ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40962 2 15 1 เด็กชาย กิตติภพ กร่ำกระโทก ตะกร้อ
2 40963 2 15 2 เด็กชาย จตุรภัทร บุญยะพานะพงศ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
3 40964 2 15 3 เด็กชาย จิรภัทร เยาว์เหมือน พยาบาล
4 40965 2 15 4 เด็กชาย ชญานน เจียมใจ ตะกร้อ
5 40966 2 15 5 เด็กชาย ชยพร ปลักกระโทก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
6 40967 2 15 6 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ เม็นดอร์ฟ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
7 40969 2 15 7 เด็กชาย ณัฐภัทร ปลื้มสูงเนิน คำคมอารมณ์ดี
8 40970 2 15 8 เด็กชาย ธนานันท์ แพทย์กระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
9 40971 2 15 9 เด็กชาย ธาวิน ครเกษม นักบินน้อยบุญวัฒนา
10 40972 2 15 10 เด็กชาย ธีระเดช ช่วยชุ่ม คำคมอารมณ์ดี
11 40973 2 15 11 เด็กชาย บุญภัทร สีดำ นักบินน้อยบุญวัฒนา
12 40974 2 15 12 เด็กชาย ปฐมพงศ์ กวงขุนทด ตะกร้อ
13 40975 2 15 13 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สวนแก้ว นักบินน้อยบุญวัฒนา
14 40976 2 15 14 เด็กชาย พัชรพล วามะเกต หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
15 40977 2 15 15 เด็กชาย ภูริพัฒร์ เจ็กแตงพะเนา หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
16 40978 2 15 16 เด็กชาย วรโชติ นิลบัวลา D.I.Y.
17 40979 2 15 17 เด็กชาย วรปรัชญ์ พัฒนวิบูลย์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
18 40980 2 15 18 เด็กชาย ศศกร ศรีทับทิม Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
19 40981 2 15 19 เด็กชาย ศุภกร แป้นวงค์ ตะกร้อ
20 40982 2 15 20 เด็กชาย อรรถนนท์ อ้วนแก้ว ฟุตบอล
21 40983 2 15 21 เด็กชาย เอกภวินท์ ไขทะเล คำคมอารมณ์ดี
22 40984 2 15 22 เด็กหญิง กนกวรรณ พืชทองหลาง หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
23 40985 2 15 23 เด็กหญิง กรชนก แป้นทะเล วิทย์พาเพลิน
24 40986 2 15 24 เด็กหญิง กรณพรรณ ไสยเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 40987 2 15 25 เด็กหญิง กิตติญา กกสันเทียะ คำคมอารมณ์ดี
26 40988 2 15 26 เด็กหญิง จิรัชญา ราษฏร์กลาง วอลเลย์บอล
27 40989 2 15 27 เด็กหญิง ฐาณัชชา ดำพรมพะเนา วอลเลย์บอล
28 40990 2 15 28 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สาระคำ งานปั้น
29 40991 2 15 29 เด็กหญิง แทนธันว์ ด่านกระโทก คำคมอารมณ์ดี
30 40992 2 15 30 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ พะเนาว์ศรี คำคมอารมณ์ดี
31 40993 2 15 31 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จงภักดี พยาบาล
32 40994 2 15 32 เด็กหญิง ธัญนันทน์ ตัวอย่าง ปฏิบัติงานเกษตร
33 40995 2 15 33 เด็กหญิง ปิญาดา ลือนาม หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
34 40996 2 15 34 เด็กหญิง ปิยารัตน์ หวังยงกลาง คำคมอารมณ์ดี
35 40997 2 15 35 เด็กหญิง ปุญญิศา ต้นเจริญ งานปั้น
36 40998 2 15 36 เด็กหญิง พรพักตร์ โอภาโส คำคมอารมณ์ดี
37 40999 2 15 37 เด็กหญิง พักตร์กมล ปุ๊กถนน ลูกเสือกองพิเศษ
38 41000 2 15 38 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ประยงค์รักษ์ วอลเลย์บอล
39 41001 2 15 39 เด็กหญิง ภัทรพร ว่องปรัชญา หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
40 41002 2 15 40 เด็กหญิง ร้อยขวัญ วัชรเมธีกุล งานปั้น
41 41003 2 15 41 เด็กหญิง รุ่งทิวา เกตมณี หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
42 41004 2 15 42 เด็กหญิง วรรณสินี หักทะเล หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
43 41005 2 15 43 เด็กหญิง วรันธร บุตรสุ้ย หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
44 41006 2 15 44 เด็กหญิง ศิรประภา ผลทวี พยาบาล
45 41007 2 15 45 เด็กหญิง สุขภิญญา ลาภาพันธุ์ วิทย์พาเพลิน
46 41008 2 15 46 เด็กหญิง อัญมณี ชุมกระโทก พยาบาล