ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36718 5 1 1 นาย บารมี ฉิ่งสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 36719 5 1 2 นาย ปุรพล พิลาสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36721 5 1 3 นาย รัชพล แก่นทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 36722 5 1 4 นาย วัชรมัย จันทวาลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 36723 5 1 5 นาย เวธน์วศิน แสงจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 36726 5 1 6 นาย สุรเชษฐ์ ปิ่นหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 36727 5 1 7 นาย อนวัช ด่านกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 36729 5 1 8 นาย อมรเทพ ประสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 36730 5 1 9 นาย อาชวิน ศุภนิทัศนาภร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 36851 5 1 10 นาย กฤติน คิดรอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 36856 5 1 11 นาย นรุตม์ ประสงค์สุธน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 36869 5 1 12 นาย ศรัณย์ ยอดมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 36731 5 1 13 นางสาว จิราพัชร ตากิ่มนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 36733 5 1 14 นางสาว เจนจุฬา คงพัวะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 36735 5 1 15 นางสาว ประภัสสร เสรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 36737 5 1 16 นางสาว พิมพ์สุภัค ม่วงพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 36738 5 1 17 นางสาว ภรณ์สุชาดา อภิพลภคสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 36739 5 1 18 นางสาว สาริศา สว่างศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 36740 5 1 19 นางสาว อารีรัตน์ ภุมรินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 36774 5 1 20 นางสาว สิริมนต์ เสาระโส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 36801 5 1 21 นางสาว กฤตพร หอมกำปัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 36809 5 1 22 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ สมนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 36815 5 1 23 นางสาว รัตนาพร ยุทธโยธิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 36841 5 1 24 นางสาว นันทภัค อรุณเรื่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 36880 5 1 25 นางสาว ณัชชา สังเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 36882 5 1 26 นางสาว ทิฆัมพร แทงตลาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 40182 5 1 27 นางสาว กุลธิดา เกตุวิฑูรย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 40183 5 1 28 นางสาว ชาลิษา แหวนทองคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 40184 5 1 29 นางสาว ปิยธิดา ปลาโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 40185 5 1 30 นางสาว สตรีรัตน์ เดือดขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน