ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37907 4 10 1 นาย พงศภัค กิตติวีรพล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 37944 4 10 2 นาย กฤตภัค คล่าโชคชัย ฟุตบอล
3 38122 4 10 3 นาย ณัฐภูมิ จาบหนองปลิง ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
4 38129 4 10 4 นาย ธีรัช ด่านกระโทก บาสเก็ตบอล
5 38162 4 10 5 นาย จิรายุ เสาพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 38169 4 10 6 นาย ธีรเมธ ขอเงินกลาง ธุรกิจ
7 38203 4 10 7 นาย กฤษณ์ เอนกวิพุธกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38246 4 10 8 นาย กรกฤษณ์ ปราบภัย สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
9 38255 4 10 9 นาย ทศพร เชยกิ่ง รักแคคตัส
10 38297 4 10 10 นาย ธนบดี วงศ์สุภา สื่อผสม
11 41184 4 10 11 นาย กิตติคุณ ทาปลัด A-math
12 41185 4 10 12 นาย ฉัตรชัย ศรีสม วอลเลย์บอล
13 41186 4 10 13 นาย ตรีภพ มณีเนตร นันทนาการ (กรีฑา)
14 41187 4 10 14 นาย ธนากรณ์ ไทยมะณี นันทนาการ (กรีฑา)
15 41188 4 10 15 นาย บารมี เทวฤทธิ์ A-math
16 41189 4 10 16 นาย ปัญญา จงจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 41190 4 10 17 นาย ศศิพงษ์ ขุนพิลึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 37803 4 10 18 นางสาว ธนภร ชาญนุวงศ์ To Be Number One
19 37937 4 10 19 นางสาว วราพร สุดชู นักประชาสัมพันธ์
20 37943 4 10 20 นางสาว อารยา มณีกรรณ์ อาหารไทยในวรรณคดี
21 37968 4 10 21 นางสาว ชนิสสา บูรณะกิตติ สื่อผสม
22 38064 4 10 22 นางสาว นริกาญ เวรนอก โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
23 38066 4 10 23 นางสาว รพีพร ป้องแก้ว โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
24 38109 4 10 24 นางสาว พัสน์นันท์ นิลวิเศษ GenZ B.W.N.
25 38156 4 10 25 นางสาว สุชาวดี แตงอยู่ อาหารไทยในวรรณคดี
26 38231 4 10 26 นางสาว ฐิติมา สิมมา To Be Number One
27 38233 4 10 27 นางสาว ณัฐณิชา จรโคกกรวด ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
28 38235 4 10 28 นางสาว ทัศวรรณ เพ็ชรจีนพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 38314 4 10 29 นางสาว ญาตาวี ช่ำชอง อาหารไทยในวรรณคดี
30 41191 4 10 30 นางสาว ชลธิชา มิลาวรรณ อาหารไทยในวรรณคดี
31 41192 4 10 31 นางสาว ชลิตภากร ภู่โกสีย์ ดนตรีสากล
32 41193 4 10 32 นางสาว ณัฐกุล เฮมกลาง ดนตรีสากล
33 41194 4 10 33 นางสาว ณัฐนรี หวังคู่กลาง อาหารไทยในวรรณคดี
34 41195 4 10 34 นางสาว ปริยาภรณ์ ซอพิมาย อาหารไทยในวรรณคดี
35 41196 4 10 35 นางสาว ปารนัน มะเริงสิทธิ์ ซูโดกุ (sudoku)
36 41197 4 10 36 นางสาว พิชชาภา จรรยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 41198 4 10 37 นางสาว รัชญาพร สุพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 41199 4 10 38 นางสาว ลุอิซา อีวอง ครอสเวิร์ดเกม
39 41200 4 10 39 นางสาว วีรภัทรา สุวิชา ซูโดกุ (sudoku)
40 41201 4 10 40 นางสาว สุพัตรา ดอนกลาง Basic Psychology