ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39555 2 3 1 เด็กชาย คมศร สุรกนกรัชต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 39557 2 3 2 เด็กชาย ชมนันท์ ธรรมไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 39558 2 3 3 เด็กชาย ชวัลวิชญ์ วงศ์กีรติจินดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 39559 2 3 4 เด็กชาย โชติวัฒน์ เพียงโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 39560 2 3 5 เด็กชาย ญาณวุฒิ บุบผามาลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 39561 2 3 6 เด็กชาย ณพชร โมกขมรรคกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 39562 2 3 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ อัศววิมลนันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 39563 2 3 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ พรมภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 39564 2 3 9 เด็กชาย ธนวิชญ์ ชำนาญค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 39565 2 3 10 เด็กชาย ปิยราช จงคาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 39566 2 3 11 เด็กชาย พงศ์พิสิฏฐ์ ชูรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 39567 2 3 12 เด็กชาย พิชิตพล จงอุดมทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 39568 2 3 13 เด็กชาย ภาคิน สายเพ็ชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 39569 2 3 14 เด็กชาย วรวิช จ่างโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 39570 2 3 15 เด็กชาย วรัญญู อยู่ทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 39571 2 3 16 เด็กชาย ศุภฤกษ์ สุรอมรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 39572 2 3 17 เด็กชาย สรวิศิษฏ์ เนื่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 39573 2 3 18 เด็กชาย อดุลย์วิทย์ ธนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 39574 2 3 19 เด็กชาย อัจสุชนม์ คร่ำสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 39575 2 3 20 เด็กชาย อาทิวราห์ วัฒนอิศรานุกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 39576 2 3 21 เด็กหญิง ศุภิสรา กองเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 39577 2 3 22 เด็กหญิง จิดาภา ดิษฐการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 39578 2 3 23 เด็กหญิง ชญาดา จิรากุลวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 39579 2 3 24 เด็กหญิง ณปภัช จันทรนิยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 39580 2 3 25 เด็กหญิง ณัฐพร มนอยู่พะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 39582 2 3 26 เด็กหญิง ปรีญาภัทร จันทร์ภิรมณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 39583 2 3 27 เด็กหญิง ปรียาวรรณ บุญพินิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 39584 2 3 28 เด็กหญิง ปัทมา เตียเปิ้น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 39585 2 3 29 เด็กหญิง พิชญ์สินี พริ้งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 39586 2 3 30 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ไตรผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 39587 2 3 31 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เกลาเกลี้ยง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 39588 2 3 32 เด็กหญิง ศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 39589 2 3 33 เด็กหญิง สิริพัช เปาะศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 39590 2 3 34 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ มิ่งขวัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 39592 2 3 35 เด็กหญิง อภิชญา สุกใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน