชนก พรมจันทร์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
35 42385 1 8 35 เด็กหญิง ภัทรพรรณ มหากนนท์ ประชาสัมพันธ์
36 42386 1 8 36 เด็กหญิง รัตนาวดี เสมาเพชร ประชาสัมพันธ์
37 42387 1 8 37 เด็กหญิง วิยาดา ศักดิ์นู วอลเลย์บอล
38 42388 1 8 38 เด็กหญิง สุวรรณฉัตร เขียววิลัย English for fun
39 42389 1 8 39 เด็กหญิง อภิญญา เทศไธสง คลินิกภาษา
40 42390 1 8 40 เด็กหญิง อรชพร กันตะคุ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์