ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40364 2 1 1 เด็กชาย กรินทร์ วิเศษแสนยากร การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2 40365 2 1 2 เด็กชาย กฤตภาส ภู่ประดับตระกูล Data Science
3 40366 2 1 3 เด็กชาย กฤตเมธ อันทะเกษ ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
4 40367 2 1 4 เด็กชาย กฤตยชญ์ อันทะเกษ ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
5 40368 2 1 5 เด็กชาย ขวัญศรัณย์ ปลื้มพันธ์ ซูโดกุ
6 40369 2 1 6 เด็กชาย จิรายุทธ อาจจอหอ ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
7 40371 2 1 7 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จำปา ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
8 40372 2 1 8 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
9 40373 2 1 9 เด็กชาย ตรีวิศฬ์ จิตฐเมธีสกุล E-Sports
10 40374 2 1 10 เด็กชาย ธณวรรธน์ ภาเรือง การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
11 40375 2 1 11 เด็กชาย ธนกร เรืองกระโทก ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
12 40376 2 1 12 เด็กชาย ธนกฤต กฤษสุวรรณ์ คัดเขียนไทย
13 40377 2 1 13 เด็กชาย นัฐธิกรณ์ อิ่มนันท์ธนา การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
14 40378 2 1 14 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ น้อยหมื่นไวย ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
15 40379 2 1 15 เด็กชาย ปานเทพ ศรีพรหม E-Sports
16 40380 2 1 16 เด็กชาย พรรคนาวิน หวังรักไพบูลย์ E-Sports
17 40381 2 1 17 เด็กชาย พันธ์วริศ วิมลศิลป์ ซูโดกุ
18 40382 2 1 18 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไวยสุขศรี ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
19 40383 2 1 19 เด็กชาย ภูริพัฒน์ เที่ยงธรรม การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
20 40384 2 1 20 เด็กชาย วิรภัทร ภักดิ์กระโทก ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
21 40385 2 1 21 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พูนศรี ซูโดกุ
22 40386 2 1 22 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ กรมทอง ซูโดกุ
23 40387 2 1 23 เด็กหญิง พิมพ์มาดา หนูกระโทก ซูโดกุ
24 40388 2 1 24 เด็กหญิง มัณฑิรา ทองประดิษฐ ซูโดกุ
25 40389 2 1 25 เด็กหญิง วชิราพร ปัญญารัมย์ ซูโดกุ
26 40390 2 1 26 เด็กหญิง วานิลา โสภาพร ซูโดกุ
27 40392 2 1 27 เด็กหญิง สุริวิภา จันทวีวัฒน์ ประชาสัมพันธ์
28 40393 2 1 28 เด็กหญิง อาชิวราท์ ดงกระโทก จีนน่ารู้