ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38703 4 5 1 นาย ปรมินทร์ วาจาสิทธิ์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
2 38756 4 5 2 นาย อัครพล อันฤดี รักษาดินแดน (นศท.)
3 38808 4 5 3 นาย สุวิจักขณ์ แก้วม่วงพะเนาว์ รักษาดินแดน (นศท.)
4 38834 4 5 4 นาย กวินทร์ เขนสันเทียะ รักษาดินแดน (นศท.)
5 39129 4 5 5 นาย ธนพนธ์ ทองประสริฐ สร้างภาพ
6 39170 4 5 6 นาย พันธุ์ธัช ศิริวิโรจน์ รักษาดินแดน (นศท.)
7 39214 4 5 7 นาย นุติ น้อมกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ
8 39219 4 5 8 นาย พจชนะพล สุระมุน รักษาดินแดน (นศท.)
9 41949 4 5 9 นาย เขื่อนเพชร แก้วมะเริง รักษาดินแดน (นศท.)
10 41950 4 5 10 นาย ธนกร มะส่าห์ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
11 41951 4 5 11 นาย วัชรพงษ์ ทองจุลกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
12 41952 4 5 12 นาย ศักดิธัช นิจเกษม รักษาดินแดน (นศท.)
13 41953 4 5 13 นาย อัจฉริยะ ศิริเกษร รักษาดินแดน (นศท.)
14 38655 4 5 14 นางสาว ภัทรมาศ แสงผักแว่น สภานักเรียน
15 38726 4 5 15 นางสาว ธันยภัทร แสนทวีสุข สร้างภาพ
16 38775 4 5 16 นางสาว ลักษิกา บัวกระโทก รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
17 38784 4 5 17 นางสาว อัญชิสา ยึดวงษ์ สร้างภาพ
18 38813 4 5 18 นางสาว จุฬาลักษณ์ เเป้นกระโทก ซูโดกุ
19 38816 4 5 19 นางสาว ชลธิชา ใสสด ซูโดกุ
20 38921 4 5 20 นางสาว ศศิวิภา โฉสูงเนิน วอลเลย์บอล
21 38961 4 5 21 นางสาว ปิยวรรณ ขอเหนี่ยวกลาง สร้างภาพ
22 38969 4 5 22 นางสาว ภัทรมน ตระการเกียรติ Science show
23 39001 4 5 23 นางสาว กิติพร แสนบรรดิษฐ์ Science show
24 39004 4 5 24 นางสาว ณัฏฐณิชา โปต๊ะ ของที่ระลึก
25 39048 4 5 25 นางสาว จีรนันท์ วิประโชติ หมากฮอสไทย
26 39058 4 5 26 นางสาว ปัญจรัตน์ พบกระโทก หมากฮอสไทย
27 39097 4 5 27 นางสาว นันทิตา จันทร์พะเนา ประดิษฐ์ดอกไม้สด
28 39113 4 5 28 นางสาว อุษา ชูจิตร ประดิษฐ์ดอกไม้สด
29 41954 4 5 29 นางสาว จิดาภา บุณยรัตพันธุ์ สร้างภาพ
30 41955 4 5 30 นางสาว ธนัชชา เอี่ยมเสือ หมากฮอสไทย
31 41956 4 5 31 นางสาว ปารวตี วงศ์อนุ Psyche
32 41957 4 5 32 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ สุขทวี รักษาดินแดน (นศท.)
33 41958 4 5 33 นางสาว พัชรพร โพธิสาร เพาะเมล็ดแคคตัส
34 41959 4 5 34 นางสาว พิมพ์ลภรณ์ แซ่เล้า สร้างภาพ
35 41960 4 5 35 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ปัตตาเน สร้างภาพ
36 41961 4 5 36 นางสาว เมธาวี สุขกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ
37 41962 4 5 37 นางสาว รุจารีย์ ทดดอน ดอกไม้จากเศษวัสดุ
38 41963 4 5 38 นางสาว ศศิธาร รักธรรมนูฐ รักษาดินแดน (นศท.)
39 41964 4 5 39 นางสาว สิริกัญญา สายไหม สร้างภาพ
40 41965 4 5 40 นางสาว สุชานัน นัดกระโทก ดนตรีไทย-ขับร้อง