ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37950 4 13 1 นาย จตุรภัทร ยศกิตติภัทร GenZ B.W.N.
2 37958 4 13 2 นาย พิมาย ไชยสิงห์ รักแคคตัส
3 37963 4 13 3 นาย สิริรัฐ บ้านกระโทก ฟุตบอล
4 38001 4 13 4 นาย ปัณณวัฒน์ วิริยโยธิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 38005 4 13 5 นาย วรวิทย์ ทีดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 38009 4 13 6 นาย อธิวัฒน์ แผละกระโทก ฟุตบอล
7 38010 4 13 7 นาย อมรเทพ เข็มทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38037 4 13 8 นาย ณัฐวุฒิ สุดแสนหวาน ยุวส่งเสริมการอ่าน
9 38084 4 13 9 นาย นิพพิชฌน์ มหัธนะศิลป์ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
10 38090 4 13 10 นาย ศรณรินทร์ เครือนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38091 4 13 11 นาย ศิวกร หมั่นวิชา สื่อผสม
12 38139 4 13 12 นาย อุดมศักดิ์ เชิดพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 38212 4 13 13 นาย นิธิพัฒน์ ถมโพธิ์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
14 38222 4 13 14 นาย สุรศักดิ์ แป้นคนโท ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 38225 4 13 15 นาย อมรินทร์ จอมเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 38259 4 13 16 นาย นรากร พูนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 38289 4 13 17 นาย กบิณรพัฒน์ พะเนาว์ศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 41224 4 13 18 นาย ทักษ์ดนัย สมวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 41225 4 13 19 นาย ธนภัทร ชาญสูงเนิน ดนตรีสากล
20 41226 4 13 20 นาย ธานินทร์ ขวัญอ่อน วาดเส้นแสงเงา
21 38024 4 13 21 นางสาว รุ่งรวิน ชูจอหอ ฟุตบอล
22 38030 4 13 22 นางสาว อุทัยวรรณ จอนเกาะ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
23 38102 4 13 23 นางสาว ธิดาญา วรุณโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 38151 4 13 24 นางสาว วิภาวรรณ เตียงช่างรัมย์ เศษผ้าพาเพลิน
25 38154 4 13 25 นางสาว สิริดา เคล้าพิมาย เศษผ้าพาเพลิน
26 38183 4 13 26 นางสาว กนกวรรณ นอกกระโทก ของที่ระลึก
27 38193 4 13 27 นางสาว ภคมน พูนกระโทก ของที่ระลึก
28 38277 4 13 28 นางสาว ธาวันรัตน์ บึงบาง ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
29 38281 4 13 29 นางสาว ปริยากร พิมพ์วิจิตร วอลเลย์บอล
30 41227 4 13 30 นางสาว จารุกัญญ์ แต้มกระโทก เศษผ้าพาเพลิน
31 41228 4 13 31 นางสาว จีรนันท์ ไพบูลย์ศรีนครา GenZ B.W.N.
32 41229 4 13 32 นางสาว ชนาพร แจ้งขำ Strong Together : พลังใจวัยทีน
33 41230 4 13 33 นางสาว ณิชกานต์ กำกระโทก เศษผ้าพาเพลิน
34 41231 4 13 34 นางสาว ดวงรัตน์ เฟื่องวานิชตระกูล Strong Together : พลังใจวัยทีน
35 41232 4 13 35 นางสาว นัชชา รักษาสุวรรณ การเพาะเมล็ดแคคตัส
36 41233 4 13 36 นางสาว นุจรี แหลมทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 41234 4 13 37 นางสาว ปิยนุช ละพิมาย เศษผ้าพาเพลิน
38 41235 4 13 38 นางสาว ภัทราวดี เจริญ เศษผ้าพาเพลิน
39 41236 4 13 39 นางสาว สุจิรา ดีชาญพะเนา Strong Together : พลังใจวัยทีน
40 41237 4 13 40 นางสาว สุภาวี ดีชาญพะเนา Strong Together : พลังใจวัยทีน