ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40774 2 11 1 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ จันทร์ศิริสุข ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
2 40775 2 11 2 เด็กชาย กิตติ สีเกาะ กรี๊ด..ในกรอบ
3 40776 2 11 3 เด็กชาย จีรศักดิ์ ปาสาจะ กรี๊ด..ในกรอบ
4 40777 2 11 4 เด็กชาย ฉัตรดนัย เบียดนอก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
5 40778 2 11 5 เด็กชาย ชนก หวังนากลาง หมากรุกไทย
6 40779 2 11 6 เด็กชาย โชติพิพัฒน์ กลักโพธิ์ หมากรุกไทย
7 40780 2 11 7 เด็กชาย ณัฐกิจ เปรี้ยวกระโทก ประดิษฐ์ดอกไม้สด
8 40781 2 11 8 เด็กชาย ณัฐชนน ศรีเมือง หมากรุกไทย
9 40782 2 11 9 เด็กชาย ธนพงศ์ เปลื้องกระโทก หมากรุกไทย
10 40783 2 11 10 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ กงเพชร หมากรุกไทย
11 40784 2 11 11 เด็กชาย นวภูมิ เชื้อสนิท หมากรุกไทย
12 40785 2 11 12 เด็กชาย นาวิน เปลี่ยนกระโทก ฟุตบอล
13 40786 2 11 13 เด็กชาย พัดชกร ภู่พานิช ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
14 40787 2 11 14 เด็กชาย พีรวัฒน์ แดนไธสง วาดเส้นแสงเงา
15 40788 2 11 15 เด็กชาย ภูริชญา บัวสิงห์ หมากรุกไทย
16 40789 2 11 16 เด็กชาย มงคลชัย มงคลชัยนาม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
17 40790 2 11 17 เด็กชาย ศักดิภัทร ดอกกลาง ดอกไม้จากเศษวัสดุ
18 40791 2 11 18 เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองเกิด หมากรุกไทย
19 40792 2 11 19 เด็กชาย สิรภพ วนสันเทียะ ดนตรีไทย-ขับร้อง
20 40793 2 11 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ สุขนาคินทร์ ฟุตบอล
21 40794 2 11 21 เด็กชาย อานนท์ อาศัยนา ภาษาพาเพลิน
22 40795 2 11 22 เด็กชาย อาบูดาวุด อาลี หมากรุกไทย
23 40796 2 11 23 เด็กหญิง กนกกร บาตรโพธิ์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ
24 40797 2 11 24 เด็กหญิง กาญจนสุดา กาญจนเกษม นาฏศิลป์
25 40798 2 11 25 เด็กหญิง ชนิดา อยู่อุ่นพะเนา สนุกกับวิทยาศาสตร์
26 40799 2 11 26 เด็กหญิง ชยากร เชาว์ดำรงสกุล สนุกกับวิทยาศาสตร์
27 40800 2 11 27 เด็กหญิง ฎาริน หนุนพลกรัง Love myself
28 40801 2 11 28 เด็กหญิง ณภัทร ไผครบุรี D.I.Y.
29 40802 2 11 29 เด็กหญิง ณัฏ​ฐ​ธิดา​ ถัดกระโทก ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
30 40803 2 11 30 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ยินขุนทด Love myself
31 40804 2 11 31 เด็กหญิง ทอฝัน โพธิบัติ ดอกไม้จากเศษวัสดุ
32 40805 2 11 32 เด็กหญิง นริศรา ศรีกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ
33 40806 2 11 33 เด็กหญิง นันทพร ไขโพธิ์ ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
34 40807 2 11 34 เด็กหญิง ปันฑิตา ดีนวนพะเนา ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
35 40808 2 11 35 เด็กหญิง พรนัชชา ไพศาล D.I.Y.
36 40809 2 11 36 เด็กหญิง พลอยไพลิน พานอิ่มมะเริ่ง ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
37 40810 2 11 37 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ บุญแก้ว ดอกไม้จากเศษวัสดุ
38 40811 2 11 38 เด็กหญิง พินธุษร จันทร์ทอง สนุกกับวิทยาศาสตร์
39 40812 2 11 39 เด็กหญิง มุกรวี กลิ่นละมุน ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
40 40813 2 11 40 เด็กหญิง ศรัณย์พร จันทะดวง หมากรุกไทย
41 40814 2 11 41 เด็กหญิง ศุภกานต์ ชมจอหอ Love myself
42 40815 2 11 42 เด็กหญิง ศุภสุตา จำนงชอบ D.I.Y.
43 40816 2 11 43 เด็กหญิง โศจิรัตน์ ประภายสาธก D.I.Y.
44 40817 2 11 44 เด็กหญิง สุธิดา นันขุนทด ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก
45 40818 2 11 45 เด็กหญิง อภิชญา สวนไผ่ สนุกกับวิทยาศาสตร์
46 40819 2 11 46 เด็กหญิง อรกัญญา ณ บางช้าง ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
47 40820 2 11 47 เด็กหญิง อรอนงวรรณ ศิริโภคานนท์ Love myself