ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41366 2 3 1 เด็กชาย กายาสิทธิ์ ศิริโพธิ์ตะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 41367 2 3 2 เด็กชาย คุณธรรม ดวนขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 41368 2 3 3 เด็กชาย ชัชพงศ์ จิตต์ประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 41369 2 3 4 เด็กชาย ณฐภูมินทร์ ศรีแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 41370 2 3 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ฟังสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 41371 2 3 6 เด็กชาย ทีปกร สันติทวีชนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 41372 2 3 7 เด็กชาย ธนกฤต พานนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 41373 2 3 8 เด็กชาย ธัฒปกร เจริญกลกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 41374 2 3 9 เด็กชาย บุญเกียรติ คล่องงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 41375 2 3 10 เด็กชาย ประกาศิต ประทีปเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 41376 2 3 11 เด็กชาย พรรฒรงค์ ตระกูลไชยพฤกษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 41377 2 3 12 เด็กชาย พันธวัช ฤทธิวัชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 41378 2 3 13 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เตียงพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 41379 2 3 14 เด็กชาย ศตายุ สุขสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 41380 2 3 15 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ศรีนามนต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 41381 2 3 16 เด็กชาย ศุภฤกษ์ ป้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 41382 2 3 17 เด็กชาย สิปปภัค แจ่มสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 41383 2 3 18 เด็กชาย แสงเทพศิริโชค พวงพอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 41384 2 3 19 เด็กชาย อชิรวัตติ์ คุมพานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 41385 2 3 20 เด็กชาย ไอศูรย์ ขอนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 41386 2 3 21 เด็กหญิง กีรติกา แก้วเพ็ชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 41387 2 3 22 เด็กหญิง ณัญฑ์ณาภัส คำบุญมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 41388 2 3 23 เด็กหญิง ณิชมน ทิพมนต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 41389 2 3 24 เด็กหญิง บุญญาพร อินทร์สุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 41390 2 3 25 เด็กหญิง บุณยาพร หมอดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 41391 2 3 26 เด็กหญิง ปาณชีวา มั่นยืน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 41392 2 3 27 เด็กหญิง พรรณวรท รอสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 41393 2 3 28 เด็กหญิง พาขวัญ รักศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 41394 2 3 29 เด็กหญิง พิชชาพร ฉวยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 41395 2 3 30 เด็กหญิง พิชญาภัค ปลีกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 41396 2 3 31 เด็กหญิง มนทิพา อินพุทธา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 41397 2 3 32 เด็กหญิง สุชาดา สระแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 41398 2 3 33 เด็กหญิง สุพรรณี ประโลมรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 41399 2 3 34 เด็กหญิง สุภัสสรา แต้มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 41400 2 3 35 เด็กหญิง อภิชญา บุญเฟรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 41401 2 3 36 เด็กหญิง อาธิตยาพัณณ์ ด่านทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน