ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37672 5 1 1 นาย เขมชาติ วงศ์จรัสรวี รักษาดินแดน (นศท.)
2 37675 5 1 2 นาย ทักษ์ดนัย บาตกระโทก โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
3 37679 5 1 3 นาย ปกรณ์ โยงทองหลาง โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
4 37681 5 1 4 นาย ปารมีย์ หริ่งกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
5 37682 5 1 5 นาย พงษกร ทิพย์รักษา รักษาดินแดน (นศท.)
6 37685 5 1 6 นาย วชิรวิทย์ สุดกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
7 37686 5 1 7 นาย วิศลย์ ลำใย รักษาดินแดน (นศท.)
8 37687 5 1 8 นาย ศักย์​ศรณ์ ภู่เกิด โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
9 37688 5 1 9 นาย ศุภศิษฎ์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
10 37690 5 1 10 นาย สุรดิษ กร่อยกระโทก โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
11 37744 5 1 11 นาย เฉลิมรัชย์ สงึมรัมย์ โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
12 37784 5 1 12 นาย ทัพไทย บุญชุมวงศ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
13 37824 5 1 13 นาย ธีรพงศ์ มะเริงสิทธิ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
14 41056 5 1 14 นาย กิตธนากรณ์ อภิเกียรติสกุล โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
15 41057 5 1 15 นาย คุณานนท์ รัตน์สูงเนิน โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
16 41058 5 1 16 นาย จิราวัฒน์ สุขใจ โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
17 37691 5 1 17 นางสาว กชกร ธนพงศ์พันธุ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
18 37692 5 1 18 นางสาว กนกวรรณ ลาภกระโทก โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
19 37693 5 1 19 นางสาว จิณณพัต ปลิงกระโทก โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
20 37698 5 1 20 นางสาว พรนภา พจน์พิศิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
21 37732 5 1 21 นางสาว ธนภัทร สุขพิมาย โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
22 37733 5 1 22 นางสาว ธัญญรัตน์ หมั่นเที่ยง โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
23 37734 5 1 23 นางสาว พรนภัส เต็งผักแว่น โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
24 37781 5 1 24 นางสาว อริศรา บรรหาร โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
25 38317 5 1 25 นางสาว ธัญญาลักษณ์ กะการดี โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
26 41059 5 1 26 นางสาว ธนภรณ์ ขอหมั่นกลาง โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
27 41060 5 1 27 นางสาว เบญญาภา สุพลไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
28 41061 5 1 28 นางสาว ปพิชญา ชาญชนะโสภณ โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE
29 41062 5 1 29 นางสาว อรรถยา กองสินแก้ว โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE