ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40394 2 2 1 เด็กชาย จรินพงศ์ ไตรยงวานิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 40395 2 2 2 เด็กชาย จอห์นนี่ คูริคส์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 40396 2 2 3 เด็กชาย จักรพัฒน์ พิมพ์ศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 40397 2 2 4 เด็กชาย ณฐกร พันธุฟัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 40398 2 2 5 เด็กชาย ณภัทร เพ็ชรเเก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 40399 2 2 6 เด็กชาย เตชธรรม ตู้พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 40400 2 2 7 เด็กชาย เต็มบุญณ์ เกตุกระทุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 40401 2 2 8 เด็กชาย ทรงกร ไสวชัยศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 40402 2 2 9 เด็กชาย ทรงกฤต ไสวชัยศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 40403 2 2 10 เด็กชาย แทนคุณ เตียประสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 40404 2 2 11 เด็กชาย ธนกฤต ทองศรีมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 40405 2 2 12 เด็กชาย ธนภัทร ตอบสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 40406 2 2 13 เด็กชาย ธวัชพงศ์ สุกใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 40407 2 2 14 เด็กชาย บุณวัตร ดัดถุยาวัตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 40408 2 2 15 เด็กชาย พงศภัค เชื่อดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 40409 2 2 16 เด็กชาย พันภู คำมูลใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 40410 2 2 17 เด็กชาย พาคุณ พันธ์สำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 40411 2 2 18 เด็กชาย พิชญะ กองษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 40412 2 2 19 เด็กชาย พีรพัฒน์ นวลละออง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 40413 2 2 20 เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทรัพย์สุริยะกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 40414 2 2 21 เด็กชาย ราเมศวร์ ไตรยวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 40415 2 2 22 เด็กชาย อชิตะ สายเพ็ชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 40416 2 2 23 เด็กหญิง ชญาดา กรีจังหรีด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 40417 2 2 24 เด็กหญิง ชนม์ณานันท์ สินชัยศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 40418 2 2 25 เด็กหญิง ชลธิชา การัณยวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 40419 2 2 26 เด็กหญิง ชาลิสา รื่นธณาพินันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 40420 2 2 27 เด็กหญิง ณัฐนรินท์ ปุญญเดชตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 40422 2 2 28 เด็กหญิง ธนวรรณ บัวสระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 40423 2 2 29 เด็กหญิง ธนัญชนก กัลยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 40424 2 2 30 เด็กหญิง ธัญสิริ โทธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 40425 2 2 31 เด็กหญิง บุญรักษา สิงหวรวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 40426 2 2 32 เด็กหญิง ปัณฑิตา แฟสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 40428 2 2 33 เด็กหญิง พัชรกันย์ ด้วงมุขพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 40429 2 2 34 เด็กหญิง วิชญาดา ลาวดีพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 40430 2 2 35 เด็กหญิง หฤทชญา สุขทั่ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 40431 2 2 36 เด็กหญิง อริสรา พรมจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 40432 2 2 37 เด็กหญิง อัญชิสา เพิ่มพิบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน