ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39714 2 7 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ดวงซาทม ตะกร้อ ม.1
2 39715 2 7 2 เด็กชาย กวีรภัทร์ ศรีแก้ว สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
3 39716 2 7 3 เด็กชาย จักรรินทร์ ปานนอก นันทนาการ (กรีฑา)
4 39717 2 7 4 เด็กชาย ชิษณุชา พลรักษา นันทนาการ (กรีฑา)
5 39718 2 7 5 เด็กชาย ธนกร บุญศรี วิทย์พาเพลิน
6 39719 2 7 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ โคตระวีระ ตะกร้อ ม.1
7 39720 2 7 7 เด็กชาย ธันวาชนม์ กุ้งมะเริง นันทนาการ (กรีฑา)
8 39721 2 7 8 เด็กชาย ธีรเดช ยังทะเล วิทย์พาเพลิน
9 39722 2 7 9 เด็กชาย นราวิชญ์ ศรีชมภู ตะกร้อ ม.1
10 39723 2 7 10 เด็กชาย ปรเมศวร์ แซ่อึง นันทนาการ (กรีฑา)
11 39724 2 7 11 เด็กชาย เพชรหฤษฎ์ พลขันธ์ ตะกร้อ ม.1
12 39725 2 7 12 เด็กชาย ภาณุภัทร ฟองจำเริญ Love myself
13 39726 2 7 13 เด็กชาย โภคทัต โชติช่วง ตะกร้อ ม.1
14 39727 2 7 14 เด็กชาย มงคล อุดมผลไพบูลย์ ตะกร้อ ม.1
15 39728 2 7 15 เด็กชาย รัฐนันท์ ศรีพิทักษ์ ตะกร้อ ม.1
16 39729 2 7 16 เด็กชาย วราพงษ์ สมอาษา ตะกร้อ ม.1
17 39730 2 7 17 เด็กชาย ศาสตรา นับกระโทก ตะกร้อ ม.1
18 39731 2 7 18 เด็กชาย สิรภัทร สุวรรณกลาง วิทย์พาเพลิน
19 39732 2 7 19 เด็กชาย สุธินันท์ นนกระโทก ตะกร้อ ม.1
20 39733 2 7 20 เด็กชาย อนาวิน ชูเชิด วิทย์พาเพลิน
21 39734 2 7 21 เด็กชาย อภินัทธ์ เผื่อนงูเหลือม ฟุตบอล
22 39735 2 7 22 เด็กชาย อาชิตะ อยู่อุ่นพะเนา ตะกร้อ ม.1
23 39736 2 7 23 เด็กหญิง กัญจน์ชญา ปะนะตัง D.I.Y.
24 39737 2 7 24 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ควรเสนาะ เศษผ้าพาเพลิน
25 39738 2 7 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทนสันเทียะ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
26 39739 2 7 26 เด็กหญิง ชฎาธาร แสนพงศ์ นักประชาสัมพันธ์
27 39740 2 7 27 เด็กหญิง ณัฐธิดา หนไธสง ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
28 39741 2 7 28 เด็กหญิง ธนัสถา ภูมิเกาะ พยาบาล
29 39742 2 7 29 เด็กหญิง เบญจวรรณ คงศรี วอลเลย์บอล
30 39743 2 7 30 เด็กหญิง พัสวี ชาญศิลป์ ภาษาพาเพลิน
31 39744 2 7 31 เด็กหญิง พิชญธิดา ธรรมมะเริง Love myself
32 39745 2 7 32 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ธงกระโทก Love myself
33 39746 2 7 33 เด็กหญิง ภัทรธิดา พรมจันทร์ คัดเขียนไทย
34 39747 2 7 34 เด็กหญิง ภูริดา ทรัพย์ปริญญาพร Love myself
35 39748 2 7 35 เด็กหญิง มนัสชนัญ วิจารณ์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
36 39749 2 7 36 เด็กหญิง มาริสา สากำปัง Love myself
37 39750 2 7 37 เด็กหญิง วรัญญา เหวขุนทด Love myself
38 39751 2 7 38 เด็กหญิง วรัญธร ชุมกว้าง GenZ B.W.N.
39 39752 2 7 39 เด็กหญิง วิชญาดา เพ็งชื่นมะดัน Love myself
40 39753 2 7 40 เด็กหญิง ศลิษา ไตรเพทพิสัย D.I.Y.
41 39754 2 7 41 เด็กหญิง ศิรินทรา ดินกระโทก Love myself
42 39755 2 7 42 เด็กหญิง ศุภิสรา สุขขีสาร เศษผ้าพาเพลิน
43 39756 2 7 43 เด็กหญิง สุรัญชนา หลอดคำ ญี่ปุ่นแสนสนุก
44 39757 2 7 44 เด็กหญิง อนุภา ฟ้อนกระโทก D.I.Y.
45 39758 2 7 45 เด็กหญิง อภิสรา ศรีชุมแสง นักประชาสัมพันธ์
46 39759 2 7 46 เด็กหญิง อลินลดา โกศลวรรณธนะ Love myself
47 39760 2 7 47 เด็กหญิง ไอริสา กาดกลางดอน วอลเลย์บอล