ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38790 4 10 1 นาย เตชิต ศรีวนิชา ฟุตซอล
2 39679 4 10 2 นาย ถาม์พร เจียมโพธิ์ รักษาดินแดน
3 39719 4 10 3 นาย ธนวัฒน์ โคตระวีระ รักแคคตัส
4 39721 4 10 4 นาย ธีรเดช ยังทะเล รักแคคตัส
5 39732 4 10 5 นาย สุธินันท์ นนกระโทก รักษาดินแดน
6 39772 4 10 6 นาย ปรเมศวร์ คุณชื่น วอลเลย์บอล
7 39816 4 10 7 นาย ธรรณกร อินทะขีนี วอลเลย์บอล
8 39819 4 10 8 นาย นรเทพ ชมพุด วอลเลย์บอล
9 39827 4 10 9 นาย สุกฤตพจน์ จำปาสี วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
10 39863 4 10 10 นาย พีรณัฐ แหนกลาง หมากฮอส
11 39867 4 10 11 นาย วราวุธ รอดวินิจ หมากฮอส
12 39874 4 10 12 นาย สิรวิชญ์ แถบเกิด สภานักเรียน
13 39907 4 10 13 นาย ณัฐพงษ์ ขจัดภัย สวดมนต์สุขใจ
14 39955 4 10 14 นาย ธนวรรธน์ ฉ่ำกิ่ง ดนตรีไทย-ขับร้อง
15 39960 4 10 15 นาย พลกฤต ชะม้อยกลาง หมากฮอส
16 39998 4 10 16 นาย ณภัทร เกิดสีทอง รักษาดินแดน
17 40093 4 10 17 นาย ธนภัทร อิ่มหาร วอลเลย์บอล
18 40100 4 10 18 นาย พงศภัค ปิ่นทอง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
19 40103 4 10 19 นาย ภาคภูมิ สง่ารัตนพิมาน โซดูกุ
20 40150 4 10 20 นาย พชร หวานสูงเนิน ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
21 40156 4 10 21 นาย วราวุฒิ กุดกระโทก ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
22 39736 4 10 22 นางสาว กัญจน์ชญา ปะนะตัง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
23 39737 4 10 23 นางสาว กัญญารัตน์ ควรเสนาะ ดนตรีสากล
24 39799 4 10 24 นางสาว ปวริศา เลี้ยวกลาง ของที่ระลึก
25 39832 4 10 25 นางสาว กมลทิพย์ เวียงสมุทร วอลเลย์บอล
26 39839 4 10 26 นางสาว ณัฏฐณิชา กาละ วอลเลย์บอล
27 39840 4 10 27 นางสาว ณัฏฐวรรณ จันขุน รักษาดินแดน
28 39845 4 10 28 นางสาว ปิยะภรณ์ เรืออาจ ธนาคารโรงเรียน
29 39850 4 10 29 นางสาว วิสัชณา ขุมพลกรัง รักอ่าน เล่มเล็ก
30 39852 4 10 30 นางสาว สุภัทรา นาครินทร์ วอลเลย์บอล
31 39925 4 10 31 นางสาว กนกรดา เกิดกล้า ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
32 39930 4 10 32 นางสาว ชลดา ปังกระโทก ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
33 39974 4 10 33 นางสาว ชนนี สวาสโพธิ์กลาง ลูกเสือกองพิเศษ
34 40029 4 10 34 นางสาว ปรายฟ้า คชสาร รักษาดินแดน
35 40033 4 10 35 นางสาว ราชาวดี​ เสมาเพชร ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
36 40076 4 10 36 นางสาว ญาณิศา คุ้มเขว้า ของที่ระลึก
37 40085 4 10 37 นางสาว ภัคจิรา วีระชัยสันติกุล รักษาดินแดน
38 40113 4 10 38 นางสาว กัญญาวีร์ รูปดี รักอ่าน เล่มเล็ก
39 40132 4 10 39 นางสาว อ้อมดาว ครึบกระโทก รักอ่าน เล่มเล็ก
40 40160 4 10 40 นางสาว กวินทิพย์ บัวแก้ว สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์