ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38588 4 3 1 นาย ชณภัทร มะเดื่อชุมพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 38589 4 3 2 นาย ธนโชติ คำภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 38590 4 3 3 นาย ธนาวิน ทองสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 38593 4 3 4 นาย ปัณณวิชญ์ ทองคำพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 38601 4 3 5 นาย ศุภกร ศรีอนุชาต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 38602 4 3 6 นาย สวรินทร์ พลรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38603 4 3 7 นาย สิรวิชญ์ แซะจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38624 4 3 8 นาย กันตะ แขพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 38626 4 3 9 นาย เจตน์นิพัทธ์ ทิพย์กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 38628 4 3 10 นาย ชิษณุพงศ์ ชินเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38637 4 3 11 นาย สิรวิชญ์ เปรื่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 38667 4 3 12 นาย นิธิศ อ่างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 38669 4 3 13 นาย ภาคินณ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 38751 4 3 14 นาย รณภพ หงษ์​สูงเนิน​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 38755 4 3 15 นาย อโณทัย งาเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 38902 4 3 16 นาย สิริวิชญ์ ชูนินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 41931 4 3 17 นาย วัชรินทร์ สิริภูริภากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 38581 4 3 18 นางสาว ปัทวิกานต์ ดวงทวีป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 38607 4 3 19 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 38608 4 3 20 นางสาว ธนาพร ติรวีรขจร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 38609 4 3 21 นางสาว ปนัดดา จันทรสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 38641 4 3 22 นางสาว กุลภัสสร์ ขาววิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 38644 4 3 23 นางสาว ชุติ​กาญจน์​ ศรีสุนทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 38650 4 3 24 นางสาว นีราภา กอกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 38651 4 3 25 นางสาว พรรณทิวา ม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 38653 4 3 26 นางสาว พิมพ์ชนก เพิ่มมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 38654 4 3 27 นางสาว ภฎาวดี เครือณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 38660 4 3 28 นางสาว สววรรณ ครอบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 38681 4 3 29 นางสาว เจณัฏฐ์จริณ พยัฆเกรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 38688 4 3 30 นางสาว ศศิธร สังเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 38732 4 3 31 นางสาว มนัญชยา ขอเชื้อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 38771 4 3 32 นางสาว พิยดา สันตะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 38781 4 3 33 นางสาว อภิชญา วริษฐ์ธิติพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 41932 4 3 34 นางสาว พิมพ์วิภา หมื่นมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 41933 4 3 35 นางสาว ภาวินี แฉขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 41934 4 3 36 นางสาว ลลิตา ศรีเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน