ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39761 2 8 1 เด็กชาย กมลวรรษ รัตนติสร้อย เกษตร
2 39762 2 8 2 เด็กชาย คณิน ศรีวิชัย ญี่ปุ่นแสนสนุก
3 39763 2 8 3 เด็กชาย ชัยพัทธ์ พละกูล เกษตร
4 39764 2 8 4 เด็กชาย ชัยอนันต์ บุญเชื่อม ครอสเวิร์ดเกม
5 39765 2 8 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ไกรเพ็ชร เกษตร
6 39766 2 8 6 เด็กชาย ต้นตะวัน พูนณรงค์ เกษตร
7 39767 2 8 7 เด็กชาย ธนภัทร เพ็งพูน เกษตรกรรม
8 39768 2 8 8 เด็กชาย ธีร์จุฑา ฉอสันเทียะ วาดเส้นแสงเงา
9 39769 2 8 9 เด็กชาย ธีรพงศ์ แก่นแก้ว เกษตรกรรม
10 39770 2 8 10 เด็กชาย ปภังกร ประคำทอง รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
11 39771 2 8 11 เด็กชาย ปภาวิน พระเสมา ฟุตบอล
12 39772 2 8 12 เด็กชาย ปรเมศวร์ คุณชื่น สนุกกับวิทยาศาสตร์
13 39773 2 8 13 เด็กชาย ประกาศิต มนปาน ฟุตบอล
14 39774 2 8 14 เด็กชาย ปิติภัทร รื่นสุคนธ์ ลูกเสือกองพิเศษ
15 39775 2 8 15 เด็กชาย พีรภัทร์ วิเชียร ภาษาพาเพลิน
16 39776 2 8 16 เด็กชาย ภัทรพล พรหมวิหาร เกษตร
17 39777 2 8 17 เด็กชาย ภาคิน วางขุนทด ลูกเสือกองพิเศษ
18 39778 2 8 18 เด็กชาย ยศกรณ์ ยอดทองหลาง เกษตรกรรม
19 39779 2 8 19 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ เงินโพธิ์ เกษตรกรรม
20 39780 2 8 20 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ สิทธิโชติ ญี่ปุ่นแสนสนุก
21 39781 2 8 21 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ เตรียมมะเริง ลูกเสือกองพิเศษ
22 39782 2 8 22 เด็กชาย อดิเทพ สถาวารินทร์ ลูกเสือกองพิเศษ
23 39783 2 8 23 เด็กหญิง กนกวรรณ คำเนตร ญี่ปุ่นแสนสนุก
24 39784 2 8 24 เด็กหญิง กัญญาภัค ยรรยงค์ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
25 39785 2 8 25 เด็กหญิง กิตติกานต์ ยกบัตร GenZ B.W.N.
26 39786 2 8 26 เด็กหญิง จิรนันท์ จิตรเกาะ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
27 39787 2 8 27 เด็กหญิง จิราพัชร นัดกระโทก D.I.Y.
28 39788 2 8 28 เด็กหญิง จิราภรณ์ ศิลาวงษ์ ภาษาพาเพลิน
29 39789 2 8 29 เด็กหญิง ชนสรณ์ ค่ากระโทก ภาษาพาเพลิน
30 39790 2 8 30 เด็กหญิง ชลธิชา กรรณเทพ ญี่ปุ่นแสนสนุก
31 39791 2 8 31 เด็กหญิง ณัชฐนันท์ เหล็กพิมาย ภาษาพาเพลิน
32 39792 2 8 32 เด็กหญิง ณัฐมน อินทะโส D.I.Y.
33 39793 2 8 33 เด็กหญิง ธนพร สิงห์พันธุ์ลเดช D.I.Y.
34 39794 2 8 34 เด็กหญิง ธาราทิพย์ พลเจริญ วีถีไทย ม.ต้น
35 39795 2 8 35 เด็กหญิง นริศรา มุ่งรวมกลาง ยุวส่งเสริมการอ่าน
36 39796 2 8 36 เด็กหญิง บวรลักษณ์ ตราชู วีถีไทย ม.ต้น
37 39797 2 8 37 เด็กหญิง ปณิตา เกยรัมย์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
38 39798 2 8 38 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โสภาดี D.I.Y.
39 39799 2 8 39 เด็กหญิง ปวริศา เลี้ยวกลาง ญี่ปุ่นแสนสนุก
40 39800 2 8 40 เด็กหญิง ปาลิตา คะเนนอก D.I.Y.
41 39801 2 8 41 เด็กหญิง พณิชา ตายงค์ วีถีไทย ม.ต้น
42 39802 2 8 42 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แป้นทะเล D.I.Y.
43 39803 2 8 43 เด็กหญิง ภัทราพร พะเนาว์ศรี เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
44 39804 2 8 44 เด็กหญิง มณีชิดชนก จ่ามมาตย์ นักประชาสัมพันธ์
45 39805 2 8 45 เด็กหญิง วัชริดา วิเชียรรัตน์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
46 39806 2 8 46 เด็กหญิง ศิริยากรณ์ จันทร์ดี ยุวส่งเสริมการอ่าน
47 39807 2 8 47 เด็กหญิง อรอินท์ มีใหม่ Leader and cover dance