ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39528 4 16 1 นาย นฤพล บุญคำมูล รักษาดินแดน
2 39764 4 16 2 นาย ชัยอนันต์ บุญเชื่อม รักษาดินแดน
3 39826 4 16 3 นาย ศุภณัฐ สังเกตุ รักษ์โรงเรียน
4 39902 4 16 4 นาย กฤติพงษ์ โคมสูงเนิน China World
5 39914 4 16 5 นาย พีรภัทร สันกลาง ฟุตซอล
6 39919 4 16 6 นาย สิรภพ กิ่งเพชร ฟุตซอล
7 40012 4 16 7 นาย วรโชติ สารโชติ ธนาคารโรงเรียน
8 47352 4 16 8 นาย อาริค รัตนชัยณรงค์ รักษาดินแดน
9 39647 4 16 9 นางสาว ญาดา ทองดวง China World
10 39741 4 16 10 นางสาว ธนัสถา ภูมิเกาะ รักษาดินแดน
11 39751 4 16 11 นางสาว วรัญธร ชุมกว้าง GenZ B.W.N.
12 39758 4 16 12 นางสาว อภิสรา ศรีชุมแสง วอลเลย์บอล
13 39759 4 16 13 นางสาว อลินลดา โกศลวรรณธนะ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
14 39783 4 16 14 นางสาว กนกวรรณ คำเนตร จีนน่ารู้
15 39786 4 16 15 นางสาว จิรนันท์ จิตรเกาะ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
16 39790 4 16 16 นางสาว ชลธิชา กรรณเทพ ดนตรีสากล
17 39801 4 16 17 นางสาว พณิชา ตายงค์ รักษาดินแดน
18 39802 4 16 18 นางสาว พัทธ์ธีรา เเป้นทะเล ดนตรีสากล
19 39837 4 16 19 นางสาว ชนากานต์ แก้วลือชัย รักษาดินแดน
20 39841 4 16 20 นางสาว ธนัสถา บูรพาพิทักษ์ ธนาคารโรงเรียน
21 39879 4 16 21 นางสาว กัญจน์ชญา วงศ์มะเริง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
22 39928 4 16 22 นางสาว จารวดี เมธีสวัสดิ์กุล China World
23 39981 4 16 23 นางสาว ปาลิตา ไหวดี รักษาดินแดน
24 39982 4 16 24 นางสาว ปิยทัศน์ เขตต์กลาง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
25 39984 4 16 25 นางสาว พัชรีพร แซ่อึ้ง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
26 39987 4 16 26 นางสาว ลลิตา พิทักษ์กุล ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
27 39991 4 16 27 นางสาว หนึ่งฤทัย ประกอบกสิกรรม ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
28 40017 4 16 28 นางสาว กมลชนก ช้อยขุนทด สภานักเรียน
29 40077 4 16 29 นางสาว ณัฐณิชา ศรีมะเริง วอลเลย์บอล
30 40081 4 16 30 นางสาว นันท์นภัส อึ้งตระกูล สภานักเรียน
31 40111 4 16 31 นางสาว ชนินาถ สุขสุพืช สภานักเรียน
32 40117 4 16 32 นางสาว ​ธัญลักษณ์ ​ใหม่มา จีนน่ารู้
33 41288 4 16 33 นางสาว น้ำมนต์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ เทียนหอม
34 47353 4 16 34 นางสาว ธันยพร ไทยธานี China World
35 47354 4 16 35 นางสาว นาฏณัฐชา หงษ์ทอง สภานักเรียน
36 47355 4 16 36 นางสาว พัชราภา อารีย์รัตนโชติ สภานักเรียน
37 47356 4 16 37 นางสาว พิชญาภา โมรานอก สภานักเรียน
38 47357 4 16 38 นางสาว ยุพาวดี ด้วงช้าง China World
39 47358 4 16 39 นางสาว ศิรินัดดา เพียงกระโทก สภานักเรียน
40 47359 4 16 40 นางสาว สีฟ้า เกิดมงคล สภานักเรียน