ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41792 2 14 1 เด็กชาย กรินทร์ นาชัยเวียง E-sports
2 41793 2 14 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ บุนยงค์ E-sports
3 41794 2 14 3 เด็กชาย ขุนพล ขอพอนกลาง E-sports
4 41795 2 14 4 เด็กชาย จิระโชติ เอื้อศรี E-sports
5 41796 2 14 5 เด็กชาย ชัยทัศน์ ช่องงาม สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
6 41797 2 14 6 เด็กชาย ฐิติพันธ์ กังแฮ หมากฮอส
7 41798 2 14 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธูปเศษ ตะกร้อ
8 41799 2 14 8 เด็กชาย ธนกฤต ชะโลมกลาง ดนตรีไทย-ขับร้อง
9 41800 2 14 9 เด็กชาย ธันยบูรณ์ เอี้ยงกลาง สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
10 41801 2 14 10 เด็กชาย ธันวา สุขหฤทัย สภานักเรียน
11 41802 2 14 11 เด็กชาย ธันวา ท่อจะโปะ ตะกร้อ
12 41803 2 14 12 เด็กชาย ปฐมภพ มูลติปฐม หมากฮอส
13 41804 2 14 13 เด็กชาย พีรณัฐ กลั่นแก้ว E-sports
14 41805 2 14 14 เด็กชาย ภาคิน เกศวพิทักษ์ ดนตรีสากล
15 41806 2 14 15 เด็กชาย ภาณุมาศ ดวนจันทึก E-sports
16 41807 2 14 16 เด็กชาย รชต สุขใจ ตะกร้อ
17 41808 2 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ สังสกุล ตะกร้อ
18 41809 2 14 18 เด็กชาย วชิรวิทย์ นวลสวาย วอลเลย์บอล
19 41810 2 14 19 เด็กชาย ศาสตร์ศิลป์ แทวกระโทก สภานักเรียน
20 41811 2 14 20 เด็กชาย ศิลป์ชัย คูณขุนทด E-sports
21 41812 2 14 21 เด็กชาย อานนท์ เข็มทะเล E-sports
22 41813 2 14 22 เด็กหญิง กพุธธิดา บุญเชิด สภานักเรียน
23 41814 2 14 23 เด็กหญิง เกวลิน คำทอง สภานักเรียน
24 41815 2 14 24 เด็กหญิง ณอร มาลยานนท์ นันทนาการ (กรีฑา)
25 41816 2 14 25 เด็กหญิง ธาราทิพย์ จิเมฆ สภานักเรียน
26 41817 2 14 26 เด็กหญิง บุญสิตา เนื่องกระโทก Love my self
27 41818 2 14 27 เด็กหญิง บุณยกร ใจเขียว การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
28 41819 2 14 28 เด็กหญิง ปณิตา สุขขัง วอลเลย์บอล
29 41820 2 14 29 เด็กหญิง ประภัสสร มุกดา วอลเลย์บอล
30 41821 2 14 30 เด็กหญิง ปวริศา ชุ่มพระ Love my self
31 41822 2 14 31 เด็กหญิง ปวันพัตร์ จันทร์พิทักษ์ GenZ B.W.N.
32 41823 2 14 32 เด็กหญิง ปิยปราณ โหกระโทก สภานักเรียน
33 41824 2 14 33 เด็กหญิง ปิยภรณ์ จีนเพ็ชร วอลเลย์บอล
34 41825 2 14 34 เด็กหญิง พรรษชล ทองเหลือง Love my self
35 41826 2 14 35 เด็กหญิง วรัชยา บูรำสูงเนิน วอลเลย์บอล
36 41827 2 14 36 เด็กหญิง สมัชญา เนียมแตง วอลเลย์บอล
37 41828 2 14 37 เด็กหญิง สุรีย์นิภา สุดทะเล GenZ B.W.N.
38 41829 2 14 38 เด็กหญิง หทัยรัตน์ เงาะเศษ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
39 41830 2 14 39 เด็กหญิง อธิชาวดี ไชยวงศ์ สภานักเรียน
40 41831 2 14 40 เด็กหญิง อภัสรา คำเทียมแก้ว จีนน่ารู้