ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 41432 2 5 1 เด็กชาย กิตติพันธ์ ปลอดกระโทก ภาษาพาเพลิน
2 41433 2 5 2 เด็กชาย คิรากร ชื้อทัศนประสิทธิ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
3 41434 2 5 3 เด็กชาย จิรายุ แสนพล ตะกร้อ
4 41435 2 5 4 เด็กชาย ณัฐกานต์ กองประชุม การ์ตูนเรื่องสั้น
5 41436 2 5 5 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สืบม่วงไทย ดนตรีไทย-ขับร้อง
6 41437 2 5 6 เด็กชาย ณัฐภัทร โตม่วง วิทยาศาสตร์หรรษา
7 41438 2 5 7 เด็กชาย เทวินทร์ นามศิริพงศ์พันธุ์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
8 41439 2 5 8 เด็กชาย ปภาวิน แบบบาง ดนตรีไทย-ขับร้อง
9 41440 2 5 9 เด็กชาย ปัณณธร เกตุดอน ตะกร้อ
10 41441 2 5 10 เด็กชาย ปุญญภัทร นามเกษม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
11 41443 2 5 12 เด็กชาย พัทธดนย์ สังเกตุ วิทยาศาสตร์หรรษา
12 41444 2 5 13 เด็กชาย พิทวัส บุญเกษมชูโชติ วิทย์พาเพลิน
13 41445 2 5 14 เด็กชาย ภัทรดลย์ ดบขุนทด ตะกร้อ
14 41446 2 5 15 เด็กชาย ภัทราวุธ บุญยืน วิทยาศาสตร์หรรษา
15 41447 2 5 16 เด็กชาย ภูบดินทร์ แสนทวีสุข นันทนาการ (กรีฑา)
16 41448 2 5 17 เด็กชาย อชิรวิทย์ ผาวงษ์หา ญี่ปุ่นแสนสนุก
17 41450 2 5 18 เด็กชาย อลงกรณ์ กลั่นหมอ ตะกร้อ
18 47369 2 5 19 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีสระน้อย การ์ตูนเรื่องสั้น
19 41451 2 5 20 เด็กหญิง กัญญาพร เเนบสันเทียะ Love my self
20 41452 2 5 21 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สำเร็จงาน ตะกร้อ
21 41453 2 5 22 เด็กหญิง กานต์ชนิต บุญจันทึก ตะกร้อ
22 41454 2 5 23 เด็กหญิง จิรประภา อำพินธ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
23 41455 2 5 24 เด็กหญิง ฉัตรชนก ชอบจิตร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
24 41456 2 5 25 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ชนะสิทธิ์ ตะกร้อ
25 41457 2 5 26 เด็กหญิง ญานินท์ เฮิร์น ตะกร้อ
26 41458 2 5 27 เด็กหญิง ณิชนันท์ จันทร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
27 41459 2 5 28 เด็กหญิง นภัสกร ทมกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
28 41460 2 5 29 เด็กหญิง นลิน สุขทะเล Love my self
29 41461 2 5 30 เด็กหญิง บัณฑิตา ศิลาวงษ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30 41462 2 5 31 เด็กหญิง ไปรยา การปลูก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
31 41463 2 5 32 เด็กหญิง พิมพ์รวี คันโททอง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
32 41464 2 5 33 เด็กหญิง วรรัตน์ สอนพรหม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
33 41465 2 5 34 เด็กหญิง วรัญญา ชิตบุตร์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
34 41466 2 5 35 เด็กหญิง วราปภา คลารัตน์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
35 41467 2 5 36 เด็กหญิง วราภรณ์ ขำอ่อน D.I.Y.
36 41468 2 5 37 เด็กหญิง ศุกันตา แก่นภักดี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
37 41469 2 5 38 เด็กหญิง สรัลรัตน์ รถเพ็ชร ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
38 41470 2 5 39 เด็กหญิง สุพัตรา ไชยสิทธิ์ พยาบาล
39 41471 2 5 40 เด็กหญิง สุมินตรา สวยครบุรี Love my self