ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 10011 2 1 1 เด็กหญิง กัญญาภัค อิฐกอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 39490 2 1 1 เด็กชาย จินตวัฒน์ ทองนาโพธิ์ Science Community
3 10012 2 1 2 เด็กหญิง ขวัญจิรา นามพันดุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 39491 2 1 2 เด็กชาย ชัยวัฒน์ นุชิต หมากฮอสไทย
5 10013 2 1 3 เด็กหญิง ณัฐญา เลิศรัตนาวาที ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 39492 2 1 3 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เกี้ยวมาศ Science Show
7 10014 2 1 4 เด็กหญิง ดวงกมล สิริธัชวานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 39493 2 1 4 เด็กชาย ทีฆทัศน์ ซึ้งศิริทรัพย์ Science Show
9 10015 2 1 5 เด็กหญิง นัทธมน แก้วไพฑูรย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 39494 2 1 5 เด็กชาย นนทพันธ์ บุญเคน Science Show
11 39495 2 1 6 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ปราณีตพลกรัง Science Show
12 39496 2 1 7 เด็กชาย พิสิษฐ์ สิริกานต์เรืองศรี Science Show
13 39497 2 1 8 เด็กชาย พุทธรักษ์ วิกสูงเนิน Science Show
14 39498 2 1 9 เด็กชาย ภัทรชนน อาจอินทร์ Science Community
15 39499 2 1 10 เด็กชาย ภูดิท อินสูงเนิน Science Show
16 39500 2 1 11 เด็กชาย ภูมิรพี ถินสูงเนิน Science Community
17 39501 2 1 12 เด็กชาย ภูริณัฐ ปุ๊กหมื่นไวย รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
18 39502 2 1 13 เด็กชาย มานะชัย จิรสาธิต Science Community
19 39503 2 1 14 เด็กชาย เมธัส พินิจจอหอ Science Community
20 39504 2 1 15 เด็กชาย รัญชน์วรท จันทรเสนา Science Community
21 39505 2 1 16 เด็กชาย วศิน ไชยศร รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
22 39506 2 1 17 เด็กชาย ศุภฤกษ์ สุขสิงห์ทอง หมากฮอสไทย
23 39507 2 1 18 เด็กชาย สมิทธ์ ธีรวัฒนไพบูลย์ Science Community
24 39508 2 1 19 เด็กชาย อินทัช รัตติยา Science Community
25 39509 2 1 20 เด็กหญิง กวิสรา ผมฉลวย Science Show
26 39510 2 1 21 เด็กหญิง เขมจิรา รัตนโกศล Science Show
27 39511 2 1 22 เด็กหญิง ญาณิศา พวงโคกกรวด Science Community
28 39512 2 1 23 เด็กหญิง นฤกัลยา เขื่อนทอง Science Community
29 39513 2 1 24 เด็กหญิง นันท์นภัส จิตแกล้ว ญี่ปุ่นแสนสนุก
30 39514 2 1 25 เด็กหญิง นันทัชพร สว่างจิตร์ Science Show
31 39515 2 1 26 เด็กหญิง นิชาภัทร กองทอง Science Show
32 39516 2 1 27 เด็กหญิง ปวริศา จิตลม Science Show
33 39517 2 1 28 เด็กหญิง วนิดา อัตตวิริยะสุวร Science Show
34 39518 2 1 29 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร โคตรพันธ์ ญี่ปุ่นแสนสนุก