ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39128 4 16 1 นาย ศุภกิตติ์ หวังประสพกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
2 39208 4 16 2 นาย กิตติภพ อ่อนศรี รักษาดินแดน (นศท.)
3 38576 4 16 3 นางสาว คะนึงสิริ นันทจิตปราโมทย์ รักภาษาจีน
4 38647 4 16 4 นางสาว นฤชา ธนากลาง จีนน่ารู้
5 38686 4 16 5 นางสาว ภูริชญา การปลูก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
6 38723 4 16 6 นางสาว ฐิติกานต์ สิงห์กลาง เพาะเมล็ดแคคตัส
7 38830 4 16 7 นางสาว อรณัญช์ ไกรอ่ำ เพาะเมล็ดแคคตัส
8 38861 4 16 8 นางสาว ชุติกาญจน์ สิมากรณ์ I SEOUL U
9 38868 4 16 9 นางสาว พรหมพร ขาวผ้วน รักภาษาจีน
10 38872 4 16 10 นางสาว วรรณวิสา ปิ้งกระโทก รักภาษาจีน
11 38876 4 16 11 นางสาว สิริพร เเสนทวีสุข รักภาษาจีน
12 38913 4 16 12 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์ ทักษะเกษตร
13 38917 4 16 13 นางสาว บุณยวีย์ บุญสร้าง วอลเลย์บอล
14 38920 4 16 14 นางสาว ศศิพิมพ์ เชาวันกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15 38954 4 16 15 นางสาว จารุวรรณ มะโนวรรณา จีนน่ารู้
16 38959 4 16 16 นางสาว นำพร ดับทุกข์รัฎฐ์ ประชาสัมพันธ์
17 38962 4 16 17 นางสาว ปิยาพัชร วงละคร ประชาสัมพันธ์
18 38963 4 16 18 นางสาว เปมิกา กรีนิช จีนน่ารู้
19 38965 4 16 19 นางสาว พัชราภา จองทองหลาง นาฏศิลป์
20 38968 4 16 20 นางสาว พิรญาณ์ เบิกขุนทด ประชาสัมพันธ์
21 39008 4 16 21 นางสาว ปริยาภัทร สุขขัง ขับขานประสานเสียง
22 39057 4 16 22 นางสาว บุญญารัตน์ ไพกระโทก วอลเลย์บอล
23 39145 4 16 23 นางสาว ณัชชาพร วิทวัสพงศาทิพย์ I SEOUL U
24 39149 4 16 24 นางสาว เพียงวรุณ เชื่อมพงษ์ รักภาษาจีน
25 39153 4 16 25 นางสาว ศศินิภา น้อยทะเล วอลเลย์บอล
26 39157 4 16 26 นางสาว อาทิตยา พิทิกุล Portfolio
27 39187 4 16 27 นางสาว ณัฐวดี บ้วนกระโทก รักแคคตัส
28 39192 4 16 28 นางสาว นันทวรรณ เพ็ชรกลั่นพะเนา ดอกไม้จากเศษวัสดุ
29 39198 4 16 29 นางสาว พรนัชชา จงพึ่งกลาง ดอกไม้จากเศษวัสดุ
30 39200 4 16 30 นางสาว พิมพิกา ขอบ่มกลาง รักษ์โรงเรียน
31 39202 4 16 31 นางสาว วีรภัทรา สมประสงค์ รักแคคตัส
32 39205 4 16 32 นางสาว อมลณัฐ สินมะเริง รักษ์โรงเรียน
33 39232 4 16 33 นางสาว กิรณา สนสระน้อย I SEOUL U
34 39245 4 16 34 นางสาว พิมพกานต์ สารโคกกรวด ลูกเสือกองพิเศษ
35 42066 4 16 35 นางสาว กำไร หวังหุ้นกลาง ขับขานประสานเสียง
36 42067 4 16 36 นางสาว จารวี ช่องสาร เพาะเมล็ดแคคตัส
37 42068 4 16 37 นางสาว ธิดารัตน์ โกฎค้างพลู I SEOUL U
38 42069 4 16 38 นางสาว นวพร ป่ากระโทก วอลเลย์บอล
39 42070 4 16 39 นางสาว รัตติยาภรณ์ น้อยชัชวาล ลูกเสือกองพิเศษ
40 42071 4 16 40 นางสาว ศุภกานต์ สุขดี ของที่ระลึก