ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36964 4 14 1 นาย อภิรักษ์ แก้ววัน ครอสเวิร์ดเกม
2 37789 4 14 2 นาย วีรวิชญ์ วันกิ่ง A-math
3 37875 4 14 3 นาย วรวัฒน์ พรหมคุณ บาสเก็ตบอล
4 37900 4 14 4 นาย จิรภัทร จิตรจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37946 4 14 5 นาย กฤตเมธ ทิมพรมราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 37953 4 14 6 นาย ณัฐสิทธิ์ ดีราชรัมย์ ฟุตบอล
7 37961 4 14 7 นาย สราวุฒิ รัตนวิชัย รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
8 37964 4 14 8 นาย สุชาครีย์ ศุภนิทัศนาภร ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
9 37997 4 14 9 นาย นันทวัฒน์ สกุลทองดี ฟุตบอล
10 37999 4 14 10 นาย ปฏิพัฒน์ พิกุลแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38007 4 14 11 นาย ศุภกร ทรัพย์ไพบูลย์ชัย นันทนาการ (กรีฑา)
12 38038 4 14 12 นาย ธนกฤต พวงแก้ว ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
13 38205 4 14 13 นาย กัมพล น้อยทะเล วาดภาพระบายสี
14 38252 4 14 14 นาย ณัฐกรณ์ ปะอันทัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 38257 4 14 15 นาย ธนกร พิมพ์กลาง การจัดสวนถาด
16 38292 4 14 16 นาย ชยานนท์ ม้วนโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 38300 4 14 17 นาย นวพล บุตรไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 38308 4 14 18 นาย อชิระ อึ้งสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 38310 4 14 19 นาย อภิสิทธิ์ นาคประกอบ วาดภาพระบายสี
20 39389 4 14 20 นาย ณัฐภัทร โพธิ์ทอง ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
21 41238 4 14 21 นาย จิรภัทร กองฟู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 41239 4 14 22 นาย ธนกฤต เดียงสา A-math
23 41240 4 14 23 นาย รัตนเชษฐ์ คณะหมื่นไวย สื่อผสม
24 41241 4 14 24 นาย วงศ์ทนง แก้วกาฬ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 41242 4 14 25 นาย วิวัฒน์ กกทองหลาง A-math
26 38026 4 14 26 นางสาว วรัญญา ชุ่มพระ เศษผ้าพาเพลิน
27 38055 4 14 27 นางสาว กรกช ใจกระจ่าง สื่อผสม
28 38058 4 14 28 นางสาว จุฑาทิพย์ น้อยเกิด ร้อยเครื่องประดับ
29 38155 4 14 29 นางสาว สิริวิมล อินทรหะ วาดเส้นแสงเงา
30 38200 4 14 30 นางสาว อมรรัตน์ ไชยต้นเทือก ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
31 38201 4 14 31 นางสาว อมราพร คำภานุช ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
32 38228 4 14 32 นางสาว จีราวดี ลับดีพะเนาว์ สื่อผสม
33 38229 4 14 33 นางสาว ชนากานต์ ภาคอรรถ อาหารไทยในวรรณคดี
34 38313 4 14 34 นางสาว ญาณิศา รับรอง ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
35 41243 4 14 35 นางสาว กันยามาส พิสิษฐ์ชัยณรงค์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
36 41244 4 14 36 นางสาว พัชรพันธ์ ปิยะรุ่งบัณฑิต เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
37 41245 4 14 37 นางสาว วชิราภรณ์ ท่าพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 41246 4 14 38 นางสาว ศิริรักษ์ สิทธิเวช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 41247 4 14 39 นางสาว สุชานาถ นกกระโทก วอลเลย์บอล
40 41248 4 14 40 นางสาว อริสรา บัณฑิตวงษ์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย