ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39994 2 13 1 เด็กชาย จักราช เข็มสันเทียะ นันทนาการ (กรีฑา)
2 39995 2 13 2 เด็กชาย ชญานนท์ จำปาทอง ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
3 39996 2 13 3 เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ โนนโพธิ์ ฟุตบอล
4 39997 2 13 4 เด็กชาย ณฐพัฒน์ ขวาไทย ฟุตบอล
5 39998 2 13 5 เด็กชาย ณภัทร เกิดสีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 39999 2 13 6 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วศรี นันทนาการ (กรีฑา)
7 40000 2 13 7 เด็กชาย ณัฐสธน ทองแก้ว A-math
8 40001 2 13 8 เด็กชาย ดลวรรธน์ มณีกลาง ยุวส่งเสริมการอ่าน
9 40002 2 13 9 เด็กชาย เดนนิส ดี เคิรเนอร์ ลูกเสือกองพิเศษ
10 40003 2 13 10 เด็กชาย ธีรพัฒชัย เรืองกระโทก เปตอง
11 40004 2 13 11 เด็กชาย นิกร นามบุตร ญี่ปุ่นแสนสนุก
12 40005 2 13 12 เด็กชาย ปัณณธร วัดพะเนา สนุกกับวิทยาศาสตร์
13 40006 2 13 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีพิทักษ์ A-math
14 40007 2 13 14 เด็กชาย ปิยะราชย์ หอมกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
15 40008 2 13 15 เด็กชาย ภูมิวิเศษ มาระศรี หมากรุกไทย
16 40009 2 13 16 เด็กชาย ภูมิสิทธิ์ มันตาพันธ์ นันทนาการ (กรีฑา)
17 40010 2 13 17 เด็กชาย ภูวดล ผางสระน้อย A-math
18 40011 2 13 18 เด็กชาย ภูวนาฐ เกื้อสง เปตอง
19 40012 2 13 19 เด็กชาย วรโชติ สารโชติ ภาษาพาเพลิน
20 40013 2 13 20 เด็กชาย วัชรากร สร้อยสระน้อย ญี่ปุ่นแสนสนุก
21 40014 2 13 21 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ไทยพันธ์ ฟุตบอล
22 40015 2 13 22 เด็กชาย สกุลวงศ์ วัฒนวิไลย น้ำสุขกาย สุขใจ
23 40016 2 13 23 เด็กชาย อลงกรณ์ เพ็ชรจันทึก ลูกเสือกองพิเศษ
24 40017 2 13 24 เด็กหญิง กมลชนก ช้อยขุนทด ยุวส่งเสริมการอ่าน
25 40018 2 13 25 เด็กหญิง กมลพร อ่อนละมัย เด็กดีวีถีพุทธ
26 40019 2 13 26 เด็กหญิง กรณภา อาจชัยภูมิ ภาษาพาเพลิน
27 40020 2 13 27 เด็กหญิง กานต์ฤทัย ใจกุศล ภาษาพาเพลิน
28 40021 2 13 28 เด็กหญิง ญาณิศา เหม็งสูงเนิน ภาษาพาเพลิน
29 40022 2 13 29 เด็กหญิง ณัฎฐพร ชวนงูเหลือม สนุกกับวิทยาศาสตร์
30 40023 2 13 30 เด็กหญิง ณัฐกานต์ รัตนภักดี ภาษาพาเพลิน
31 40024 2 13 31 เด็กหญิง ณัฐชยา ชนะค้า ภาษาพาเพลิน
32 40025 2 13 32 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชมดอน สนุกกับวิทยาศาสตร์
33 40026 2 13 33 เด็กหญิง ธนิดา วรุณโรจน์ นักบินน้อยบุญวัฒนา
34 40027 2 13 34 เด็กหญิง นภัสวรรณ สอนใจ สนุกกับวิทยาศาสตร์
35 40028 2 13 35 เด็กหญิง ปนัดดา กลิ้งทะเล สนุกกับวิทยาศาสตร์
36 40029 2 13 36 เด็กหญิง ปรายฟ้า คชสาร นันทนาการ
37 40030 2 13 37 เด็กหญิง ปาริชาติ ในกระโทก ลูกเสือกองพิเศษ
38 40031 2 13 38 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองศรีมะดัน ภาษาพาเพลิน
39 40032 2 13 39 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ไชยหงษ์ ภาษาพาเพลิน
40 40033 2 13 40 เด็กหญิง ราชาวดี เสมาเพชร สนุกกับวิทยาศาสตร์
41 40034 2 13 41 เด็กหญิง ศิรภัสสร พูนเกิดมะเริง สนุกกับวิทยาศาสตร์
42 40035 2 13 42 เด็กหญิง สลิลเกตน์ สายยันต์ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
43 40036 2 13 43 เด็กหญิง สลิลทิพย์ โชตินอก คัดลายมือ
44 40037 2 13 44 เด็กหญิง สุพิชชา เขตกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
45 40038 2 13 45 เด็กหญิง อจลญา ม่วงภูเขียว ญี่ปุ่นแสนสนุก
46 40039 2 13 46 เด็กหญิง อภิสรา พันธุระศรี นันทนาการ
47 40040 2 13 47 เด็กหญิง เอมมิกา จิตจำเรือง ภาษาพาเพลิน