ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39808 2 9 1 เด็กชาย ก้องภพ แก้วอุดร ญี่ปุ่นแสนสนุก
2 39809 2 9 2 เด็กชาย ณัฐดนัย ขอสวยกลาง คัดลายมือ
3 39810 2 9 3 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ใหญ่นามจันทร์ คัดลายมือ
4 39811 2 9 4 เด็กชาย ณัฐพล พูนสวัสดิ์ เกษตร
5 39812 2 9 5 เด็กชาย ณัฐภัทร เมธีอัครกุล โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
6 39813 2 9 6 เด็กชาย ต้นน้ำ ขอผึ้งกลาง เกษตร
7 39814 2 9 7 เด็กชาย ทนง คงพัวะ คัดลายมือ
8 39815 2 9 8 เด็กชาย ธนกฤต บวชกระโทก คัดลายมือ
9 39816 2 9 9 เด็กชาย ธรรณกร อินทะขีนี Science Community
10 39817 2 9 10 เด็กชาย ธันวา แซ่ซึง โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
11 39818 2 9 11 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พระนะลม เกษตร
12 39819 2 9 12 เด็กชาย นรเทพ ชมพุด วอลเลย์บอล
13 39820 2 9 13 เด็กชาย นราเทพ พึ่งจันดุม คัดลายมือ
14 39821 2 9 14 เด็กชาย นิธิพัฒน์ จันทร์โอ วิทย์พาเพลิน
15 39822 2 9 15 เด็กชาย พิชญะ ดวงแสง ฟุตบอล
16 39823 2 9 16 เด็กชาย ยศวีร์ ศรีพิทักษ์ วิทย์พาเพลิน
17 39824 2 9 17 เด็กชาย รวิทย์ ดีอักษร วิทย์พาเพลิน
18 39825 2 9 18 เด็กชาย รัชพล ภาษะฐิติ ญี่ปุ่นแสนสนุก
19 39826 2 9 19 เด็กชาย ศุภณัฐ สังเกตุ เกษตร
20 39827 2 9 20 เด็กชาย สุกฤตพจน์ จำปาสี โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
21 39828 2 9 21 เด็กชาย สุรพล พลอ้ม ลูกเสือกองพิเศษ
22 39830 2 9 22 เด็กชาย อภิวัฒน์ ท้าวนอก วิทย์พาเพลิน
23 39831 2 9 23 เด็กชาย อัครวินท์ จำเริญ วิทย์พาเพลิน
24 39832 2 9 24 เด็กหญิง กมลทิพย์ เวียงสมุทร ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
25 39833 2 9 25 เด็กหญิง กุลธิดา ฉันงูเหลือม Science Community
26 39834 2 9 26 เด็กหญิง ขนิษฐา วงค์กระโทก Spelling Bee
27 39835 2 9 27 เด็กหญิง ขวัญชนก จันทร์ชู วอลเลย์บอล
28 39836 2 9 28 เด็กหญิง ชฏาพร มูลแก้ว D.I.Y.
29 39837 2 9 29 เด็กหญิง ชนากานต์ แก้วลือชัย Science Community
30 39838 2 9 30 เด็กหญิง ชนิตา โพธิ์กาญจนกุล วอลเลย์บอล
31 39839 2 9 31 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กาละ D.I.Y.
32 39840 2 9 32 เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ จันขุน เกษตร
33 39841 2 9 33 เด็กหญิง ธนัสถา บูรพาพิทักษ์ Science Community
34 39842 2 9 34 เด็กหญิง ธมลวรรณ ขุนโยธี D.I.Y.
35 39843 2 9 35 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ กล้าหาญ ของที่ระลึก
36 39845 2 9 36 เด็กหญิง ปิยะภรณ์ เรืออาจ ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
37 39846 2 9 37 เด็กหญิง พรหมลภัส นิยมญาติ Spelling Bee
38 39847 2 9 38 เด็กหญิง พิริยา นิสยันต์ ดนตรีไทย
39 39848 2 9 39 เด็กหญิง ภัสราพร สัญจรโคกสูง Spelling Bee
40 39849 2 9 40 เด็กหญิง วริศรา คะแนนสิน Science Community
41 39850 2 9 41 เด็กหญิง วิสัชณา ขุมพลกรัง ภาษาพาเพลิน
42 39851 2 9 42 เด็กหญิง ศิริรักษ์ มลิทอง Spelling Bee
43 39852 2 9 43 เด็กหญิง สุภัทรา นาครินทร์ Science Community
44 39853 2 9 44 เด็กหญิง อัชฌา ราญสระน้อย วอลเลย์บอล
45 39854 2 9 45 เด็กหญิง อัญชิสา กองศรีหา Spelling Bee
46 41285 2 9 46 เด็กหญิง พีรพัฒน์ ทันศรี นักบินน้อยบุญวัฒนา
47 41286 2 9 47 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เวทคณิต