ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38555 4 1 1 นาย กันตพล วิรงค์ ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
2 38558 4 1 2 นาย ณฐพงศ์ แสวงผล ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
3 38560 4 1 3 นาย ณรงค์เดช ดอกกระโทก ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
4 38562 4 1 4 นาย ธนภัทร หนูแหยม ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
5 38564 4 1 5 นาย นิติธร วงษาบุตร ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
6 38565 4 1 6 นาย พชรพล ผ่องกุศล ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
7 38566 4 1 7 นาย ภาคิน พื้นทะเล ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
8 38570 4 1 8 นาย ศิวปกรณ์ ผลาทิพย์ ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
9 38573 4 1 9 นาย สหัสชัย เคลิ้มกระโทก ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
10 38598 4 1 10 นาย เลนส์รติ สุระเสียง ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
11 38604 4 1 11 นาย อมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์ ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
12 38631 4 1 12 นาย ธีรภพ แชจอหอ ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
13 38670 4 1 13 นาย เมธัส ปราวกระโทก ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
14 38995 4 1 14 นาย ศุภฤกษ์ สุทธวงศ์ ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
15 41912 4 1 15 นาย กนกพล จ้ายจันทึก ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
16 41913 4 1 16 นาย เดโชชัย ประเสริฐศรี ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
17 41914 4 1 17 นาย นราธิป พงษ์สุภา ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
18 41915 4 1 18 นาย นารารุจน์ จารุลภา ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
19 41917 4 1 19 นาย อีธาน ปราศกระโทก ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
20 38579 4 1 20 นางสาว นภสร จันปัญญา ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
21 38582 4 1 21 นางสาว พรลภัส ดายใหม่ ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
22 38642 4 1 22 นางสาว ขวัญข้าว ณ พิกุล ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
23 38767 4 1 23 นางสาว นฤภร เเซมกระโทก ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
24 39015 4 1 24 นางสาว รัชประภา แบ้กระโทก ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
25 41918 4 1 25 นางสาว กัญญารัตน์ จำพิมาย ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
26 41919 4 1 26 นางสาว ธนัชชา ชวนโพธิ์ ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
27 41920 4 1 27 นางสาว ธนิสรา ฤทธิ์รักษา ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
28 41921 4 1 28 นางสาว ปริยาภรณ์ ก้านพุดซา ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
29 41922 4 1 29 นางสาว อิสรียะ บุญเต็ม ชุมนุมฟิสิกส์สัประยุทธ์