ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40543 2 6 1 เด็กชาย กันต์กวี ฮวดขำ ฟุตบอล
2 40544 2 6 2 เด็กชาย กุลกิตติ์ กลิ่นจันทร์ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
3 40545 2 6 3 เด็กชาย จิรพัส กลางจอหอ ตะกร้อ
4 40546 2 6 4 เด็กชาย ชนะพงศ์ บุญเจริญ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
5 40547 2 6 5 เด็กชาย ชัยญพัฒน์ มั่นจิตร นักบินน้อยบุญวัฒนา
6 40548 2 6 6 เด็กชาย ชาณุพัช​ร์​ อุดมนาม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
7 40549 2 6 7 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ หงษ์สอง คำคมอารมณ์ดี
8 40550 2 6 8 เด็กชาย ณภัทร คงนอก คำคมอารมณ์ดี
9 40552 2 6 9 เด็กชาย ณัฏฐภัคร พุทธา เปตอง
10 40553 2 6 10 เด็กชาย ธราเทพ ภูเดช ตะกร้อ
11 40554 2 6 11 เด็กชาย ธีรวุฒิ นามไธสง EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
12 40555 2 6 12 เด็กชาย ปรเมศวร์ ทองธานี การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
13 40556 2 6 13 เด็กชาย พชรพล บุญพันธ์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
14 40557 2 6 14 เด็กชาย พิรัชชัย ดวดกระโทก การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
15 40558 2 6 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ ประเสริฐสุข การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
16 40559 2 6 16 เด็กชาย เพชรชนก พุทธจันทึก เปตอง
17 40560 2 6 17 เด็กชาย ราชย์เศรษฐ์ ตราชู การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
18 40561 2 6 18 เด็กชาย วสวัตติ์ จารุอนันต์ศิริ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
19 40562 2 6 19 เด็กชาย วิกรม รอดจันทร์พะเนา คำคมอารมณ์ดี
20 40563 2 6 20 เด็กชาย สุรดิษ เชิงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 40564 2 6 21 เด็กหญิง กนต์รพี ศรีเสน Basic English
22 40565 2 6 22 เด็กหญิง กิตติยา ทะคำวงษ์ ช่างสารพัด
23 40566 2 6 23 เด็กหญิง จาตุพร ไพศาลธรรม EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
24 40567 2 6 24 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จงกลาง พยาบาล
25 40568 2 6 25 เด็กหญิง เจนจิตรา แสงชัชวาล งานปั้น
26 40569 2 6 26 เด็กหญิง ชาลิสา ชาฤทธิ์ งานปั้น
27 40570 2 6 27 เด็กหญิง ญาณิศา ศิริผล งานปั้น
28 40571 2 6 28 เด็กหญิง ณัชชา สถาพรธีระ Spelling Bee
29 40572 2 6 29 เด็กหญิง ณิชกานต์ จันขุน งานปั้น
30 40573 2 6 30 เด็กหญิง ธนิสรา ด่านกลาง พยาบาล
31 40574 2 6 31 เด็กหญิง ธัญยพร พับครบุรี Spelling Bee
32 40575 2 6 32 เด็กหญิง นชพรรณ สว่างคำ Spelling Bee
33 40576 2 6 33 เด็กหญิง นนทิชา ยินมะเริง พยาบาล
34 40577 2 6 34 เด็กหญิง นิชาดา ประสิทธิ์​ คัดลายมือ
35 40578 2 6 35 เด็กหญิง นิรัณญา สุขกูล Love myself
36 40579 2 6 36 เด็กหญิง ปุณญิศา จงดี เกมแสนสนุก
37 40580 2 6 37 เด็กหญิง พัชรมณี นกสันเทียะ งานปั้น
38 40581 2 6 38 เด็กหญิง พัชราภา ชาติวงศ์ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
39 40582 2 6 39 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พรหมสุข นาฏศิลป์
40 40583 2 6 40 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เศษชมภู เปตอง
41 40584 2 6 41 เด็กหญิง รุ่งศิรินทร์ สุวิชาเชิดชู เกมแสนสนุก
42 40585 2 6 42 เด็กหญิง สุคนธวา รัตนารักษ์ คัดลายมือ
43 40586 2 6 43 เด็กหญิง อธิชา จีรังโคกกรวด คัดลายมือ
44 40587 2 6 44 เด็กหญิง อภิญญา คณิตศิลป์ งานปั้น
45 40588 2 6 45 เด็กหญิง อริสรา ไสยสัตย์ D.I.Y.
46 40589 2 6 46 เด็กหญิง อัจจิมา ฉ่างกระโทก เกมแสนสนุก