ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39692 4 13 1 นาย รณพร แก้งคำ จิตอาสา พัฒนากายใจ
2 39715 4 13 2 นาย กวีรภัทร์ ศรีแก้ว รักแคคตัส
3 39731 4 13 3 นาย สิรภัทร สุวรรณกลาง รักษาดินแดน
4 39812 4 13 4 นาย ณัฐภัทร เมธีอัครกุล จิตอาสา พัฒนากายใจ
5 39813 4 13 5 นาย ต้นน้ำ ขอผึ้งกลาง จิตอาสา พัฒนากายใจ
6 39818 4 13 6 นาย ธีรวัฒน์ พระนะลม จิตอาสา พัฒนากายใจ
7 39820 4 13 7 นาย นราเทพ พึ่งจันดุม จิตอาสา พัฒนากายใจ
8 39909 4 13 8 นาย ธนดล ดาลุนสิม รักษาดินแดน
9 39920 4 13 9 นาย หฤษฎ์ อุดมศิลป์ รักษาดินแดน
10 39954 4 13 10 นาย ธนภัทร เดี่ยวกลาง รักษาดินแดน
11 39957 4 13 11 นาย นภสินธุ์ เมฆเปี่ยม ลูกเสือกองพิเศษ
12 39965 4 13 12 นาย วจนะ บรรณจิตร รักษาดินแดน
13 40046 4 13 13 นาย เทวา ชาตยะธรรม จิตอาสา พัฒนากายใจ
14 40088 4 13 14 นาย คณาธิป ทิพย์สมบัติ รักษาดินแดน
15 40090 4 13 15 นาย ชโนดม สุวรรณเลิศ รักษาดินแดน
16 40097 4 13 16 นาย ปรวุฒิ การนา ฟุตซอล
17 47332 4 13 17 นาย กฤตภาส ไทยภูมิ จิตอาสา พัฒนากายใจ
18 47333 4 13 18 นาย มนตรี ปั้งกระโทก จิตอาสา พัฒนากายใจ
19 47334 4 13 19 นาย อดิพงษ์ คมพิมาย เยาวชนนักพูด
20 47335 4 13 20 นาย เอกกวิณ จันสีสุก จิตอาสา พัฒนากายใจ
21 39743 4 13 21 นางสาว พัสวี​ ชาญ​ศิลป์​ รักอ่าน เล่มเล็ก
22 39753 4 13 22 นางสาว ศลิษา ไตรเพทพิสัย รักษ์โรงเรียน
23 39791 4 13 23 นางสาว ณัชฐนันท์ เหล็กพิมาย รักษ์โรงเรียน
24 39797 4 13 24 นางสาว ปณิตา เกยรัมย์ รักอ่าน เล่มเล็ก
25 39847 4 13 25 นางสาว พิริยา นิสยันต์ รักอ่าน เล่มเล็ก
26 39849 4 13 26 นางสาว วริศรา คะแนนสิน ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
27 40032 4 13 27 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยหงษ์ นันทนาการ (กรีฑา)
28 40065 4 13 28 นางสาว กมลพัชร ด้วงนิล เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
29 40069 4 13 29 นางสาว กัลยาณี อุ้ยฟัก รักษ์โรงเรียน
30 40075 4 13 30 นางสาว ชุติมา คงสนิทพเนา ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
31 40080 4 13 31 นางสาว ธิดารัตน์ เพชรน้ำค้าง รักษ์โรงเรียน
32 40082 4 13 32 นางสาว บุรัสกร สุดกระโทก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
33 40086 4 13 33 นางสาว มุกมณี ทองแจ่ม นาฏศิลป์
34 40120 4 13 34 นางสาว เบญญทิพย์ มีทอง พยาบาล
35 40126 4 13 35 นางสาว รพีพรรณ ตั้งเลิศจรรยา รักอ่าน เล่มเล็ก
36 40127 4 13 36 นางสาว ศิราณี จันทวรีย์ พยาบาล
37 40181 4 13 37 นางสาว อริศราภัสร์ สุนทรภัทระโชติ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
38 47336 4 13 38 นางสาว กอบัว เครือบคนโท ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
39 47337 4 13 39 นางสาว นภัสวรรณ ดาวเรือง พยาบาล
40 47338 4 13 40 นางสาว ปราณณิสา เกียรตินอก พยาบาล