ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39491 4 5 1 นาย ชัยวัฒน์ นุชิต EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
2 39527 4 5 2 นาย ธีรดล อุทาภักดี EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
3 39629 4 5 3 นาย ธนาชัย จี่พิมาย EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
4 39638 4 5 4 นาย วิษณุศรณ์ ภาคพรม รักษาดินแดน
5 39670 4 5 5 นาย กิตติ์พิพัฒน์ สัพทานนท์ รักษาดินแดน
6 39860 4 5 6 นาย นิษฐภัทร วัจนา รักษาดินแดน
7 39871 4 5 7 นาย สิงขร ใสดวง GenZ B.W.N.
8 39923 4 5 8 นาย อิทธิพล เพิ่มเกาะ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
9 39948 4 5 9 นาย กนกชัย ฝักกระโทก รักษาดินแดน
10 40003 4 5 10 นาย ธีรพัฒชัย เรืองกระโทก รักษาดินแดน
11 40011 4 5 11 นาย ภูวนาฐ เกื้อสง รักษาดินแดน
12 40057 4 5 12 นาย เมทัช เปลื้องสันเทียะ รักษาดินแดน
13 40149 4 5 13 นาย ปาร​เมศ​ หนู​กลาง​ รักษาดินแดน
14 47245 4 5 14 นาย ชนาธิศ ผิวละออ รักษาดินแดน
15 47246 4 5 15 นาย ณัฐวุฒิ สงมะเริง รักษาดินแดน
16 47247 4 5 16 นาย ปาริวาส แทวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 47248 4 5 17 นาย อัครเดช เมยประโคน โซดูกุ
18 47249 4 5 18 นางสาว อังกูร ถนัดค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 39701 4 5 19 นางสาว กรรณิการ์ ชาญประไพ รักอ่าน เล่มเล็ก
20 39703 4 5 20 นางสาว ฐิติชญา สุวรรณพิงคา รักษาดินแดน
21 39704 4 5 21 นางสาว ธนัญญา งอกโพธิ์ รักอ่าน เล่มเล็ก
22 39708 4 5 22 นางสาว ประภาศรี เขียวสว่าง วาดเส้นแสงเงา
23 39853 4 5 23 นางสาว อัชฌา ราญสระน้อย วอลเลย์บอล
24 39854 4 5 24 นางสาว อัญชิสา กองศรีหา รักอ่าน เล่มเล็ก
25 39901 4 5 25 นางสาว อรุณรัตน์ ขจรวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 39939 4 5 26 นางสาว ปาริศรา บุญปลูก รักษาดินแดน
27 39941 4 5 27 นางสาว เปมิกา บุษบุญ วาดเส้นแสงเงา
28 39947 4 5 28 นางสาว สุพิชชา ฉัตรสระน้อย Depression group
29 39975 4 5 29 นางสาว ญาณิศา หน่ายครบุรี ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
30 40079 4 5 30 นางสาว ธิดารัตน์ ทำจันทึก ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
31 40128 4 5 31 นางสาว ศิริกาณดา ขันทองคำ จีนน่ารู้
32 40177 4 5 32 นางสาว วลัยพรรณ มาศิริ Depression group
33 47250 4 5 33 นางสาว ณภัสนันท์ เลิศสันเทียะ สภานักเรียน
34 47251 4 5 34 นางสาว ธนัชพร ถันพลกรัง จิตอาสา พัฒนากายใจ
35 47252 4 5 35 นางสาว ธิญาดา ศรีคงคา จิตอาสา พัฒนากายใจ
36 47253 4 5 36 นางสาว ปิ่นมนัส ปอกระโทก Depression group
37 47254 4 5 37 นางสาว รัฐนันท์ ดิษฐ์สูงเนิน ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
38 47255 4 5 39 นางสาว ศิริประภา เชียงแสน สภานักเรียน
39 47256 4 5 39 นางสาว สุภาภรณ์ หลำทุ่ง จีนน่ารู้
40 47257 4 5 40 นางสาว อารีญา เรืองทองหลาง จิตอาสา พัฒนากายใจ