ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38674 4 12 1 นาย สุรสิทธิ์ จันทร์สุข รักษาดินแดน (นศท.)
2 38717 4 12 2 นาย อนัณต์นพ เดชอิทธิพัทธ์ รักษาดินแดน (นศท.)
3 38806 4 12 3 นาย ศุภวิชญ์ บุญเหมือน รักษาดินแดน (นศท.)
4 38807 4 12 4 นาย สิทธิพร จอนเกาะ หมากฮอสไทย
5 38850 4 12 5 นาย วิริญะ เผ่าวิบูล หมากรุกไทย
6 38899 4 12 6 นาย ศุภณัฐ แก่นกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
7 38951 4 12 7 นาย อัครชัย เพ็งไธสง รักษาดินแดน (นศท.)
8 38974 4 12 8 นาย กฤตเมธ ศรีแก้ว ฟุตบอล
9 38994 4 12 9 นาย ศุภชัย หมั่นสาร ประดิษฐ์ดอกไม้สด
10 38996 4 12 10 นาย สรธร บุญชะม้อย หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
11 39039 4 12 11 นาย รุ่งวิกรัย งามสอาด รักษาดินแดน (นศท.)
12 39043 4 12 12 นาย สิรวิชญ์ เพียรปรุ ฟุตบอล
13 39213 4 12 13 นาย ธีรโชติ พะนา รักษาดินแดน (นศท.)
14 39229 4 12 14 นาย อานันต์ พุทธไทย รักษาดินแดน (นศท.)
15 42039 4 12 15 นาย ธาดา เทพพะเนา รักษาดินแดน (นศท.)
16 42040 4 12 16 นาย นันทิพัฒน์ แฝงกระโทก กรีฑา
17 42041 4 12 17 นาย ปัญญา พิขุนทด ฟุตบอล
18 42042 4 12 18 นาย วัศพล บุญโปร่ง ฟุตบอล
19 42043 4 12 19 นาย อมรเทพ พิมพ์เงิน ฟุตบอล
20 37924 4 12 20 นางสาว โชติกา กล้วยสูงเนิน หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
21 38822 4 12 21 นางสาว ภูรดา อุตส่าห์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ
22 38831 4 12 22 นางสาว อวัศยา กิ่งขุนทด หนังสือเล่มเล็ก
23 38907 4 12 23 นางสาว กุศลิณ สิมาธรรม ธนาคารโรงเรียน
24 38952 4 12 24 นางสาว กชพร สีมากร ดอกไม้จากเศษวัสดุ
25 38955 4 12 25 นางสาว ชนกนันทร์ มากมูล ธนาคารโรงเรียน
26 39000 4 12 26 นางสาว กัลย์สุดา คัดทะเล ของที่ระลึก
27 39005 4 12 27 นางสาว ณัฐณิชา เบื้องกลาง ประดิษฐ์ดอกไม้สด
28 39014 4 12 28 นางสาว มิยาวดี เบี้ยกระโทก ของที่ระลึก
29 39016 4 12 29 นางสาว โรสมีนา หะยีอามะ ประดิษฐ์ดอกไม้สด
30 39017 4 12 30 นางสาว สกุลณา สร้างกันนอก Psyche
31 39141 4 12 31 นางสาว กิติมา จันทร์ข้างแรม Portfolio
32 39146 4 12 32 นางสาว ณัฏฐกานต์ หินซุย Portfolio
33 39159 4 12 33 นางสาว ไอรดา บุตรวงษ์ Portfolio
34 39243 4 12 34 นางสาว พนิดา เมฆกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
35 39249 4 12 35 นางสาว ศรัณยา เชื้อตราพระ ธนาคารโรงเรียน
36 42044 4 12 36 นางสาว กฤษณีย์ กิกสันเทียะ หนังสือเล่มเล็ก
37 42045 4 12 37 นางสาว ชนิกานต์ ตรีเพชร ของที่ระลึก
38 42046 4 12 38 นางสาว ดวงกมล ปี่กระโทก หนังสือเล่มเล็ก
39 42047 4 12 39 นางสาว ทิพย์ญาศิณี จันตรา หนังสือเล่มเล็ก
40 42048 4 12 40 นางสาว รุ่งนภา เงื่อนพิมาย หนังสือเล่มเล็ก