ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40471 2 4 1 เด็กชาย กันทรากร จงคอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 40472 2 4 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ทวีสุขมงคลชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 40473 2 4 3 เด็กชาย เกษม ฤทธิวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 40474 2 4 4 เด็กชาย ณฐกร คูกเลอร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 40475 2 4 5 เด็กชาย ธนโชติ วิภูษณะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 40476 2 4 6 เด็กชาย ธนพัชร แมนเมธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 40477 2 4 7 เด็กชาย ธนภัทร โกรกสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 40478 2 4 8 เด็กชาย ธนภัทร ไทยเหียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 40479 2 4 9 เด็กชาย ธราเทพ ศิริรวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 40480 2 4 10 เด็กชาย นรภัทร สุวรรณบุบผา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 40481 2 4 11 เด็กชาย ปรมัตถ์ เที่ยงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 40482 2 4 12 เด็กชาย อดิศักดิ์ ทิศกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 40483 2 4 13 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มีประยูรวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 40484 2 4 14 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เฉลิมภาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 40485 2 4 15 เด็กหญิง จันทกานต์ เที่ยงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 40486 2 4 16 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี จันทร์ป๋า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 40487 2 4 17 เด็กหญิง ทักษพร ประจวบสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 40488 2 4 18 เด็กหญิง ทิฆัมภรณ์ เชิญกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 40489 2 4 19 เด็กหญิง ปุญรวิภา เอี่ยมอำไพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 40490 2 4 20 เด็กหญิง มาติกา จันทร์ประกอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 40491 2 4 21 เด็กหญิง วริศรา ดอกทุเรียน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 40492 2 4 22 เด็กหญิง เวธกา พงษ์พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 40493 2 4 23 เด็กหญิง สุพิชญา แคะมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 40494 2 4 24 เด็กหญิง อธิชนัน พงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 40495 2 4 25 เด็กหญิง อธิติยา สุทธิศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน