ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 40682 2 9 1 เด็กชาย กรวิทญ์ รักหนาวงค์ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
2 40683 2 9 2 เด็กชาย กิตติกวิน จูกระโทก E-Sports
3 40684 2 9 3 เด็กชาย คณิศร ร้อยมาลี วอลเลย์บอล
4 40685 2 9 4 เด็กชาย จิระวุฒิ ฤทธิ์ใหม่ วอลเลย์บอล
5 40686 2 9 5 เด็กชาย ชญานนท์ เวชษี E-Sports
6 40688 2 9 6 เด็กชาย ณภัทร สครรัมย์ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
7 40689 2 9 7 เด็กชาย ณัฐพล จงจอหอ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
8 40690 2 9 8 เด็กชาย ณัฐพัชร์ จงจอหอ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
9 40691 2 9 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ นิลแท้ วอลเลย์บอล
10 40692 2 9 10 เด็กชาย ทินภัทร ทายศรี ซูโดกุ
11 40693 2 9 11 เด็กชาย เทพทัต เพ็ชรงาม หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
12 40694 2 9 12 เด็กชาย ธนวิทย์ บุญมีศิริทิพงศ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
13 40695 2 9 13 เด็กชาย ธนากร ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ วอลเลย์บอล
14 40696 2 9 14 เด็กชาย ธีรวัฒน์ แพกระโทก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
15 40697 2 9 15 เด็กชาย นิติภูมิ กันโคกกรวด หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
16 40698 2 9 16 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ แห่งกลาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
17 40699 2 9 17 เด็กชาย ปารเมศ เทพกระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
18 40700 2 9 18 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เบี้ยกระโทก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
19 40701 2 9 19 เด็กชาย พัชรพล ปัญญาพูนตระกูล เปตอง
20 40702 2 9 20 เด็กชาย ภัคพล เก่าพิมาย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
21 40703 2 9 21 เด็กชาย ภาสกร สมมุติรัมย์ D.I.Y.
22 40704 2 9 22 เด็กชาย วศิน ยรรยงค์ สภานักเรียน
23 40705 2 9 23 เด็กชาย สรศักดิ์ ลาภกระโทก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
24 40706 2 9 24 เด็กชาย สุรเดช จันทร์มีศิลป์ ซูโดกุ
25 40707 2 9 25 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ นิ้มกระโทก วอลเลย์บอล
26 40708 2 9 26 เด็กหญิง กวินธิดา แสงมณี สภานักเรียน
27 40709 2 9 27 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แสนอับ D.I.Y.
28 40710 2 9 28 เด็กหญิง กันตา แขพุดซา ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
29 40711 2 9 29 เด็กหญิง กันยกรณ์ พลอยกระโทก สภานักเรียน
30 40712 2 9 30 เด็กหญิง กุลนันท์ ปล้ำกระโทก หมากฮอสไทย
31 40713 2 9 31 เด็กหญิง จุฑาดา พิมพ์ปรุ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
32 40714 2 9 32 เด็กหญิง ชนัญชิดา ปานกระทอน พยาบาล
33 40715 2 9 33 เด็กหญิง เชษฐ์สุดา คำกองแก้ว จีนน่ารู้
34 40716 2 9 34 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ทองกระโทก วิทย์พาเพลิน
35 40717 2 9 35 เด็กหญิง ณัฐนันท์ นิจดร สภานักเรียน
36 40718 2 9 36 เด็กหญิง ทิพามณี คุรุกิจกำจร วอลเลย์บอล
37 40719 2 9 37 เด็กหญิง นพพัสสร ชิดกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ
38 40720 2 9 38 เด็กหญิง นวรัตน์ บริสุทธิ์ D.I.Y.
39 40721 2 9 39 เด็กหญิง นิดานุช ลีณรงค์ฤทธิ์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ
40 40722 2 9 40 เด็กหญิง พิชชาภา คอนงูเหลือม ดอกไม้จากเศษวัสดุ
41 40723 2 9 41 เด็กหญิง มณฑ์นภา อินทรลิตร ดอกไม้จากเศษวัสดุ
42 40724 2 9 42 เด็กหญิง มนฤดี จันดาวงศ์ D.I.Y.
43 40725 2 9 43 เด็กหญิง สาริสา จันขุน D.I.Y.
44 40726 2 9 44 เด็กหญิง อริสา พินเขียว A-MATH
45 40727 2 9 45 เด็กหญิง อรุชา อยู่ทะเล สภานักเรียน
46 41043 2 9 46 เด็กหญิง พิชญาภา พิมพ์ภักดี พยาบาล