ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38708 4 11 1 นาย ภูพิพัฒน์ เพราะผักแว่น ขับขานประสานเสียง
2 38711 4 11 2 นาย ภูวเดช ปิ่นจุไร รักษาดินแดน (นศท.)
3 38753 4 11 3 นาย วิศวชิต ผึ่งพรมราช หมากฮอสไทย
4 38792 4 11 4 นาย ธัญชนน เชวงกูล รักษาดินแดน (นศท.)
5 38844 4 11 5 นาย พชรธรณ์ ชำนาญนาค รักษาดินแดน (นศท.)
6 38846 4 11 6 นาย ภคนันท์ พรมทัต รักษาดินแดน (นศท.)
7 38856 4 11 7 นาย อภิชา ยวงทอง รักษาดินแดน (นศท.)
8 38895 4 11 8 นาย รัชชานนท์ ศิรินอก รักษาดินแดน (นศท.)
9 38936 4 11 9 นาย เนติภัทร นามศรี รักษาดินแดน (นศท.)
10 38938 4 11 10 นาย พัทธดนย์ มัชชิกะ Portfolio
11 38944 4 11 11 นาย ศุภชัย มาสันเทียะ หนังสือเล่มเล็ก
12 38948 4 11 12 นาย อติชาติ เพียรเพชร วาดภาพระบายสี
13 38949 4 11 13 นาย อธิเมศร์ อนันตวรานนท์ รักษาดินแดน (นศท.)
14 38986 4 11 14 นาย พุทธชาตรี ศรีคำบาง รักษาดินแดน (นศท.)
15 39028 4 11 15 นาย ธนากร ชยภพ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
16 39084 4 11 16 นาย ภิญโญ วิศวะวาทิน ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
17 39085 4 11 17 นาย เมธัส ธีธัชญาณาธิป รักษาดินแดน (นศท.)
18 39163 4 11 18 นาย ณัฐพัชร์ บุญมาศ รักษาดินแดน (นศท.)
19 42030 4 11 19 นาย จรรยวรรธ ยอดยังพะเนา รักษาดินแดน (นศท.)
20 42031 4 11 20 นาย ณัฐกรณ์ จันทร์ศรี รักษาดินแดน (นศท.)
21 42032 4 11 21 นาย ภูวดล สิ้มเท่ง รักษาดินแดน (นศท.)
22 38620 4 11 22 นางสาว ศิรัญญา อาจอินทร์ กรีฑา
23 38658 4 11 23 นางสาว วิลาวรรณ ทองเกษม วาดภาพระบายสี
24 38858 4 11 24 นางสาว กมลธณัฐ ลำพาย วาดเส้นแสงเงา
25 38859 4 11 25 นางสาว กฤติธีรา โพธิ์ถาวร วาดภาพระบายสี
26 38877 4 11 26 นางสาว สุธีกานต์ คงสุข ดอกไม้จากเศษวัสดุ
27 38960 4 11 27 นางสาว บัณฑิตา หมั่นมา วาดภาพระบายสี
28 39018 4 11 28 นางสาว สิริยากร ประทุมมา ประดิษฐ์ดอกไม้สด
29 39020 4 11 29 นางสาว สุภาวดี จัตรกุล นาฏศิลป์
30 39111 4 11 30 นางสาว อภิวันท์ สังกัดกลาง หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
31 39155 4 11 31 นางสาว สุธาสินี สิทธิสุธี ดอกไม้จากเศษวัสดุ
32 39184 4 11 32 นางสาว กฤติญาณี ค้ำคูณ ดอกไม้จากเศษวัสดุ
33 39201 4 11 33 นางสาว วริศรา จงดี ดอกไม้จากเศษวัสดุ
34 39248 4 11 34 นางสาว วิภาพักตร์ นพพลกรัง กรีฑา
35 42033 4 11 35 นางสาว กัญกฤษณา จินดาอินทร์ อาหารไทยในวรรณคดี
36 42034 4 11 36 นางสาว ฐิติภา เลิศธรรมไพบูลย์ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
37 42035 4 11 37 นางสาว ธนพร ประทุมเทศ รักษาดินแดน (นศท.)
38 42036 4 11 38 นางสาว พีรัล สีกันชัย ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
39 42037 4 11 39 นางสาว วรัทยา โรมจุมจัง ประดิษฐ์ดอกไม้สด
40 42038 4 11 40 นางสาว สุพัตรา ฤทธิวงค์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ