ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39507 4 12 1 นาย สมิทธ์ ธีรวัฒนไพบูลย์ English Quiz
2 39601 4 12 2 นาย พีระโรจน์ จันทร์พานิชเจริญ รักษาดินแดน
3 39671 4 12 3 นาย เจตน์ชาคริณ หิรัญบุลาภรณ์ รักษาดินแดน
4 39672 4 12 4 นาย ชัยสิทธิ์ โลหะเวข รักษาดินแดน
5 39696 4 12 5 นาย วีรวิชญ์ สาระลัย รักษาดินแดน
6 39698 4 12 6 นาย สิระ จตุรโยธิน รักษาดินแดน
7 39763 4 12 7 นาย ชัยพัทธ์ พละกูล รักษาดินแดน
8 39830 4 12 8 นาย อภิวัฒน์ ท้าวนอก รักษาดินแดน
9 39904 4 12 9 นาย คุณานนต์ คุณที จีนน่ารู้
10 39996 4 12 10 นาย ชัยพิพัฒน์ โนนโพธิ์ รักษาดินแดน
11 40009 4 12 11 นาย ภูมิสิทธิ์ มันตาพันธ์ รักษาดินแดน
12 40041 4 12 12 นาย กษิดิ์เดช พูนรัตนบัณฑิตย์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
13 40047 4 12 13 นาย ธนกร ศิลปศาสตร์ รักษาดินแดน
14 40050 4 12 14 นาย ธนเดช โลหณุต รักษาดินแดน
15 40061 4 12 15 นาย วิทชิคุณ ตาบุตร รักษาดินแดน
16 40147 4 12 16 นาย นภัสดล จุลเกาะ ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
17 41291 4 12 17 นาย กันต์ธร ศิริบุญนภา รักษาดินแดน
18 47323 4 12 18 นาย จิราธิวัฒน์ ตระกูลภัทรเวช รักษาดินแดน
19 47324 4 12 19 นาย ธัญวรัตม์ กลุ่มในเมือง รักษาดินแดน
20 47325 4 12 20 นาย ปวริศ ฝ่ายบุญ English Quiz
21 39609 4 12 21 นางสาว ณัฏฐณิชา ประไพวัชรพันธ์ คัดเขียนไทย
22 39650 4 12 22 นางสาว ธิดารัตน์ บัวเเก้ว Boon Board Games (BBG)
23 39662 4 12 23 นางสาว สุชานันท์ กรอกงูเหลือม English Quiz
24 39711 4 12 24 นางสาว พิมพ์พิศา ถาดจอหอ Depression group
25 39747 4 12 25 นางสาว ภูริดา ทรัพย์ปริญญาพร นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
26 39750 4 12 26 นางสาว วรัญญา เหวขุนทด Depression group
27 39835 4 12 27 นางสาว ขวัญชนก จันทร์ชู ของที่ระลึก
28 39878 4 12 28 นางสาว กนกลักษณ์ ผลคำ GenZ B.W.N.
29 39938 4 12 29 นางสาว บัณฑิตา เละมะดัน Depression group
30 40036 4 12 30 นางสาว สลิลทิพย์ โชตินอก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
31 40078 4 12 31 นางสาว ณิชากานต์ แสงศักดิ์ GenZ B.W.N.
32 40134 4 12 32 นางสาว อัจฉริยา ศิลปชัย GenZ B.W.N.
33 40161 4 12 33 นางสาว จุฬาลักษณ์ ม่วงพะเนาว์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
34 40164 4 12 34 นางสาว ณิชารีย์ ดีเจริญ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
35 47326 4 12 35 นางสาว ฐิติวรดา เคล้าพิมาย เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
36 47327 4 12 36 นางสาว พิมพ์พิศา ดูเรืองรัมย์ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
37 47328 4 12 37 นางสาว รมิดา ชัยสิริกุลพร นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
38 47329 4 12 38 นางสาว ศุภาวรรณ การณรงค์ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
39 47330 4 12 39 นางสาว สุวิชญา วงษ์สูงเนิน คัดเขียนไทย
40 47331 4 12 40 นางสาว อมลรชา วงค์ชมภู ประชาสัมพันธ์