ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41402 2 4 1 เด็กหญิง กันตพิชญ์ ถ่ายสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 41403 2 4 2 เด็กชาย กันต์อเนก บุญข์จรัสมนตรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 41404 2 4 3 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สิงห์พยัคเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 41405 2 4 4 เด็กชาย เต็มธัชธรรม รุ่งศิริอมรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 41406 2 4 5 เด็กชาย ธีรภัทร เครื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 41407 2 4 6 เด็กชาย นวภูมิ ชาติเหมาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 41408 2 4 7 เด็กชาย พัชรพล เรืองขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 41409 2 4 8 เด็กชาย ภควัต สุขวัฒนมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 41410 2 4 9 เด็กชาย รชต คุขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 41411 2 4 10 เด็กชาย วันเสด็จ สิงห์สนั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 41412 2 4 11 เด็กชาย เศรษฐิวุฒิ โอจารุทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 41413 2 4 12 เด็กหญิง ชญาดา พุทธจักรศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 41414 2 4 13 เด็กหญิง ญาณิศา ป้อมทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 41415 2 4 14 เด็กหญิง ณภัค ขยายงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 41416 2 4 15 เด็กหญิง ณภัทร ชอบมวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 41417 2 4 16 เด็กหญิง ธัญชนก คงคลัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 41418 2 4 17 เด็กหญิง นพเก้า ลำดวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 41419 2 4 18 เด็กหญิง นริสรา สุธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 41420 2 4 19 เด็กหญิง เบญญาภา พลบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 41421 2 4 20 เด็กหญิง ปัณธิตา กาญจนหิรัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 41422 2 4 21 เด็กหญิง ปุญญาภา มั่นชนะชยากุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 41423 2 4 22 เด็กหญิง พรชนก ระษารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 41424 2 4 23 เด็กหญิง พิมพ์พิศา กลางจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 41425 2 4 24 เด็กหญิง พีรธิดา ดีลุนชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 41427 2 4 25 เด็กหญิง รินลดา ชลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 41428 2 4 26 เด็กหญิง ศุภิสรา หงษ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 41429 2 4 27 เด็กหญิง สุภัชญา ปลอดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 41430 2 4 28 เด็กหญิง อชิรญาภา กรกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 41431 2 4 29 เด็กหญิง อภิญญาพร เงินพลับพลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน