ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37750 4 7 1 นาย ปรัตถกร ต้นรังกลาง วอลเลย์บอล
2 37787 4 7 2 นาย ภูมิรพี ชาติเหมาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 37790 4 7 3 นาย ศดิศ แสนวันดี ดนตรีสากล
4 37866 4 7 4 นาย ธฤษษร คงวิริยะวิทยา ดนตรีสากล
5 38087 4 7 5 นาย ภาณุ แก้วประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 38214 4 7 6 นาย พัฒนากร ครากกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38296 4 7 7 นาย ธนกฤต บุญญพิธยางกูร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38301 4 7 8 นาย ปฐวี ธนัทโรจนกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 41116 4 7 9 นาย ทีภากร ชวดสลุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 41117 4 7 10 นาย ธนเกียรติ ถนอมธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 41118 4 7 11 นาย ธนวัฒน์ วังนาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 41119 4 7 12 นาย นิรพล แขกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 41120 4 7 13 นาย พงศพัฒน์ รัตนนท์ สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
14 41121 4 7 14 นาย พสิษฐ์ นาคดิลก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 41122 4 7 15 นาย ภูมิกิจ รังคะวัต สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
16 41123 4 7 16 นาย วงศกร แก้วทะเล นันทนาการ
17 41124 4 7 17 นาย วิศรุต เทียนหล่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 37882 4 7 18 นางสาว เจนจิรา เมืองแก้ว นันทนาการ
19 37887 4 7 19 นางสาว นันทิพร ใช้ฮั้วเจริญ บาสเก็ตบอล
20 37892 4 7 20 นางสาว พิมพ์งาม มาไทยทองหลาง เศษผ้าพาเพลิน
21 37898 4 7 21 นางสาว สุภาวดี ท่อจะโปะ เศษผ้าพาเพลิน
22 37970 4 7 22 นางสาว ณัฏฐณิชา บุญศรี นันทนาการ
23 37982 4 7 23 นางสาว ศศิกัญญา ดีทั่ว เศษผ้าพาเพลิน
24 38027 4 7 24 นางสาว วันวิสา ชิดเมืองปัก การจัดสวนถาด
25 38062 4 7 25 นางสาว ธัญสินี ศรีสุพรรณ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
26 38104 4 7 26 นางสาว นพภัสสร สารบาญ GenZ B.W.N.
27 38184 4 7 27 นางสาว กัญญานัฐ จันสูงเนิน โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง
28 38190 4 7 28 นางสาว ณัฐศศิ สดดอน To Be Number One
29 38197 4 7 29 นางสาว ศศินันท์ โอภาโส ดนตรีสากล
30 38269 4 7 30 นางสาว กัญญาพัชร เส็งมะดัน วอลเลย์บอล
31 38274 4 7 31 นางสาว ชนัญชิดา ชมชื่นจิตร การจัดสวนถาด
32 38285 4 7 32 นางสาว สุธาสินี ยิ้มมะเริง วอลเลย์บอล
33 38323 4 7 33 นางสาว พิชญ์ศินี กรมโพธิ์ อาหารไทยในวรรณคดี
34 41125 4 7 34 นางสาว ฑิฆัมพร สายสมคุณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 41126 4 7 35 นางสาว ดรุณวรรณ ศรีสกุล รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
36 41127 4 7 36 นางสาว นันทกานต์ อยู่เจริญ To Be Number One
37 41128 4 7 37 นางสาว บุษราภรณ์ กลิ่นพิมาย รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
38 41129 4 7 38 นางสาว ปภาวรินท์ จันทร์ชุ่ม สภานักเรียน
39 41130 4 7 39 นางสาว ปัณณพร อารยะพงศ์ Basic Psychology
40 41131 4 7 40 นางสาว พรรัตน์ ขอพรกลาง เศษผ้าพาเพลิน
41 41132 4 7 41 นางสาว ภัทรภร โรจน์ทวีหิรัญ นันทนาการ (กรีฑา)
42 41133 4 7 42 นางสาว วิลาสินี นนทะ To Be Number One
43 41134 4 7 43 นางสาว วิลาสินี วรรณประเสริฐ ยุวส่งเสริมการอ่าน
44 41135 4 7 44 นางสาว ศรา บุรีนอก คัดเขียนไทย
45 41136 4 7 45 นางสาว สุมิตา ฉ่างกระโทก สภานักเรียน
46 41137 4 7 46 นางสาว อาทิติยา ศรีจันทร์พิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 41138 4 7 47 นางสาว อาภาพร เพ็งศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน