ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39502 4 3 1 นาย มานะชัย จิรสาธิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 39506 4 3 2 นาย ศุภฤกษ์ สุขสิงห์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 39522 4 3 3 นาย ชิษณุชา วงษาครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 39524 4 3 4 นาย ธนดล กลิ่นสุคนธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 39529 4 3 5 นาย นฤภัทร บุณยมานพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 39532 4 3 6 นาย ภาคิน พากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 39533 4 3 7 นาย วรัชญ์พงศ์ ดอนแรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 39534 4 3 8 นาย ศักดิ์ตรา ศรีม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 39535 4 3 9 นาย ศุภกฤต ภู่เกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 39557 4 3 10 นาย ชมนันท์ ธรรมไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 39560 4 3 11 นาย ญาณวุฒิ บุบผามาลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 39562 4 3 12 นาย ธนวัฒน์ อัศววิมลนันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 39564 4 3 13 นาย ธนวิชญ์ ชำนาญค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 39571 4 3 14 นาย ศุภฤกษ์ สุรอมรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 39572 4 3 15 นาย สรวิศิษฏ์ เนื่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 39574 4 3 16 นาย อัจสุชนม์ คร่ำสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 39593 4 3 17 นาย ชนธัญ ชมโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 39595 4 3 18 นาย ณัฐชนน ถินสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 39597 4 3 19 นาย ถิรคุณ เอิบครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 39599 4 3 20 นาย ปิยะเทพ ฐานบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 39632 4 3 21 นาย ปัณณธร ประมวลทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 39690 4 3 22 นาย ภานุรุจ โคตรหมอ รักษาดินแดน
23 47230 4 3 23 นาย กฤต เขียวรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 47231 4 3 24 นาย ณัฐกิตติ์ ทมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 47232 4 3 25 นาย ธัชพงศ์ มณีเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 39546 4 3 26 นางสาว ณปภา พัสนันทนากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 39550 4 3 27 นางสาว ปานวาด พันธุ์ธงไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 39576 4 3 28 นางสาว ศุภิสรา กองเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 39578 4 3 29 นางสาว ชญาดา จิรากุลวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 39583 4 3 30 นางสาว ปรียาวรรณ บุญพินิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 39585 4 3 31 นางสาว พิชญ์สินี พริ้งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 39611 4 3 32 นางสาว ณัฐพัชร ธิติพงศ์เมธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 39613 4 3 33 นางสาว ปาณิสรา อินทร์สุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 39664 4 3 34 นางสาว สุวพิชญ์ หมายซ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 47233 4 3 35 นางสาว กานต์พิชชา หอมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 47234 4 3 36 นางสาว วิมลรัตน์ เพ็ชรสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน