ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37817 4 8 1 นาย ไตรกิตติ ลีพลงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 37867 4 8 2 นาย นทีธร กู้พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 37957 4 8 3 นาย พศิน หงษานุภรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 38053 4 8 4 นาย อนุมาส อ่อนมะลัง ยุวส่งเสริมการอ่าน
5 38074 4 8 5 นาย กฤติน จ้อยอินทร์ ซูโดกุ (sudoku)
6 38182 4 8 7 นาย สุเมธา พวงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 41139 4 8 8 นาย จิรภัทร ขวัญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 41140 4 8 9 นาย ชนาธิป สิทธิสุธี ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
9 41141 4 8 10 นาย ธัญเทพ รู้การนา A-math
10 41142 4 8 11 นาย พิสิษฐ กล่อมปัญญา การจัดสวนถาด
11 41143 4 8 12 นาย พีรพัฒน์ เอการัมย์ คิดเลขเร็ว
12 41144 4 8 13 นาย ภาสกร บึงใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 41145 4 8 14 นาย มังกร เเตะกระโทก A-math
14 41146 4 8 15 นาย ศรราม พูนนิลรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 41147 4 8 16 นาย สวิตต์ รุ่งสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 41148 4 8 17 นาย อินทรัตน์ แก้วระหันต์ สภานักเรียน
17 37883 4 8 18 นางสาว ชมพูนุท พันธ์เลิศ ลูกเสือกองพิเศษ
18 37889 4 8 19 นางสาว พัชรวดี คร่อมกระโทก IQ-Word Up
19 37894 4 8 20 นางสาว รัตนาภรณ์ ณีระจันทร์ เศษผ้าพาเพลิน
20 37923 4 8 21 นางสาว ชนาพร ชลภักดี คิดเลขเร็ว
21 37931 4 8 22 นางสาว ปาฏลี เตียงพลกรัง การเพาะเมล็ดแคคตัส
22 37932 4 8 23 นางสาว ปิยประภา ขำพะเนาว์ การเพาะเมล็ดแคคตัส
23 38020 4 8 24 นางสาว นิรามัย แสงฉายศุภกุล เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
24 38029 4 8 25 นางสาว สิริวิมลรัตน์ จันทร์เจริญ การจัดสวนถาด
25 38071 4 8 26 นางสาว สุดารัตน์ สวนเจริญ วาดภาพระบายสี
26 38113 4 8 27 นางสาว สุฑามณี นุชกระโทก GenZ B.W.N.
27 38245 4 8 28 นางสาว สุชัญญา ชิดโคกสูง เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
28 38276 4 8 29 นางสาว ธัญทิพ ดอกไม้ การจัดสวนถาด
29 38319 4 8 30 นางสาว นิธีวดี วงศ์ศรีชา วอลเลย์บอล
30 38324 4 8 31 นางสาว พิมพ์ชนก เปลกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 38329 4 8 32 นางสาว วรวรรณ วงษ์อั๋น นันทนาการ
32 41149 4 8 33 นางสาว จีระวรรณ เรียงจอหอ เศษผ้าพาเพลิน
33 41150 4 8 34 นางสาว ชมพูนุช ดีมา ยุวส่งเสริมการอ่าน
34 41151 4 8 35 นางสาว ชัชฎาพร ในกระโทก เศษผ้าพาเพลิน
35 41152 4 8 36 นางสาว นภัสสร หม่อนกระโทก Leader and cover dance
36 41153 4 8 37 นางสาว นลพรรณ นิลสมนึก ยุวส่งเสริมการอ่าน
37 41154 4 8 38 นางสาว ปวีณ์นุช แสงชัยภูมิ เชียร์
38 41155 4 8 39 นางสาว ปามิตา ขวัญถาวร A-math
39 41156 4 8 40 นางสาว ปิยาภา ถ้ำกลาง A-math
40 41157 4 8 41 นางสาว พัชรากร คงสุข เชียร์
41 41158 4 8 42 นางสาว พิชญ์สินี ลีสม A-math
42 41159 4 8 43 นางสาว วิลาสินี ชายทวีป Leader and cover dance
43 41160 4 8 44 นางสาว อภัชญา แจ่นประโคน นาฏศิลป์
44 41161 4 8 45 นางสาว อรปรียา ดบขุนทด ฟุตบอล
45 41162 4 8 46 นางสาว แองจิรา คำกลิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
46 41298 4 8 47 นางสาว กัญญเนตร นาประจักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
47 41299 4 8 48 นางสาว พิชญ์สินี กระจ่างโพธิ์ เชียร์