ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40682 1 9 1 เด็กชาย กรวิทญ์ รักหนาวงค์ สื่อผสม
2 40683 1 9 2 เด็กชาย กิตติกวิน จูกระโทก คิดเลขเร็ว
3 40684 1 9 3 เด็กชาย คณิศร ร้อยมาลี วิทย์พาเพลิน
4 40685 1 9 4 เด็กชาย จิระวุฒิ ฤทธิ์ใหม่ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
5 40686 1 9 5 เด็กชาย ชญานนท์ เวชษี นันทนาการ (กรีฑา)
6 40688 1 9 6 เด็กชาย ณภัทร สครรัมย์ รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
7 40689 1 9 7 เด็กชาย ณัฐพล จงจอหอ ดนตรีไทย
8 40690 1 9 8 เด็กชาย ณัฐพัชร์ จงจอหอ ดนตรีไทย
9 40691 1 9 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิลแท้ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
10 40692 1 9 10 เด็กชาย ทินภัทร ทายศรี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11 40693 1 9 11 เด็กชาย เทพทัต เพ็ชรงาม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12 40694 1 9 12 เด็กชาย ธนวิทย์ บุญมีศิริทิพงศ์ นักบินน้อยบุญวัฒนา
13 40695 1 9 13 เด็กชาย ธนากร ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
14 40696 1 9 14 เด็กชาย ธีรวัฒน์ แฟกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
15 40697 1 9 15 เด็กชาย นิติภูมิ กันโคกกรวด ดนตรีไทย
16 40698 1 9 16 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ แห่งกลาง ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1
17 40699 1 9 17 เด็กชาย ปารเมศ เทพกระโทก คิดเลขเร็ว
18 40700 1 9 18 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เบี้ยกระโทก ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
19 40701 1 9 19 เด็กชาย พัชรพล ปัญญาพูนตระกูล นันทนาการ (กรีฑา)
20 40702 1 9 20 เด็กชาย ภัคพล เก่าพิมาย การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
21 40703 1 9 21 เด็กชาย ภาสกร สมมุติรัมย์ วาดภาพระบายสี
22 40704 1 9 22 เด็กชาย วศิน ยรรยงค์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
23 40705 1 9 23 เด็กชาย สรศักดิ์ ลาภกระโทก นักบินน้อยบุญวัฒนา
24 40706 1 9 24 เด็กชาย สุรเดช จันทร์มีศิลป์ นันทนาการ (กรีฑา)
25 40707 1 9 25 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ นิ้มกระโทก ฟุตบอล
26 40708 1 9 26 เด็กหญิง กวินธิดา แสงมณี สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
27 40709 1 9 27 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แสนอับ พยาบาล
28 40710 1 9 28 เด็กหญิง กันตา แขพุดซา ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
29 40711 1 9 29 เด็กหญิง กันยกรณ์ พลอยกระโทก สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
30 40712 1 9 30 เด็กหญิง กุลนันท์ ปล้ำกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
31 40713 1 9 31 เด็กหญิง จุฑาดา พิมพ์ปรุ Leader and cover dance
32 40714 1 9 32 เด็กหญิง ชนัญชิดา ปานกระทอน ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
33 40715 1 9 33 เด็กหญิง เชษฐ์สุดา คำกองแก้ว ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
34 40716 1 9 34 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ทองกระโทก D.I.Y.
35 40717 1 9 35 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นิจดร Leader and cover dance
36 40718 1 9 36 เด็กหญิง ทิพามณี คุรุกิจกำจร คิดเลขเร็ว
37 40719 1 9 37 เด็กหญิง นพพัสสร ชิดกระโทก D.I.Y.
38 40720 1 9 38 เด็กหญิง นวรัตน์ บริสุทธิ์ วอลเลย์บอล
39 40721 1 9 39 เด็กหญิง นิดานุช ลีณรงค์ฤทธิ์ คำคมอารมณ์ดี
40 40722 1 9 40 เด็กหญิง พิชชาภา คอนงูเหลือม D.I.Y.
41 40723 1 9 41 เด็กหญิง มณฑ์นภา อินทรลิตร ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
42 40724 1 9 42 เด็กหญิง มนฤดี จันดาวงศ์ เวทคณิต
43 40725 1 9 43 เด็กหญิง สาริสา จันขุน คัดลายมือ
44 40726 1 9 44 เด็กหญิง อริสา พินเขียว A-math
45 40727 1 9 45 เด็กหญิง อรุชา อยู่ทะเล วิทย์พาเพลิน
46 41043 1 9 46 เด็กหญิง พิชญาภา พิมพ์ภักดี พยาบาล