ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37911 4 12 1 นาย ภาคภูมิ ชำนาญกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 38041 4 12 2 นาย ธนิสร หม่อมกระโทก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
3 38121 4 12 3 นาย ณัฐดนัย ดีการนา บาสเก็ตบอล
4 38130 4 12 4 นาย บุญญพัฒน์ เพียรเกาะ Basic Psychology
5 38131 4 12 5 นาย ปฏิพัทธ์ แซงทะเล บาสเก็ตบอล
6 38211 4 12 6 นาย ณัฐเศรษฐ์ สังสนั่น Basic Psychology
7 38218 4 12 7 นาย ภูมิภัทร โคตรฮุย วาดภาพระบายสี
8 38219 4 12 8 นาย รัฐพงษ์ ไวแก้วศูนย์ ฟุตบอล
9 38290 4 12 9 นาย กิตติพศ มีมะแม วอลเลย์บอล
10 38307 4 12 10 นาย สุริยา น้อมสูงเนิน การเพาะเมล็ดแคคตัส
11 41208 4 12 11 นาย ณัฐชนน แซ่โลว บาสเก็ตบอล
12 41209 4 12 12 นาย ณัฐพนธ์ นิพนธ์ไชย A-math
13 41210 4 12 13 นาย ธณภณ ศิริกรรณิกา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 41211 4 12 14 นาย ธีรพัฒน์ ประสพศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 41212 4 12 15 นาย พีรดนย์ ประเสริฐสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 41213 4 12 16 นาย ภัทรวิชญ์ ปลอดกระโทก เศษผ้าพาเพลิน
17 37799 4 12 17 นางสาว ณัฏฐธิดา แปวกระโทก เศษผ้าพาเพลิน
18 37969 4 12 18 นางสาว ฑิฆัมพร ทินปราณี ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
19 37983 4 12 19 นางสาว สมฤทัย ถิรชีวิน ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
20 37985 4 12 20 นางสาว สุภัทรชา มากทองหลาง เศษผ้าพาเพลิน
21 38023 4 12 21 นางสาว รัศมี แป้นทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 38148 4 12 22 นางสาว ปัทมาภรณ์ ซอพิมาย อาหารไทยในวรรณคดี
23 38192 4 12 23 นางสาว พัชริสา ดังใหม่ IQ-Word Up
24 38202 4 12 24 นางสาว อริสา ถนอมในเมือง เศษผ้าพาเพลิน
25 38226 4 12 25 นางสาว กฤตธีรา วรนาม การจัดสวนถาด
26 38234 4 12 26 นางสาว ณัฐนันท์ สิมศิริวัฒน์ การจัดสวนถาด
27 38270 4 12 27 นางสาว กุลจิรา สุทธิพิทักษ์ วอลเลย์บอล
28 38278 4 12 28 นางสาว นัชนันทน์ นอใหม่ Basic Psychology
29 38320 4 12 29 นางสาว ประภาศิณี ปราบพยัคฆ์ วอลเลย์บอล
30 38322 4 12 30 นางสาว ฝนทิพย์ งามตรง วอลเลย์บอล
31 41214 4 12 31 นางสาว กันดาพร เทียนปั่น รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
32 41215 4 12 32 นางสาว กานดา ทูลพุทธา วอลเลย์บอล
33 41216 4 12 33 นางสาว นภัสรา ฉุนจะโปะ A-math
34 41217 4 12 34 นางสาว นันทินี พูนกระโทก ดนตรีสากล
35 41218 4 12 35 นางสาว ปัญญาพร คู่กะสังข์ เศษผ้าพาเพลิน
36 41219 4 12 36 นางสาว ปานชนก ศรีมหาพรหม วอลเลย์บอล
37 41220 4 12 37 นางสาว ไพลินศิริ หวินครบุรี วอลเลย์บอล
38 41221 4 12 38 นางสาว วราภรณ์ ทัยธานี A-math
39 41222 4 12 39 นางสาว ศศิกานต์ ศรีมาศ วอลเลย์บอล
40 41223 4 12 40 นางสาว อาทิตยา ศิลปชัยเสรี ดนตรีสากล