ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38743 4 8 1 นาย ชินพัฒน์ กลางสวัสดิ์ สภานักเรียน
2 39636 4 8 2 นาย วรเมธ นิ้มกระโทก รักษ์โรงเรียน
3 39639 4 8 3 นาย ศักดิ์ขรินทร์ จักรแก้ว ฟุตซอล
4 39688 4 8 4 นาย ภาธรธฤต ดุลยติธรรม รักษาดินแดน
5 39689 4 8 5 นาย ภานุพันธุ์ ควรเสนาะ รักษาดินแดน
6 39728 4 8 6 นาย รัฐนันท์ ศรีพิทักษ์ รักษาดินแดน
7 39815 4 8 7 นาย ธนกฤต บวชกระโทก รักษ์โรงเรียน
8 39831 4 8 8 นาย อัครวินท์ จำเริญ รักษ์โรงเรียน
9 40006 4 8 9 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีพิทักษ์ รักษาดินแดน
10 40014 4 8 10 นาย ศุภวิชญ์ ไทยพันธ์ ฟุตซอล
11 40059 4 8 11 นาย ราชพฤกษ์ ชนะทะเล รักษาดินแดน
12 47284 4 8 12 นาย กฤษฎา แข็งขัน รักษาดินแดน
13 47285 4 8 13 นาย ชินโชค ซาไธสง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
14 47286 4 8 14 นาย ฐิติกร สีดา เตรียม สอวน. ชีววิทยา
15 47287 4 8 15 นาย ณภัควัตส์ กาญจนหิรัญ เตรียม สอวน. ชีววิทยา
16 47288 4 8 16 นาย ตะวันฉาย กองทุ่งมน เตรียม สอวน. ชีววิทยา
17 47289 4 8 17 นาย ปิยพัทธ์ เชียงใหม่ ฟุตซอล
18 39511 4 8 18 นางสาว ญาณิศา พวงโคกกรวด รักษาดินแดน
19 39577 4 8 19 นางสาว จิดาภา ดิษฐการ รักษ์โรงเรียน
20 39645 4 8 20 นางสาว จุฑามาศ ไขขุนทด เตรียม สอวน. ชีววิทยา
21 39660 4 8 21 นางสาว วิภาวรรณ บัลลังพรมราช Depression group
22 39663 4 8 22 นางสาว สุทธิดา อุสสาหะ รักษ์โรงเรียน
23 39707 4 8 23 นางสาว นุสรา สุทิน ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
24 39887 4 8 24 นางสาว ณัฐชยา จาบทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 39888 4 8 25 นางสาว ธนภรณ์ ศรีสว่าง สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
26 39936 4 8 26 นางสาว ธนพร ทิมดอน สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
27 39988 4 8 27 นางสาว ศุภิสรา ปรีชาฤทธิรงค์ นาฏศิลป์
28 40070 4 8 28 นางสาว กุลภัทร์ เข็มนาค ของที่ระลึก
29 47291 4 8 30 นางสาว ฐิติรัตน์ พลสวัสดิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
30 47292 4 8 31 นางสาว ณัฎฐธิดา พันธ์เข็มทอง เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
31 47293 4 8 32 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองเเจ่ม เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
32 47294 4 8 33 นางสาว ตวงทรัพย์ ดีใจ เทียนหอม
33 47295 4 8 34 นางสาว นิชาดา พิชคำ สภานักเรียน
34 47296 4 8 35 นางสาว ปัจฉิมิกา คงสุข รักษาดินแดน
35 47297 4 8 36 นางสาว ศุภานัน สิทธิสูงเนิน พยาบาล
36 47298 4 8 37 นางสาว อรปรียา ด้วงช้าง พยาบาล
37 47299 4 8 38 นางสาว กัญญาวีร์ สง่าสันเทียะ สภานักเรียน
38 47300 4 8 39 นางสาว ณภัทร ฉันทะกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
39 47301 4 8 40 นางสาว ปุญญิสา พิมพ์ครบุรี สร้างสรรค์งานประดิษฐ์