ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37702 4 3 1 นาย กฤตพล ชื่นสูงเนิน เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
2 37704 4 3 2 นาย ก่อลาภ เนตรนางรอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 37707 4 3 3 นาย ฐานทัพ แก้วพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 37709 4 3 4 นาย ณัฐพล ธนัทนิติกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37715 4 3 5 นาย นรพิชญา ถาจอหอ IQ-Word Up
6 37723 4 3 6 นาย วรรณทัช ชลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 37724 4 3 7 นาย ศุภวิชญ์ เกิดสีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 37743 4 3 8 นาย กฤษกร ยินดี วิทย์พาเพลิน
9 37751 4 3 9 นาย พชรพล โสภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 37752 4 3 10 นาย พิชเญศ สัจจาชูสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 37755 4 3 11 นาย ศานติ กล้ามกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 37756 4 3 12 นาย ศุภฤกษ์ แป้นขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 37758 4 3 13 นาย สุรสิทธิ์ พงษ์ประยูร ดนตรีสากล
14 37759 4 3 14 นาย อัครเดช วัฒนอิศรานุกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 37791 4 3 15 นาย ษรวิชญ์ สุรียธนาภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 37859 4 3 16 นาย ชนาธิป โสภณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 41071 4 3 17 นาย กันต์กวี พิพัฒน์เสวิกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 37727 4 3 18 นางสาว กนกนุช ภูสังข์ เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
19 37761 4 3 19 นางสาว ขวัญณิศา คูณสม ร้อยเครื่องประดับ
20 37763 4 3 20 นางสาว ชนัญญา ครึกกระโทก ดนตรีสากล
21 37764 4 3 21 นางสาว ณัฐพัชร์ พรมสวัสดิ์ วิทย์พาเพลิน
22 37767 4 3 22 นางสาว ธนัญญา แซ่ตัง ดนตรีสากล
23 37769 4 3 23 นางสาว นวพร ทันครบุรี ร้อยเครื่องประดับ
24 37772 4 3 24 นางสาว ปาริฉัตร เพ็งพาส ดนตรีสากล
25 37775 4 3 25 นางสาว ภัทรธิดา ทองโพธิ์ วิทย์พาเพลิน
26 37777 4 3 26 นางสาว วิภาพร วศินโสภณ ร้อยเครื่องประดับ
27 37843 4 3 27 นางสาว ปาริสา วินทะชัย ครอสเวิร์ดเกม
28 37844 4 3 28 นางสาว ภัทราพร กอสูงเนิน ครอสเวิร์ดเกม
29 37897 4 3 29 นางสาว สุภัสสรา จิ๋วขุนทด IQ-Word Up
30 38068 4 3 30 นางสาว ศรุตา อัจฉริยวิศรุต วาดภาพระบายสี
31 41072 4 3 31 นางสาว กมลชนก ไชยณรงค์ Basic Psychology
32 41073 4 3 32 นางสาว จุฬาลักษณ์ กวงคำ สภานักเรียน
33 41074 4 3 33 นางสาว ชนิกานต์ ธนกุลาศรี Basic Psychology
34 41075 4 3 34 นางสาว ณัฐวดี ศรีสวัสดิ์ ดนตรีสากล
35 41076 4 3 35 นางสาว พรณิตา ศรีบุญเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 41077 4 3 36 นางสาว อาคิรา ปทะวานิช วิทย์พาเพลิน