ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41832 2 15 1 เด็กชาย กฤตภาส งอกศิริ ธนาคารโรงเรียน
2 41833 2 15 2 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ตอกโพธิ์ ธนาคารโรงเรียน
3 41834 2 15 3 เด็กชาย จิรภัทร์ สุคุณพันธ์ ของที่ระลึก
4 41835 2 15 4 เด็กชาย ฐิติมน บำรุงนอก ตะกร้อ
5 41836 2 15 5 เด็กชาย ณพงศ์ เจียนมะเริง ภาษาพาเพลิน
6 41837 2 15 6 เด็กชาย ณัฐภัทร เปลกระโทก จีนน่ารู้
7 41838 2 15 7 เด็กชาย ดนัยณัฐ รัตนศฤงค์ จีนน่ารู้
8 41839 2 15 8 เด็กชาย ทัชกร แซ่ซึง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
9 41840 2 15 9 เด็กชาย ปภาวิชญ์ พวงพลอย ฟุตซอล
10 41841 2 15 10 เด็กชาย พงศกร มีชำนาญ D.I.Y.
11 41842 2 15 11 เด็กชาย ภูดินันท์ เจริญสุข วิทยาศาสตร์หรรษา
12 41843 2 15 12 เด็กชาย มั่งมี สังวรดี EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
13 41844 2 15 13 เด็กชาย วชิรวิชญ์ บุญเหมือน E-sports
14 41845 2 15 14 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีพรหม คัดลายมือ ม.ต้น
15 41846 2 15 15 เด็กชาย วันเฉลิม สีมีแสง ตะกร้อ
16 41847 2 15 16 เด็กชาย วิทย์วศิน ฉิมนาคพันธุ์ ธนาคารโรงเรียน
17 41848 2 15 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ ตวยกระโทก E-sports
18 41849 2 15 18 เด็กชาย อภิรภัทร เผื่อนงูเหลือม E-sports
19 41850 2 15 19 เด็กหญิง กนกวรรณ เค้าทอง เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
20 41851 2 15 20 เด็กหญิง จีราภา ฉ่องูเหลือม Love my self
21 41852 2 15 21 เด็กหญิง ชนิสรา โพธิ์ทอง A-math
22 41853 2 15 22 เด็กหญิง ฐิตาพร ด้วงมุขพะเนา จีนน่ารู้
23 41854 2 15 23 เด็กหญิง ฑิฆัมพร หมอกระโทก A-math
24 41855 2 15 24 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา จันทร์จับ A-math
25 41857 2 15 25 เด็กหญิง ณิชา บุญเอก Love my self
26 41859 2 15 26 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เชาว์วันกลาง นาฏศิลป์
27 41860 2 15 27 เด็กหญิง ปวีณา ชูชีพ Love my self
28 41861 2 15 28 เด็กหญิง พนิดา กลึงโพธิ์ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
29 41862 2 15 29 เด็กหญิง พัชรพร เดสันเทียะ A-math
30 41863 2 15 30 เด็กหญิง พัชรศรี เสนาซิว Love my self
31 41864 2 15 31 เด็กหญิง มนรดา โหน่งกระโทก Love my self
32 41866 2 15 32 เด็กหญิง ศกุนิชญ์ นิยมญาติ จีนน่ารู้
33 41867 2 15 33 เด็กหญิง ศศิมา เปลื้องกระโทก EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
34 41868 2 15 34 เด็กหญิง ศุภิศรา ปิ่นุสวรรณแสง A-math
35 41869 2 15 35 เด็กหญิง สิริณทิพย์ โตโพธิ์กลาง Love my self
36 41870 2 15 36 เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งพานทอง คัดลายมือ ม.ต้น
37 41871 2 15 37 เด็กหญิง เอมมิกา นับกลาง A-math
38 47378 2 15 38 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทร์สม จีนน่ารู้