ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39902 2 11 1 เด็กชาย กฤติพงษ์ โคมสูงเนิน ดนตรีไทย
2 39903 2 11 2 เด็กชาย กิตติพจน์ ยอดโคกสูง ของที่ระลึก
3 39904 2 11 3 เด็กชาย คุณานนต์ คุณที ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
4 39905 2 11 4 เด็กชาย จักรกฤษณ์ อินไข่ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 39907 2 11 5 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ขจัดภัย ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
6 39908 2 11 6 เด็กชาย ธนดล เทวบุตร ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
7 39909 2 11 7 เด็กชาย ธนดล ดาลุนสิม เด็กดีวีถีพุทธ
8 39910 2 11 8 เด็กชาย ธนทัต ทินกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 39911 2 11 9 เด็กชาย ธีรภัทร ชาติกลาง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 39912 2 11 10 เด็กชาย นราธิป วงศ์วัฒนานันท์ เกษตรกรรม
11 39913 2 11 11 เด็กชาย พสิษฐ์ เกตุพละ ยุวส่งเสริมการอ่าน
12 39914 2 11 12 เด็กชาย พีรภัทร สันกลาง ฟุตบอล
13 39915 2 11 13 เด็กชาย ภูริ นัดใหม่ ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
14 39916 2 11 14 เด็กชาย ยศพล นวลมะเริง ของที่ระลึก
15 39917 2 11 15 เด็กชาย วชิรวิทย์ จะปิ่นครบุรี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16 39918 2 11 16 เด็กชาย ศุทธวีร์ กอสูงเนิน คิดเลขเร็ว
17 39919 2 11 17 เด็กชาย สิรภพ กิ่งเพชร หมากรุกไทย
18 39920 2 11 18 เด็กชาย หฤษฎ์ อุดมศิลป์ นักประชาสัมพันธ์
19 39922 2 11 19 เด็กชาย อิทธิ วันเฟื่องฟู เกษตรกรรม
20 39923 2 11 20 เด็กชาย อิทธิพล เพิ่มเกาะ สนุกกับวิทยาศาสตร์
21 39924 2 11 21 เด็กชาย อินทณาธร ศิริโภคานนท์ หมากฮอสไทย
22 41289 2 11 22 เด็กชาย ณภัทร ทิศกระโทก หมากรุกไทย
23 39925 2 11 23 เด็กหญิง กนกรดา เกิดกล้า D.I.Y.
24 39926 2 11 24 เด็กหญิง กัญญ์วิญาณ์ ศรีจันทร์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
25 39927 2 11 25 เด็กหญิง ขวัญจิรา ประโลมรัมย์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
26 39928 2 11 26 เด็กหญิง จารวดี เมธีสวัสดิ์กุล ซูโดกุ (sudoku)
27 39929 2 11 27 เด็กหญิง จิดาภา จอนเกาะ D.I.Y.
28 39930 2 11 28 เด็กหญิง ชลดา ปังกระโทก D.I.Y.
29 39931 2 11 29 เด็กหญิง ชุติมา ทองกระโทก หมากฮอสไทย
30 39932 2 11 30 เด็กหญิง ฐานิชา ดึกกระโทก หมากฮอสไทย
31 39933 2 11 31 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีตองอ่อน ยุวส่งเสริมการอ่าน
32 39934 2 11 32 เด็กหญิง ดาริน พงศ์สิริวิโรจน์ คัดเขียนไทย
33 39935 2 11 33 เด็กหญิง ทอฝัน บุญแตง ยุวส่งเสริมการอ่าน
34 39936 2 11 34 เด็กหญิง ธนพร ทิมดอน ซูโดกุ (sudoku)
35 39937 2 11 35 เด็กหญิง นราศิณี ยันมะเริง D.I.Y.
36 39938 2 11 36 เด็กหญิง บัณฑิตา เละมะดัน หมากฮอสไทย
37 39939 2 11 37 เด็กหญิง ปาริศรา บุญปลูก ซูโดกุ (sudoku)
38 39940 2 11 38 เด็กหญิง ปิ่นปรากรม วนิชกิจโสภณ ซูโดกุ (sudoku)
39 39941 2 11 39 เด็กหญิง เปมิกา บุษบุญ วาดเส้นแสงเงา
40 39942 2 11 40 เด็กหญิง พิจิตรา ชีโพธิ์ หมากฮอสไทย
41 39943 2 11 41 เด็กหญิง รัฐนันท์ มาสม ยุวส่งเสริมการอ่าน
42 39944 2 11 42 เด็กหญิง วริศรา สนิทวงศ์ ซูโดกุ (sudoku)
43 39945 2 11 43 เด็กหญิง ษิริพรรณ สะตะ พยาบาล
44 39946 2 11 44 เด็กหญิง สุพิชชา มะสูงเนิน ซูโดกุ (sudoku)
45 39947 2 11 45 เด็กหญิง สุพิชชา ฉัตรสระน้อย หมากฮอสไทย
46 41290 2 11 46 เด็กหญิง อังสุมาลิน ภู่มาเลิศสินทร์ นันทนาการ (กรีฑา)