ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39622 2 5 1 เด็กชาย กฤชสร จันทศร ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
2 39623 2 5 2 เด็กชาย คณาธิป อินคง GenZ B.W.N.
3 39624 2 5 3 เด็กชาย ฉัตรพร ทองคำสาร Science Community
4 39625 2 5 4 เด็กชาย ชิติพัทธ์ ชูเกษ บาสเก็ตบอล
5 39626 2 5 5 เด็กชาย ฐิตินันทน์ หมันกิจ Science Community
6 39627 2 5 6 เด็กชาย เทวัญ สังฆมณี อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
7 39628 2 5 7 เด็กชาย ธนภัทร ศิริธรรม Science Community
8 39629 2 5 8 เด็กชาย ธนาชัย จี่พิมาย Science Community
9 39630 2 5 9 เด็กชาย ประพลเดช วิริยมานะธรรม เวทคณิต
10 39631 2 5 10 เด็กชาย ปัญญาวุฒิ อะภาโส Science Community
11 39632 2 5 11 เด็กชาย ปัณณธร ประมวลทรัพย์ บาสเก็ตบอล
12 39633 2 5 12 เด็กชาย พิชิตชัย จงอุดมทรัพย์ Science Community
13 39634 2 5 13 เด็กชาย พีรกานต์ คาถา Science Community
14 39635 2 5 14 เด็กชาย เพราพงศ์พันธุ์ ศรีอำไพ เศษผ้าพาเพลิน
15 39636 2 5 15 เด็กชาย วรเมธ นิ้มกระโทก Science Community
16 39637 2 5 16 เด็กชาย วรเมธ กอแห้วกลาง Science Community
17 39638 2 5 17 เด็กชาย วิษณุศรณ์ ภาคพรม ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
18 39639 2 5 18 เด็กชาย ศักขรินทร์ จักรแก้ว สนุกกับวิทยาศาสตร์
19 39640 2 5 19 เด็กชาย สิรภพ เสนาช่วย ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
20 39641 2 5 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ ม่วงนวล บาสเก็ตบอล
21 39642 2 5 21 เด็กหญิง กันติชานันท์ ไพณรินทร์ Leader and cover dance
22 39643 2 5 22 เด็กหญิง กายทิพย์ ชุดมะเริง Science Community
23 39644 2 5 23 เด็กหญิง จารุวรรณ เนินกระโทก Spelling Bee
24 39645 2 5 24 เด็กหญิง จุฑามาศ ไขขุนทด ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
25 39646 2 5 25 เด็กหญิง ชาลิสา ต่ายแย้ม ของที่ระลึก
26 39647 2 5 26 เด็กหญิง ญาดา ทองดวง D.I.Y.
27 39648 2 5 27 เด็กหญิง ฐิตารัตน์ อภิพัฒนศิริกุล Science Community
28 39649 2 5 28 เด็กหญิง ณัฐวดี บุญยืน คัดลายมือ
29 39650 2 5 29 เด็กหญิง ธิดารัตน์ บัวแก้ว Science Community
30 39651 2 5 30 เด็กหญิง นภัสนันท์ จันทร์อินทร์ Leader and cover dance
31 39652 2 5 31 เด็กหญิง นภัสภรณ์ แชจอหอ ครอสเวิร์ดเกม
32 39653 2 5 32 เด็กหญิง ปภาวรินท์ คมวิริยะวุฒิ นักประชาสัมพันธ์
33 39654 2 5 33 เด็กหญิง ประภัสสรา เเก้วสา คำคมอารมณ์ดี
34 39655 2 5 34 เด็กหญิง พชรพร วิชัยศึก คลินิกภาษา
35 39656 2 5 35 เด็กหญิง รินรดา พาดกลาง Science Community
36 39657 2 5 36 เด็กหญิง รุ่งฟ้า โพธิ์พะเนา Science Community
37 39658 2 5 37 เด็กหญิง ลลิตา ระวังญาติ Spelling Bee
38 39659 2 5 38 เด็กหญิง วรัญญา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา วาดเส้นแสงเงา
39 39660 2 5 39 เด็กหญิง วิภาวรรณ บัลลังพรมราช ของที่ระลึก
40 39661 2 5 40 เด็กหญิง สาริศา หมู่กระโทก D.I.Y.
41 39662 2 5 41 เด็กหญิง สุชานันท์ กรอกงูเหลือม Spelling Bee
42 39663 2 5 42 เด็กหญิง สุทธิดา อุสสาหะ D.I.Y.
43 39664 2 5 43 เด็กหญิง สุวพิชญ์ หมายซ่อนกลาง Love myself
44 39665 2 5 44 เด็กหญิง สุวรัตน์ถวดี ชมกระโทก ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
45 39666 2 5 45 เด็กหญิง อโรชา ทศประเสริฐ Leader and cover dance
46 39667 2 5 46 เด็กหญิง อัญชิสา อินทรโยธา ครอสเวิร์ดเกม