ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37720 4 17 1 นาย เมธัส รัตนัย To Be Number One
2 37816 4 17 2 นาย ดิษยพัฒฌ์ พวงมั่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 37836 4 17 3 นาย อชิระ จันทะคล้าย ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
4 37877 4 17 4 นาย ศิวศิลป์ เจียศิริพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37949 4 17 5 นาย คีตกวี เสนา สื่อผสม
6 37955 4 17 6 นาย ธนโชติ เสนาจอหอ สื่อผสม
7 38034 4 17 7 นาย ชลชาติ นรรัตนทวีสุข ของที่ระลึก
8 38040 4 17 8 นาย ธนาชัย ชื่นเฉลา ฟุตบอล
9 38092 4 17 9 นาย สหรัฐ เดชวิทย์ วาดเส้นแสงเงา
10 38262 4 17 10 นาย ปุณวัฒน์ วีระนันท์ อาหารไทยในวรรณคดี
11 38299 4 17 11 นาย นพชัย การถาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 41272 4 17 12 นาย กวิน พูลสุขสรรค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 41273 4 17 13 นาย แทนคุณ ประกายพรรณ นันทนาการ
14 41274 4 17 14 นาย ลัทธพล เอกวิทโยภาส Leader and cover dance
15 37737 4 17 15 นางสาว พิสชา สะแกทอง Leader and cover dance
16 37808 4 17 16 นางสาว พิชญาภัค ผุดผ่อง เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
17 37926 4 17 17 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดน้อย การเพาะเมล็ดแคคตัส
18 37940 4 17 18 นางสาว สิริไปรยา จารุวงศ์ รักแคคตัส
19 37978 4 17 19 นางสาว พิมพกานต์ กระเเสร์กุศล ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
20 37981 4 17 20 นางสาว วรางคณา จันทะโรจน์ ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
21 38017 4 17 21 นางสาว ณิชมน ปั้นโต เศษผ้าพาเพลิน
22 38057 4 17 22 นางสาว กิ่งตระกูล แซ่ลิ้ม เศษผ้าพาเพลิน
23 38187 4 17 23 นางสาว จุฑาทิพย์ พรึมกระโทก ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
24 38194 4 17 24 นางสาว ภัณฑิรา สันติชัยรัตน์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
25 38282 4 17 25 นางสาว รัญชิดา มุ่งเจียกกลาง ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
26 38315 4 17 26 นางสาว ฐิตาพร เทพไทอำนวย ธุรกิจ
27 38328 4 17 27 นางสาว มาดาตรี นากุดนอก สื่อผสม
28 41275 4 17 28 นางสาว ชนัญธิดา ขอสืบ Leader and cover dance
29 41276 4 17 29 นางสาว ณญาดา ทศราช Leader and cover dance
30 41277 4 17 30 นางสาว ณัชชานันท์ โชตินอก Leader and cover dance
31 41278 4 17 31 นางสาว ธนัฏฐา เด่นกระโทก Leader and cover dance
32 41279 4 17 32 นางสาว เนตรชนก บุตรดี Leader and cover dance
33 41280 4 17 33 นางสาว พิศโสภา พรมพันธ์ใจ Leader and cover dance
34 41281 4 17 34 นางสาว ภัทราวดี พะเนาว์ศรี เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
35 41282 4 17 35 นางสาว วันวิสาข์ ว่องไว Leader and cover dance
36 41283 4 17 36 นางสาว สุมิตรา ของโพธิ์ Leader and cover dance
37 41284 4 17 37 นางสาว อริสรา พรมโคตร Leader and cover dance
38 40350 4 17 38 นาย เศรษฐพงษ์ ขาวจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน