ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39668 2 6 1 เด็กชาย กรวิวัฒน์ นิรันดร์ปกรณ์ บาสเก็ตบอล
2 39669 2 6 2 เด็กชาย การัณยภาส อ่อนชำนิ ภาษาพาเพลิน
3 39670 2 6 3 เด็กชาย กิตติ์พิพัฒน์ สัพทานนท์ ครอสเวิร์ดเกม
4 39671 2 6 4 เด็กชาย เจตน์ชาคริณ หิรัญบุลากรณ์ ลูกเสือกองพิเศษ
5 39672 2 6 5 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ โลหะเวช ครอสเวิร์ดเกม
6 39673 2 6 6 เด็กชาย ณประพัทธิ์ สุขสมัย บาสเก็ตบอล
7 39674 2 6 7 เด็กชาย ณพชร เที่ยงกระโทก ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
8 39675 2 6 8 เด็กชาย ณัชพล จินดามาตย์ คลินิกคณิตศาสตร์ ม.ต้น
9 39676 2 6 9 เด็กชาย ณัฐนัย ดีอ่อน ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
10 39677 2 6 10 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เพ็งสันเทียะ Love myself
11 39678 2 6 11 เด็กชาย ต้นน้ำ วิขัมภประหาร ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
12 39679 2 6 12 เด็กชาย ถาม์พร เจียมโพธิ์ ลูกเสือกองพิเศษ
13 39680 2 6 13 เด็กชาย แทนคุณ ทัดวรพงศ์ ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
14 39681 2 6 14 เด็กชาย ธนโชติ ปานเกิด รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
15 39682 2 6 15 เด็กชาย ธัญญารัตน์ ประกอบผล ภาษาพาเพลิน
16 39683 2 6 16 เด็กชาย ธารา ปะฎิโยเก ภาษาพาเพลิน
17 39684 2 6 17 เด็กชาย นนทพัทธ์ ชุ่มเมืองปัก บาสเก็ตบอล
18 39685 2 6 18 เด็กชาย นภาดล พุทธจักรศรี ฟุตบอล
19 39686 2 6 19 เด็กชาย นราวิชญ์ บัวแก้ว ลูกเสือกองพิเศษ
20 39687 2 6 20 เด็กชาย ปริญญา สุพรมอินทร์ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
21 39688 2 6 21 เด็กชาย ภาธรธฤต ดุลยติธรรม บาสเก็ตบอล
22 39689 2 6 22 เด็กชาย ภานุพันธุ์ ควรเสนาะ วอลเลย์บอล
23 39690 2 6 23 เด็กชาย ภานุรุจ โคตรหมอ ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
24 39691 2 6 24 เด็กชาย ภูริภัทร ท้าวนอก บาสเก็ตบอล
25 39692 2 6 25 เด็กชาย รณพร แก้งคำ เกษตรกรรม
26 39693 2 6 26 เด็กชาย วาทิน แก้วมาพะเนา ภาษาพาเพลิน
27 39694 2 6 27 เด็กชาย วิพุธดนัย แก้วหมื่นไวย คำคมอารมณ์ดี
28 39695 2 6 28 เด็กชาย วีรภาพ มลิวัลย์ บาสเก็ตบอล
29 39696 2 6 29 เด็กชาย วีรวิชญ์ สาระลัย Love myself
30 39697 2 6 30 เด็กชาย ศิวกร สกลรัตน์ บาสเก็ตบอล
31 39698 2 6 31 เด็กชาย สิระ จตุรโยธิน ภาษาพาเพลิน
32 39699 2 6 32 เด็กชาย สุรศักดิ์ สิทธิไทย ฟุตบอล
33 39700 2 6 33 เด็กหญิง กชกร กาญจนเกตุ Spelling Bee
34 39701 2 6 34 เด็กหญิง กรรณิการ์ ชาญประไพ D.I.Y.
35 39702 2 6 35 เด็กหญิง จุฑามาศ ประภาภัทรพงษ์ D.I.Y.
36 39703 2 6 36 เด็กหญิง ฐิติชญา สุวรรณพิงคา ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
37 39704 2 6 37 เด็กหญิง ธนัญญา งอกโพธิ์ D.I.Y.
38 39705 2 6 38 เด็กหญิง ธีมาพร รุ่งโรจน์ ดนตรีสากล
39 39706 2 6 39 เด็กหญิง นภวรรณ สิงหแสนยาพงษ์ วอลเลย์บอล
40 39707 2 6 40 เด็กหญิง นุสรา สุทิน ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
41 39708 2 6 41 เด็กหญิง ประภาศรี เขียวสว่าง นักประชาสัมพันธ์
42 39709 2 6 42 เด็กหญิง ปัณณิตา บัดพิมาย พยาบาล
43 39710 2 6 43 เด็กหญิง พิชญ์สินี แก้วมาพะเนาว์ D.I.Y.
44 39711 2 6 44 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ถาดจอหอ Love myself
45 39712 2 6 45 เด็กหญิง พิมพ์สุดา อาจศิริ ดนตรีสากล
46 39713 2 6 46 เด็กหญิง อติกานต์ มณีกระโทก ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน