ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39669 4 14 1 นาย การัณยภาส อ่อนชำนิ รักษาดินแดน
2 39683 4 14 2 นาย ธารา ปะฏิโยเก รักษาดินแดน
3 39714 4 14 3 นาย กรวิชญ์ ดวงซาทม รักษาดินแดน
4 39729 4 14 4 นาย วราพงษ์ สมอาษา รักแคคตัส
5 39770 4 14 5 นาย ปภังกร ประคำทอง พยาบาล
6 39778 4 14 6 นาย ยศกรณ์ ยอดทองหลาง รักษาดินแดน
7 39811 4 14 7 นาย ณัฐพล พูนสวัสดิ์ จิตอาสา พัฒนากายใจ
8 39817 4 14 8 นาย ธันวา แซ่ซึง รักษาดินแดน
9 39952 4 14 9 นาย ชญาณพงศ์ วะลัยศรี ธนาคารโรงเรียน
10 39962 4 14 10 นาย ภาณุพงศ์ รักษ์กระโทก ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
11 39964 4 14 11 นาย ภูริพิพัฒน์ แซ่อุ้ย รักษาดินแดน
12 39969 4 14 12 นาย อนรรถกฤต ยนต์สันเทียะ ฟุตซอล
13 40016 4 14 13 นาย อลงกรณ์ เพ็ชรจันทึก ลูกเสือกองพิเศษ
14 40060 4 14 14 นาย วรัชญ์ สุขพานิช ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
15 40145 4 14 15 นาย ธนภูมิ จันทร์ตรี ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
16 40148 4 14 16 นาย นภัสรพี ลับตีพะเนา ของที่ระลึก
17 40152 4 14 17 นาย ภูมิพัฒน์ ทานวัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
18 40154 4 14 18 นาย วทัญญู เบื้องกลาง ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
19 47339 4 14 19 นาย เจตนิพัทธ์ สุประดิษฐ์ ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
20 47340 4 14 20 นาย อติคุณ จันทร์ชู ของที่ระลึก
21 39738 4 14 21 นางสาว กัญญาวีร์ ทนสันเทียะ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
22 39745 4 14 22 นางสาว พิมพ์มาดา ธงกระโทก นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
23 39754 4 14 23 นางสาว ศิรินทรา ดินกระโทก นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
24 39796 4 14 24 นางสาว บวรลักษณ์ ตราชู พยาบาล
25 39836 4 14 25 นางสาว ชฎาพร มูลแก้ว ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
26 39926 4 14 26 นางสาว กัญญ์วิญาณ์ ศรีจันทร์ โซดูกุ
27 39971 4 14 27 นางสาว ขวัญธิดา วงศ์สุสรรณ นาฏศิลป์
28 40018 4 14 28 นางสาว กมลพร อ่อนละมัย ธนาคารโรงเรียน
29 40019 4 14 29 นางสาว กรณภา อาจชัยภูมิ นาฏศิลป์
30 40023 4 14 30 นางสาว ณัฐกานต์ รัตนภักดี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
31 40026 4 14 31 นางสาว ธนิดา วรุณโรจน์ รักษาดินแดน
32 40040 4 14 32 นางสาว เอมมิกา จิตจำเรือง ธนาคารโรงเรียน
33 40064 4 14 33 นางสาว กนกพร จงดี ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
34 40071 4 14 34 นางสาว แก้วกัญรญา หล่อกลาง พยาบาล
35 40084 4 14 35 นางสาว พอใจ พจน์ฉิมพลี รักอ่าน เล่มเล็ก
36 40159 4 14 36 นางสาว กฤษณ์กนก ศรีกอง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
37 40175 4 14 37 นางสาว วรัญญา ป่วงกระโทก ของที่ระลึก
38 47341 4 14 38 นางสาว โชติมา สิงห์ศักดิ์ตระกูล ธนาคารโรงเรียน
39 47342 4 14 39 นางสาว ณัฐนรี ควรตะขบ ธนาคารโรงเรียน
40 47343 4 14 40 นางสาว ศรัณย์รัชต์ เจริญรูป นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6