ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39537 4 9 1 นาย สุทธิพจน์ เพิ่มพิบูลย์ รักษาดินแดน
2 39570 4 9 2 นาย วรัญญู อยู่ทะเล รักษาดินแดน
3 39631 4 9 4 นาย ปัญญาวุฒิ อะภาโส A-math
4 39697 4 9 5 นาย ศิวกร สกลรัตน์ A-math
5 39765 4 9 6 นาย ชิษณุพงศ์​ ไกร​เพ็ชร​ รักษาดินแดน
6 39858 4 9 7 นาย ธนพงศกร เผ่าบ้านฝาง สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
7 39958 4 9 8 นาย ปกป้อง แสนเดช ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
8 39995 4 9 9 นาย ชญานนท์ จำปาทอง รักษาดินแดน
9 40001 4 9 10 นาย ดลวรรธน์ มณีกลาง รักอ่าน เล่มเล็ก
10 40044 4 9 11 นาย ณัฏฐ์ ขอจัดกลาง รักษาดินแดน
11 40055 4 9 12 นาย ภควัต แซ่ลิ้ม รักษาดินแดน
12 40056 4 9 13 นาย ภูมิพิภัทร ขวัญเมือง รักษาดินแดน
13 47302 4 9 14 นาย กมล ธงไชย รักษาดินแดน
14 47303 4 9 15 นาย ธนวัฒน์ พยัคฆา วอลเลย์บอล
15 47304 4 9 16 นาย พัทธดนย์ โพธิ์พิทักษ์ รักษาดินแดน
16 47305 4 9 17 นาย ภาณุศักดิ์ ใบระหมาน เกมคณิตศาสตร์
17 47306 4 9 18 นาย อรรถพล รัตนารักษ์ เกมคณิตศาสตร์
18 39547 4 9 19 นางสาว ธันยชนก อินมะเริง รักษ์โรงเรียน
19 39617 4 9 20 นางสาว มาริษา แก้วพะเนา โซดูกุ
20 39700 4 9 21 นางสาว กชกร กาญจนเกตุ Depression group
21 39712 4 9 22 นางสาว พิมพ์สุดา อาจศิริ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
22 39744 4 9 23 นางสาว พิชญธิดา ธรรมมะเริง วอลเลย์บอล
23 39792 4 9 24 นางสาว ณัฐมน อินทะโส ของที่ระลึก
24 39793 4 9 25 นางสาว ธนพร สิงห์พันธุ์ลเดช ดนตรีสากล
25 39800 4 9 26 นางสาว ปาลิตา คะเนนอก นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
26 39890 4 9 27 นางสาว นภารัตน์ กาญจนจักร์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
27 39940 4 9 28 นางสาว ปิ่นปรากรม วนิชกิจโสภณ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
28 40165 4 9 29 นางสาว ธนิษฐา นามกระโทก สภานักเรียน
29 40166 4 9 30 นางสาว นฐิฐา ดุมใหม่ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
30 40167 4 9 31 นางสาว พัณณิตา สมกลาง สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
31 41290 4 9 32 นางสาว อังสุมาลิณ ภู่มาเลิศสินทร์ นันทนาการ (กรีฑา)
32 42086 4 9 33 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ อมรรัตนดิลก ขับขานประสานเสียง (Harmony)
33 47307 4 9 34 นางสาว กัญญาณัฐ เอี่ยมศรี เทียนหอม
34 47308 4 9 35 นางสาว ณัฏฐ์วรี กลิ้งทะเล เทียนหอม
35 47309 4 9 36 นางสาว บงกชกร เหล็กประสุข Depression group
36 47310 4 9 37 นางสาว พริมา อรุณนวพันธ์ พยาบาล
37 47311 4 9 38 นางสาว พิมลภรณ์ บุญพันธุ์ Depression group
38 47312 4 9 39 นางสาว สิริยากร คำลัยวงค์ ของที่ระลึก
39 47313 4 9 40 นางสาว อพิณญา นนทะ รักษ์โรงเรียน